Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 286/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 286/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 16/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cNghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưng Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đc S Tư pháp tại Tờ trình số 197/TTr-STP ngày 02/02/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TTr TU, TTr HĐND tnh (b/c);
- Cục Công tác phía Nam- BTP;
- Chủ tịch UBND tnh;
- Các S, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH, Báo BR-VT;
- Lưu: VT-PCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 286/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tư pháp năm 2015, đồng thời trên cơ sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ngành Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở trong công tác tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Đra các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp, xác định một snhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 cần tập trung thực hiện, tạo tiền đề cho việc phát triển công tác trong những năm tiếp theo.

Xây dựng đội ngũ công chức Tư pháp trong sạch, vững mạnh theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Công tác tư pháp phải có bước phát triển mới, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu phát trin kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Chđạo STư pháp thực hiện tốt công tác thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác tư pháp nhm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát huy dân chủ, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình công tác của Ngành, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo Nghị quyết của Quốc hội và HĐND tỉnh BR-VT về Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội năm 2016.

Tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao, tập trung vào bộ máy, công chức làm công tác công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, các Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và công chức tư pháp ở những lĩnh vực mới quản lý của Ngành, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác tư pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được giao.

Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh quản lý thng nht công tác thi hành pháp luật vQuản lý xử lý vi phạm hành chính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo không cần thiết, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, công chứng, bán đấu giá tài sản tại địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trong năm 2016, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung triển khai thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp chế và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Tổ chức thi hành hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chú trọng những đim mới của Luật, nhất là quy định đột phá trong khâu thm định, phân tích chính sách pháp luật đđảm bảo tính khả thi của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành Chương trình lập quy năm 2016 của tỉnh đúng quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

* Chỉ đạo Sở Tư pháp:

- Chủ động rà soát và đi chiếu kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các Sở, ngành với Chương trình lập quy đã được UBND tỉnh phê duyệt, qua đó đôn đốc các Sở, ngành thực hiện việc xây dựng các dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ, thời gian quy định trong Chương trình lập quy.

- Thực hiện tốt công tác thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đảm bảo chất lượng góp ý, thm định vnội dung và hình thức; đy nhanh tiến độ thẩm định, góp ý. Khi thm định phải thể hiện rõ quan điểm, chính kiến được chứng minh bng những lập luận, dẫn chứng rõ ràng, đảm bảo ý kiến thm định có giá trị thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dự thảo văn bản, chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo nhằm góp phần xây dựng dự thảo văn bản được hoàn thiện, đảm bo chất lượng văn bản sau khi được ban hành cũng như nâng cao vai trò của các tổ chức pháp chế, tạo sự chuyn biến tích cực trong công tác thm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp huyện, các Sở, ngành về nghiệp vụ công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục triển khai việc tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ. Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện theo từng tháng để kịp thời phát hiện những văn bản ban hành sai thẩm quyền, văn bản có khiếm khuyết về thể thức và kỹ thuật xây dựng văn bn.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc cập nhật các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dliệu quốc gia về pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục có ý kiến đề xuất kiện toàn các tổ chức pháp chế tại các sở theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016; thực hiện công tác htrợ pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp khi có yêu cầu; đồng thời tchức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp.

2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

* Chđạo Sở Tư pháp:

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện rà soát thtục hành chính và kế hoạch kim soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Phi hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kim soát chất lượng thủ tục hành chính và góp ý đcơ quan soạn thảo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bthủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của các cp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Tổ chức việc tiếp nhận, xử lý các phn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; cho ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

* Chỉ đạo Sở Tư pháp:

Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhất là đi với đối tượng là người chưa thành niên; tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; từng bước triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng các nội dung của nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 đáp ứng yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tập trung vào lĩnh vực nhà ở xã hội, người có công. Đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành nói riêng.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

* Chỉ đạo Sở Tư pháp:

4.1. Về công tác phbiến, giáo dục pháp luật

Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng Kế hoạch ph biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai các Đán chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg năm 2016 trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg hướng dẫn các cơ quan thành viên và các huyện, thành phố triển khai thực hiện các Chương trình, Đán đến các nhóm đi tượng thụ hưởng theo tiến độ.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tình ban hành Kế hoạch và tổ chức tổng kết các Đ án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Phối hợp với y ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 31/05/2012 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phbiến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2016.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các luật có hiệu lực trong năm 2016, nhất là các luật về tổ chức bộ máy nhà nước như Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tchức Chính phủ, Luật tchức Chính quyền địa phương, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Bộ Luật hình sự (sửa đổi), các văn bản luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân,... Nghiên cứu, đi mới cách thức tuyên truyền, phbiến pháp luật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội vào công tác này.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật gn với triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tchức trin khai hiệu quả Ngày Pháp luật năm 2016 trên phạm vi toàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức tốt Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV.

4.2. Công tác Trợ giúp pháp lý

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016; đồng thời đẩy mạnh chương trình phi hp trợ giúp pháp lý với Tỉnh đoàn, Hội cựu chiến binh tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh cho các đối tượng đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tư vn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho các đối tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu ssống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... trên địa bàn tỉnh trên cơ sở yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo luật định và theo yêu cầu của địa phương hoặc các cá nhân thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Xây dựng nội dung và tchức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là: Chuyên viên, Cộng tác viên của Trung tâm và đội ngũ công chc Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, cấp huyện.

5. Công tác Hành chính tư pháp

* Chỉ đạo Sở Tư pháp:

Tiếp tục trin khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Luật hộ tịch, Luật nuôi con nuôi, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Quốc tịch, Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung triển khai, tập huấn công tác hộ tịch. Triển khai áp dụng Cơ sở dliệu hộ tịch ngành Tư pháp dùng chung cho cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác đăng ký, thng kê hộ tịch.

Thực hiện có hiệu quả giải pháp mô hình Kiềng ba chânđảm bo đúng thời hạn và rút ngắn thời hạn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý Cơ sở dliệu Lý lịch tư pháp. Tchức tng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

Tng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tập trung nghiên cứu góp ý xây dựng Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Chú trọng công tác tuyên truyn, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định s23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ s gc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; tăng cường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 17/TTg-TTg của Thtướng Chính phủ.

Tăng cường kim tra việc chp hành chính sách miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản.

6. Công tác Bổ trợ tư pháp

* Chỉ đạo Sở Tư pháp:

Tăng cường quản lý nhà nước đi với hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đkịp thời phát hiện và chn chỉnh những sai sót, tiếp tục thực hiện việc tham mưu UBND tỉnh hoàn chnh sa đi Đán phát triển luật sư đến năm 2020. Cùng Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong quản lý hoạt động của luật sư.

Triển khai có hiệu quả Luật Công chứng và Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, đề án để chuyển đi mô hình hoạt động các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng.

Phi hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra về giám định tư pháp của Ban Chỉ đạo đề án tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu ququản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản; Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản; kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Tập trung thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại; nghiên cứu góp ý xây dựng Luật thừa phát lại. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

7. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

* Chđạo S Tư pháp:

Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản và đăng ký quản lý hộ tịch tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện thường xuyên công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân theo quy định của Luật Thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; đồng thời giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp.

Tiếp tục tăng cường, phối hợp thc hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành tư pháp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, như: hộ tịch, luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản...; kịp thời uốn nắn, xử lý những sai phạm, nhằm làm cho các hoạt động tư pháp ngày càng trong sạch, lành mạnh; thanh tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định s67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong Iĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân trong Iĩnh vực tư pháp theo quy định pháp luật.

8. Công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng

* Chỉ đạo Sở Tư pháp:

Củng cố, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp cho phù hợp với năng lực, sở trường công tác theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.

Coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức đcó đủ trình độ, năng lực và tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực, sở trường công tác của từng công chức, viên chức, góp phần thực hiện thng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ. Duy trì tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác tư pháp, bám sát thực tiễn công việc, phát hiện, tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập, yếu kém trong hoạt động của ngành, đặc biệt là của các cơ quan Tư pháp địa phương. Tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền địa phương cân đối nguồn biên chế hiện có để bổ sung thêm biên chế cho những đầu việc mới được giao, nhưng chưa bổ sung biên chế theo quy định.

Tiếp tục tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức Ngành Tư pháp trong đơn vị thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong thi hành công vụ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

9. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thi đua khen thưởng

* Chỉ đạo Sở Tư pháp:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các thủ tục hành chính, thu gọn đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm slần đi lại của công dân, tổ chức, đng thời chn chỉnh tác phong, l li làm việc, thái độ phục vụ của công chức, viên chức khi tiếp xúc với công dân. Tiến hành rà soát, đi chiếu với các quy định mới có liên quan đến các thủ tục hành chính đang thực hiện và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản sửa đi, b sung, công bố mới hoặc bãi bỏ các TTHC mà đơn vị đang thực hiện.

Ban hành mới các quy trình ISO nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Tiếp tục khai thác, sử dụng hệ thống mạng thông tin nội bộ (mạng LAN) và hệ thng phần mềm văn phòng điện tử e-office đ lưu, theo dõi công văn đi-đến. Thực hiện chuyển văn bản qua mạng LAN và e-office đ sa ngay trên máy trước khi trình ký, ban hành hoặc trao đổi thông tin công tác với các cơ quan, ngành khác qua email.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật thi đua, khen thưởng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Triển khai thực hiện tốt Thông tư s 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 ca Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua năm 2016 trong toàn Ngành Tư pháp. Chú trọng công tác bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp chung vào sự phát trin kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng và trật tự-an toàn xã hội của tỉnh.

10. Công tác chỉ đạo điều hành

Tiếp tục chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra bám sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và chú trọng hướng về cơ sở. Thông qua đó đã kịp thời chỉ đạo, hướng dn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cụ thể:

Tiếp tục triển khai việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, thu gọn đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm số lần đi lại của công dân, tổ chức; đồng thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ của công chức khi tiếp xúc với công dân. Thực hiện thường xuyên công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật T cáo nhm kịp thời giải quyết nhanh các vụ việc khiếu nại, tcáo, hạn chế tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp.

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác công chứng, chứng thực và đăng ký quản lý hộ tịch, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp... tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời giải quyết một số vướng mắc nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức ngành Tư pháp, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác tư pháp của cấp cơ sở.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

* Giao Sở Tư pháp:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, chương trình công tác thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và gii quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc; khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức góp phần thiết thực, hiệu quả trong việc tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, tập trung những lĩnh vực mới quản lý của Ngành, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác tư pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác Tư pháp; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp nhm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

6. Phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua - khen thưởng, bảo đảm linh hoạt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành trong việc xây dựng Chương trình công tác cụ thvà triển khai thực hiện Kế hoạch này; thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch đã đề ra; đồng thời chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác tư pháp năm 2016 ca UBND tỉnh, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp.

2. Các S, ban, ngành trên địa bàn tỉnh: Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị mình; Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai những nhiệm vụ có liên quan; Xây dựng, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của đơn vị; tuyên truyền ph biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đi tượng chính sách, trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, công tác hộ tịch, công chứng, chứng thực, thanh tra và các hoạt động btrợ tư pháp...

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 và chỉ đạo phòng Tư pháp, các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trn thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp năm 2016 theo nội dung Kế hoạch đã đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hp chung).

4. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

5. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai công tác tư pháp năm 2016./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 286/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62