Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 287/QĐ-CHHVN năm 2011 về ủy quyền cấp giấy chứng nhận do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 287/QĐ-CHHVN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Huệ
Ngày ban hành: 09/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 1916/BGTVT-HTQT ngày 20/4/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định thư 1992 sửa đổi Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô nhiễm dầu, 1969;

Căn cứ Công văn số 7817/BGTVT-HTQT ngày 08/11/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên và Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng ký cấp các giấy chứng nhận:

1. Giấy chứng nhận Bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về Trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô  nhiễm dầu (CLC) theo quy định của Nghị định thư 1992 sửa đổi Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô nhiễm dầu, 1969.

2. Giấy chứng nhận Bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về Trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô  nhiễm dầu nhiên liệu (BCC) theo quy định tại Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001.

Điều 2. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng thực hiện ký cấp các giấy chứng nhận nêu tại Điều 1 Quyết định này, định kỳ báo cáo Cục trưởng Cục HHVN về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam và Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Chi cục Hàng hải;
- Cảng vụ HH Đà Nẵng;
- Các Doanh nghiệp VTB;
- Các Trường ĐH, CĐ;
- Phòng KHCN&MT (đưa lên Website);
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 287/QĐ-CHHVN năm 2011 về ủy quyền cấp giấy chứng nhận do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89