Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Số hiệu: 2858/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 20/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2858/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 425/TTr-STNMT ngày 26 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục kiểm soát TTHC;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - công báo;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

STT

TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trang

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức

 

2

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân

 

3

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân

 

4

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN ÁP DỤNG TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

- Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại: (052)3825743.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);

- Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp nhận hồ sơ vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến và chuyển về Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Bước 2: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức có đủ điều kiện.

Trường hợp, trong quá trình xem xét, thẩm định, thẩm tra, đánh giá nhận thấy hồ sơ của tổ chức không đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thì cơ quan tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.

Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc cấp phép.

Bước 5: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức được cấp phép.

Tổ chức đề nghị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo mẫu;

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức;

(3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên;

(4) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo;

(5) Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, cảnh báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.

* Số lượng: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc.

- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu 1 kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP .

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 02 (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

(1) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.

(2) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật ti thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu n định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

(3) Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nht 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015.

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm

 

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số …………..

 

 

NĂM……..

 

 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng;  

Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được cấp.

 

(trang 1)

 

(trang 2)

 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP

1.    Tên, địa chỉ của tổ chức theo giấy đăng ký kinh doanh/cá nhân được cấp giấy phép:…………………………………………

2.    Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:…...

3.    Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo:………………………………….

4.    Thời hạn của giấy phép:………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình, ngày     tháng      năm

CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 

 

(trang 3)

 

(trang 4)

 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập

 

Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……………, ngày ………. tháng ……… năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

(Đề nghị: cấp lần đầu)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh....

1. Tên tổ chức:

2. Người đại diện trước pháp luật :

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:

4. Địa chỉ chính tại:

5. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail:

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động)

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.

 

 

Người đng đầu tổ chức xin phép
(Ký tên/đóng dấu)

 

2. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

- Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại: (052)3825743.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);

- Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp nhận hồ sơ vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến và chuyển về Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Bước 2: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho cá nhân có đủ điều kiện.

Trường hợp, trong quá trình xem xét, thẩm định, thẩm tra, đánh giá nhận thấy hồ sơ của cá nhân không đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thì cơ quan tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho cá nhân biết lý do.

Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc cấp phép.

Bước 5: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao giấy phép cho cá nhân được cấp phép.

Cá nhân đề nghị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo mẫu;

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo;

(3) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cnh báo;

(4) Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.

* Số lượng: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc.

- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu 1 kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

(1) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật ti thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu n định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

(2) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015.

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm

 

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số …………..

 

 

NĂM……..

 

 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng; Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được cấp.

 

(trang 1)

 

(trang 2)

 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân theo giấy đăng ký kinh doanh/cá nhân được cấp giấy phép:…………………………………………

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:…...

3. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo:………………………………….

4. Thời hạn của giấy phép:………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình, ngày     tháng      năm

CHỦ TỊCH
ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 

 

(trang 3)

 

(trang 4)

 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập

 

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……………, ngày ………. tháng ……… năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Đề nghị: cấp lần đầu)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh....

1. Tên cá nhân:

2. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:

3. Địa chỉ chính tại:

4. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail:

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.

 

 

Người đng đầu cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)

 

3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

- Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại: (052)3825743.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);

- Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp nhận hồ sơ vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến và chuyển về Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Bước 2: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện.

Trường hợp, trong quá trình xem xét, thẩm định, thẩm tra, đánh giá nhận thấy hồ sơ của tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện để được sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thì cơ quan tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

Bước 4: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làn việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép.

Bước 5: Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả, Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao giấy phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn cho tổ chức, cá nhân được cấp phép.

Tổ chức, cá nhân đề nghị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo mẫu số 02;

(2) Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mu số 03;

(3) Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.

* Số lượng: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc.

- Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan được ủy quyền thực hiện: không có

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: không

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép gia hạn, sửa đổi, bổ sung theo Mẫu 1 kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn:

+ Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).

+ Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, năm…./từ năm ….đến năm… (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức:

(1) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.

(2) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật ti thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu n định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

(3) Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nht 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân:

(1) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật ti thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu n định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

(3) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015.

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm

 

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số …………..

 

 

NĂM……..

 

 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng; Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được cấp.

 

(trang 1)

 

(trang 2)

 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP

1. Tên, địa chỉ của tổ chức theo giấy đăng ký kinh doanh/cá nhân được cấp giấy phép:…………………………………………

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:…...

3. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo:………………………………….

4. Thời hạn của giấy phép:………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình, ngày     tháng      năm

CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 

 

(trang 3)

 

(trang 4)

 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập

 

Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……………, ngày ………. tháng ……… năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

(Đề nghị: sửa đổi/bổ sung/gia hạn)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh....

1. Tên tổ chức/cá nhân:

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép):

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:

4. Địa chỉ chính tại:

5. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail:

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.

 

 

Người đng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)

 

Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

Tên tổ chức, cá nhân được cấp giy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S      /BC

…………, ngày …… tháng …… năm …….

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Năm …………/ từ năm .... đến năm....

1. Tên tổ chức/cá nhân:

2. Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn số:

3. Các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã thực hiện:

TT

Tên các hoạt động

Chủ đầu tư

Giá trị đã thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này./.

 

 

Người đứng đầu tổ chc/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)

 

4. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

- Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Số điện thoại: (052)3825743.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);

- Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiếp nhận hồ sơ vào sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến và chuyển về Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Bước 2: Thẩm định và cấp phép:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, thẩm định, thẩm tra, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo mẫu.

* Số lượng: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu 1 (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn:

- Mẫu 1: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).

- Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

(1) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

(2) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

(3) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015.

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

+ Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm

 

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Số …………..

 

 

NĂM……..

 

 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng; Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được cấp.

 

(trang 1)

 

(trang 2)

 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP

1. Tên, địa chỉ của tổ chức theo giấy đăng ký kinh doanh/cá nhân được cấp giấy phép:…………………………………………

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo:…...

3. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo:………………………………….

4. Thời hạn của giấy phép:………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Bình, ngày     tháng      năm

CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 

 

(trang 3)

 

(trang 4)

 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập

 

Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……………, ngày ………. tháng ……… năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

(Đề nghị: Cấp lại)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh....

1. Tên tổ chức/cá nhân:

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép):

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:

4. Địa chỉ chính tại:

5. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail:

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.

 

 

Người đng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2858/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82