Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2013 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2832/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 25/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2832/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC, giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014, với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) có đủ năng lực, trình độ và chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

2. Rà soát chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành cấp tỉnh, đồng thời, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy bên trong của sở, ban, ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Thực hiện thí điểm mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND thị xã Hương Trà, thành phố Huế và huyện Phú Lộc.

4. TTHC được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; 100% TTHC được cập nhật, công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và tại trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị.

5. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo các giải pháp kỹ thuật để tất cả các cơ quan hành chính được kết nối vào hệ thống mạng diện rộng (mạng WAN) của tỉnh.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; triển khai đồng bộ 5 phần mềm dùng chung của tỉnh; bảo đảm trên 80% văn bản của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện được lưu chuyển dưới dạng văn bản điện tử qua mạng; 100% giấy mời được phát hành qua mạng; 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh và hệ thống thư điện tử công vụ; trong đó, có 40% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và được xác thực bằng chữ ký số. UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn cấp huyện, các cơ quan cấp sở cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên. Đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống họp trực tuyến đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

6. Triển khai đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 6 huyện, thị xã Hương Trà.

Duy trì và tiếp tục mở rộng áp dụng ISO tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế, đảm bảo tất cả TTHC (UBND tỉnh đã phê duyệt) được xây dựng quy trình theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và được cấp giấy chứng nhận.

Xây dựng quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO đối với Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã; triển khai áp dụng cho 15% xã, phường, thị trấn trong năm 2014, tiến đến mở rộng cho tất cả các xã, phường, thị trấn trong giai đoạn 2015 - 2017.

7. Tổ chức kiểm tra CCHC trên 30% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Nâng cao hơn nữa công tác tự kiểm tra CCHC tại sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CCHC

1. Cải cách thể chế

- Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và tính khả thi của văn bản QPPL. Đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản QPPL. Chú trọng ban hành các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL về phân công, phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giữa các cấp chính quyền tại địa phương; trước mắt, hoàn thiện quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và biên chế…

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm phát hiện những văn bản, những quy phạm trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp để xử lý bằng các hình thức thích hợp; kịp thời công bố các danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

2. Về cải cách TTHC

- Tăng cường kiểm soát chất lượng quy định về TTHC trong dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC trước khi ban hành và kiểm tra việc thực hiện TTHC sau khi văn bản QPPL được ban hành. Định kỳ và đột xuất tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Lựa chọn, tổ chức rà soát các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đề xuất các phương án cải cách TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cấp, các ngành nhằm giải quyết tốt TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

- Thường xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do Trung ương ban hành và thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai, minh bạch các quy định TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh để tổ chức thực hiện chung, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân; đẩy mạnh, tăng cường đối thoại trực tuyến, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử “tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân”. Công khai chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân, các tổ chức xã hội giám sát việc thực hiện.

- Hoàn thiện các quy định, quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại địa phương.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tổ chức việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh, tránh chồng chéo, trùng lắp. Rà soát, sắp xếp lại bộ máy nội bộ của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm cơ cấu hợp lý, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, giảm hội họp, tiếp tục hoàn thiện mô hình sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối kết hợp trong giải quyết công việc giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhau và với UBND cấp huyện, đảm bảo xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; trách nhiệm cụ thể của lãnh đạo, phòng, ban, bộ phận và của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, hoàn thiện các quy định và nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện phân cấp và ủy quyền đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước; đồng thời, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau phân cấp.

- Tiếp tục duy trì việc tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tiếp tục ban hành danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Rà soát xây dựng các quy trình liên thông trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính sách người có công.

Thực hiện thí điểm mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà và thành phố Huế. Chuẩn bị điều kiện để triển khai trên diện rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo đề án của Chính phủ.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Căn cứ quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tổ chức triển khai thực hiện Đề án xác định cơ cấu ngạch công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý và sử dụng CB, CC, VC của tỉnh nhằm từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp, khoa học, theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh trong những năm tiếp theo. Thực hiện chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có trình độ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện công vụ cho công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đủ năng lực xây dựng và vận hành hệ thống chính trị hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và quán triệt thực hiện tốt các đề án, quyết định có liên quan đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế khoán biên chế và kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ; tổ chức kiểm tra, giám sát, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

- Nghiên cứu thực hiện thí điểm để từng bước áp dụng rộng rãi một số cơ chế tài chính mới. Đẩy mạnh thực hiện việc xã hội hóa bằng hình thức chuyển đổi một số loại hình dịch vụ công.

- Nghiên cứu, rà soát, bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các loại phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp trong nhân dân không còn phù hợp, tiến tới việc thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa các khoản thu chi để nhân dân biết và giám sát.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính

- Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức các buổi giao ban, các hội nghị trong tỉnh bằng hình thức trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Tập trung thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh, phấn đấu có 162 dịch vụ công ở mức độ 3 và 03 dịch vụ công ở mức độ 4; tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện đề án xây dựng hệ thống tin học hóa phục vụ công tác CCHC. Nhân rộng việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã.

- Tiếp tục tổ chức Hội thi công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính năm 2014. Tiếp tục tổ chức đánh giá chỉ số sẵn sáng ứng dụng CNTT (ICT Index) trong các cơ quan hành chính.

- Đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của cơ quan hành chính các cấp.

7. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình CCHC của tỉnh.

- Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của CB, CC, VC về CCHC trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ CB, CC, VC để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

- Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và các huyện nghiêm túc chỉ đạo khắc phục những hạn chế và thực hiện các nội dung trong công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng tin học và tiêu chuẩn ISO đã được Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh (thành lập theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh) kết luận. Báo cáo khắc phục, thực hiện cho Đoàn Kiểm tra và UBND tỉnh trước ngày 30/4/2014.

(Các nhiệm vụ, công việc cụ thể thực hiện được xác định tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào Kế hoạch này, Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2014 của địa phương, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, giải pháp chủ yếu, phân công tổ chức thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các đề án, chương trình, nhiệm vụ CCHC trong kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, Sở Nội vụ thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp chung) xem xét, quyết định, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ và các điều kiện bảo đảm cần thiết, thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

NHIỆM VỤ

CỤ THỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Quý I/2014

 

 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Quý I/2014

 

 

Quyết định rà soát văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Quý II/2014

2

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH- UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ

Báo cáo

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Quý IV/2014

3

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL

Bảo đảm 100% văn bản QPPL do HĐND và UBND các cấp ban hành (sửa đổi, bổ sung, ban hành mới) thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Trong năm

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát TTHC năm 2014

Quyết định UBND tỉnh ban hành Kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Quý I/2014

 

 

Quyết định công bố TTHC ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Thường xuyên

2

Thực hiện kiểm soát TTHC mới ban hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước

100% TTHC ban hành mới trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được kiểm soát

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

Trong năm

3

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân

100% các kiến nghị về TTHC của tổ chức, cá nhân được giải quyết theo quy định

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Thường xuyên

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

1

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện năm 2013

Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2014

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 12/2013

2

Tiếp tục ban hành các quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo hướng dẫn liên bộ

Các quyết định được ban hành kịp thời theo hướng dẫn liên bộ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện

Trong năm

3

Củng cố, kiện toàn thống nhất mô hình một cửa, một cửa liên thông

Các quyết định quy định danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại các sở, ban ngành cấp tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Trong năm 2014

 

 

Các quyết định củng cố kiện toàn mô hình một cửa, một cửa liên thông của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Trong năm 2014

 

 

Quyết định ban hành quy định trình tự, tiếp nhận giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh

Tổ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Quý II/2014

 

 

Quyết định ban hành quy định trình tự, tiếp nhận giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã, huyện, tỉnh để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Quý III/2014

4

Sửa đổi quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Đề án, Nghị quyết HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Quý II/2014

5

Thực hiện thí điểm mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà và thành phố Huế

Các đề án thực hiện một cửa liên thông hiện đại

UBND thị xã Hương Trà, thành phố Huế và huyện Phú Lộc

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

Trong năm 2014

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCCVC

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2014

Kế hoạch

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Quý I/2014

2

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2013 - 2015

Mở các lớp đào tạo, tập huấn

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Quý I/2014

3

Kế hoạch phân bổ biên chế công chức năm 2014 (sau khi có quyết định của Bộ Nội vụ)

Quyết định

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Quý II/2014

4

Kế hoạch biên chế công chức năm 2015

Kế hoạch

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Quý II/2014

5

Vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 2015

Quyết định UBND tỉnh phê duyệt Đề án

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Quý III/2014

6

Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính năm 2015

Quyết định UBND tỉnh phê duyệt Đề án

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Quý III/2014

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

Tiếp tục rà soát và kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ một số loại phí, lệ phí

Các quyết định

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2014

2

Tiếp tục phân loại và giao quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Các quyết định giao quyền tự chủ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Trong năm 2014

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

Đảm bảo giải pháp kỹ thuật và kết nối thông suốt hệ thống mạng diện rộng WAN tỉnh

Tất cả các cơ quan hành chính được kết nối

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Trong năm 2014

2

Xây dựng mô hình công sở điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Quyết định

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Quý III/2014

3

Tiếp tục triển khai 5 phần mền dùng chung: Quản lý văn bản và và điều hành, quản lý hồ sơ công việc; theo dõi ý kiến chỉ đạo; đăng ký và phát hành lịch công tác; tiếp nhận, giải quyết đơn thư KNTC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đưa vào sử dụng 5 phần mềm dùng chung

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2014

4

Tiếp tục xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp giai đoạn 2012 - 2015

Kết quả cập nhật cơ sở dữ liệu

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông

Chuyển tiếp năm 2013

5

Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý hồ sơ một cửa

Áp dụng tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Trong năm 2014

6

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

Các huyện, thành phố triển khai xây dựng trụ sở làm việc cấp huyện, xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong năm 2014

Các cơ quan, UBND các cấp được ghi kế hoạch

7

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở 22 xã phường, thị trấn

Đề án

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND các cấp

Quý I/2014

8

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Các cơ quan, đơn vị đã và chuẩn bị được công nhận

Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2014

9

Triển khai Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 6 huyện và thị xã Hương Trà

UBND các huyện và thị xã Hương Trà được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND các huyện, thị xã Hương Trà và các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

10

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 của tỉnh

Kế hoạch

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Tháng 01 năm 2014

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN

1

Xây dựng các kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2014 của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Tháng 01 năm 2014

 

 

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2014 của tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Tháng 12 năm 2013

 

 

100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014 của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Sở Nội vụ

Tháng 01 năm 2014

2

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn về CCHC

100% UBND cấp huyện và các xã, phường, thị trấn được tập huấn

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Quý III/2014

3

Thực hiện kiểm tra CCGHC năm 2014

30% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được UBND tỉnh kiểm tra về công tác CCHC

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp

Trong năm 2014

4

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền về CCHC

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan tuyên truyền Trung ương và địa phương

Hàng quý

5

Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh và truyền hình, báo viết

Các chuyên mục trên báo hình và báo viết

Đài PT và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Hàng tháng

6

Khắc phục những hạn chế và thực hiện các nội dung trong công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng tin học và tiêu chuẩn ISO đã được Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh (thành lập theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh) kết luận

Báo cáo

UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và các huyện (trừ huyện Nam Đông và A Lưới)

Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, KH và CN, VP UBND tỉnh

Trước ngày 30/4/2014

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2013 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210