Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2825/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 2825/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg, ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV, ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016- 2020); Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020; Quyết định số 3183/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương tại địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ CCHC tỉnh;
- Ban Tổ chức-Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài Phát thanh và TT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Vnpt ioffce.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016-2020); Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Giang năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của tỉnh Hà Giang nói riêng; góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của CBCCVC nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

b) Tăng cường sự hiểu biết, giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về công tác CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt là: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016-2020); Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh; Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang; các thông tin về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

c) Kịp thời xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

d) Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí trong việc thực hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác thông tin tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả. Công tác phổ biến, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương về chủ trương thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” và thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnhˮ, “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC của tỉnh tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, những nỗ lực của tỉnh trong tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

b) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016-2020); Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh.

c) Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả; Nội dung cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu để CBCCVC, đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ trương thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” và thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, các dự án trọng điểm, các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tìm hiểu, tiếp cận, tiến tới xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản mới của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

d) Đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin về cải cách hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các hình thức tuyên truyền.

đ) Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai, hình thức và phương pháp tuyên truyền CCHC tại cơ quan, đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

2. Nội dung tuyên truyền

2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, người lao động

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của thành phố trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thấy rõ hiệu quả và lợi ích của thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - Xã hội cũng như trách nhiệm về thu hút, vận động các nhà đầu tư không chỉ là của cơ quan nhà nước mà của cả cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, nhân dân.

- Tuyên truyền về kết quả các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện “Năm tiếp tục đy mạnh thu hút đầu tư 2020” và năm thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

- Kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 và giải pháp khắc phục những điểm hạn chế, tồn tại.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

2.2. Đối với các doanh nghiệp và người dân trong tỉnh

- Bộ thủ tục hành chính đã công bố theo Quyết định của UBND tỉnh (về nội dung thủ tục hành chính, cách tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính, cách khai thác và sử dụng các biểu mẫu).

- Các bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt, sửa đổi bổ sung về các lĩnh vực; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

- Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua Internet (Emaill, Website), điện thoại, fax; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính Phủ về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định.

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân.

- Kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 và giải pháp khắc phục những điểm hạn chế, tồn tại.

- Duy trì đối thoại giữa người đứng đầu với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo định kỳ.

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về CCHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến TTHC. Phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử theo địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn và địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

3. Các văn bản tuyên truyền (có phụ lục số 01 đính kèm)

4. Hình thức tuyên truyền

a) Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, và người lao động

- Tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính hàng năm; lồng ghép nội dung CCHC vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC các cấp thông qua các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng các chức danh công chức cấp xã... các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, đồng thời đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan, đơn vị; phối hợp các cơ quan, báo, đài của Trung ương và địa phương nhất là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đưa nội dung CCHC vào các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu với công chức, viên chức và người lao động.

- Tuyên truyền CCHC thông qua các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể, quần chúng.

- Tuyên truyền CCHC thông qua các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác.

b) Đối với người dân và doanh nghiệp

- Niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện, cấp xã. Nội dung các TTHC được công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu.

- Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và Trang thông tin điện tử về CCHC của tỉnh.

- Khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

- Tuyên truyền đối với người dân và doanh nghiệp thông qua chương trình đối thoại về CCHC; tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh ở cơ sở, qua cuộc họp ở thôn, bản...

- Thông tin bằng các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động... với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

III. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020

- Khẳng định vai trò, vị thế và hình ảnh của tỉnh Hà Giang trong quan hệ đối ngoại; những cơ hội và động lực phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

- Những chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư. Nâng cao, tiếp cận học hỏi kinh nghiệm các tỉnh, thành phố trong nước và nước bạn.

- Tuyên truyền, quảng bá trong các sự kiện về đầu tư, hội thảo, tọa đàm, hội chợ, triển lãm, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư.... trong và ngoài nước để cung cấp thông tin cập nhật về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh năm 2020.

- Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, điểm đến cực Bắc của Tổ quốc - Điểm đến Cao nguyên đá Đồng Văn, thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, tạo chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch trên cơ sở quảng bá, xúc tiến, hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế và du lịch.

- Phát hiện, đề nghị biểu dương những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, thực hiện tốt chủ trương phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời tham gia giám sát, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và thương hiệu du lịch của tỉnh Hà Giang.

2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và thực hành văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh trong đội ngũ doanh nghiệp, tiểu thương ... nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn thân thiện cho du khách; đề cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước của người sản xuất, kinh doanh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận và thực hành văn hóa công sở, đề cao chuẩn mực đạo đức, lối sống của CBCCVC hướng đến CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ công chức trên địa bàn của tỉnh.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Tuyên truyền bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố và chuẩn hóa.

- Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

4. Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh tiến hành theo các giai đoạn cụ thể.

- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Hà Giang và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC cho đội ngũ CBCC

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CCHC theo Quyết định số 2877/QĐ-BNV ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và một số nội dung cần thiết khác như: Kỹ năng giao tiếp hành chính và xử lý tình huống quản lý, những nội dung cơ bản về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức....

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền cải cách hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp và thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các nội dung triển khai tại tỉnh: Xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng chuyên mục Trao đổi ý kiến với bạn đọc về cải cách hành chính trên Báo Hà Giang; chi xây dựng tin, bài về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC (theo phụ lục số 02 đính kèm).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức - Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Lựa chọn, thống nhất nội dung ở các lĩnh vực người dân quan tâm; trực tiếp tiếp nhận phản ánh, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua hộp thư góp ý của các sở, ngành và phản ánh của tổ chức cá nhân qua phương tiện thông tin đại chúng.

b) Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang nghiên cứu, đề xuất đổi mới chuyên mục cải cách hành chính để chương trình cải cách hành chính ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia chương trình, góp phần giải đáp, tuyên truyền kịp thời cho người dân về các chủ trương, chính sách CCHC; phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hình thức tuyên truyền.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước cho công chức phụ trách cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, công chức trực tiếp theo dõi và giải thủ tục hành chính; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức khi giải quyết các thủ tục hành chính với tổ chức, công dân, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và tăng cường hiệu quả của tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch này.

đ) Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh

a) Hướng dẫn, kiểm soát các cơ quan, đơn vị cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cập nhật và chỉ đạo cập nhật đầy đủ danh mục các TTHC giải quyết mức độ 3, 4 lên Trang thông tin điện tử của tỉnh để cá nhân, tổ chức biết tham gia thực hiện.

b) Chủ trì, triển khai việc khen thưởng chuyên đề thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sởˮ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác CCHC của tỉnh.

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí tuyên truyền về nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm năm 2020 và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

c) Đưa nội dung tuyên truyền về “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” và năm thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” trên trang dịch vụ thư điện tử của tỉnh.

d) Đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định hạ tầng kỹ thuật cho Trang thông tin điện tử về CCHC.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Giang

a) Phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ và các cơ quan liên quan tuyên truyn về cải cách hành chính bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc (tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Nùng...).

b) Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để xây dựng kịch bản, chuẩn bị nội dung cụ thể để thực hiện chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính. Tổ chức, quảng bá chương trình để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết tham gia chương trình.

c) Tổ chức thực hiện các phóng sự, các tin bài về hoạt động CCHC của các cơ quan trong tỉnh, đặc biệt “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” và năm thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

d) Kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Thường xuyên đưa tin, bài về các hoạt động thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh.

đ) Đăng tải ý kiến của các tổ chức, cá nhân về những mặt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính; các mô hình thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính tại chuyên mục.

e) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Tổ chức - Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. Sở Tài chính

Tham mưu thẩm định, trình UBND tỉnh cấp kinh phí tuyên truyền cải cách hành chính theo Kế hoạch, hướng dẫn sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả.

6. Các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh và tình hình thực tế xây dựng Kế hoạch, kế hoạch bổ sung về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

a) Công khai các thủ tục hành chính, lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

b) Thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cổng thông tin điện tử ca tnh.

c) Cung cấp các thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện để niêm yết, công khai thủ tục hành chính đã được ban hành. Niêm yết đầy đủ rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định; kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi; không niêm yết mang tính hình thức.

d) Công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, bộ thủ tục hành chính của từng ngành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị.

đ) Phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính.

e) Chủ động tuyên truyền, quảng bá trong các sự kiện về đầu tư, hội thảo, tọa đàm về đầu tư, hội chợ, triển lãm, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư ... trong và ngoài nước thông tin cập nhật về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh ...

f) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp cho sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí các nội dung thông tin về chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư, các nội dung tuyên truyền, thông cáo báo cáo về xúc tiến đầu tư ... để sở Thông tin và Truyền thông có thông tin phục vụ công tác quảng bá, tuyên truyền.

i) Định kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền lồng ghép vào Báo cáo cải cách hành chính về UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ) tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức - Nội vụ tổng hợp) xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh)

1. Các văn bản của Trung ương

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

- Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cưng và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

- Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 11/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ V/v tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp;

- Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định thi hành luật;

- Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025;

- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;

- Văn bản số 06/BCĐCCHC, ngày 09/8/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc tăng cường triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Các văn bản của địa phương

- Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 3183/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang;

- Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở;

- Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Chỉ thị số 1338/CT-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Chương trình số 41-CTr/TU ngày 25/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Chương trình số 44-CTr/TU ngày 28/9/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Chương trình số 274/CTr-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Hà Giang “thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 07/9/2018 của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030;

- Kế hoạch số 281/KH-UBND, ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh phát động phong trào nói không với “tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;

- Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và kế hoạch số 341/KH/TU ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2020;

- Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua: CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025;

- Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cưng xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Cải thiện Chỉ số hiệu quả logistics trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025;

- Kế hoạch số 341-KH/TU ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

- Kế hoạch số 296-KH/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai Đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 351-KH/TU ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020; Chương trình số 185/CTHĐ-UBND, ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2007/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình số 41-CTr/TU ngày 25/5/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về tinh giản biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2021;

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

- Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và làm việc trên môi trường mạng tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016- 2020); Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2019; Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020.

- Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu;

- Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 26/10/2017của UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Hà Giang đến năm 2020.

- Các quyết định của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của các cơ quan, đơn vị được phê duyệt.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ KIẾN KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyế định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Nội dung

Số tiền (đồng)

Ghi chú

 

Tổng cộng

3.034.032.500

 

I

Xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh

150.000.000

 

1

Phát sóng tin, bài bằng tiếng dân tộc: Tày, Mông, Dao, Pà thẻn: 12 tin bài/tháng x 10.000.000 đồng

120.000.000

 

2

Xây dựng Phóng sự Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020

30.000.000

 

II

Xây dựng chuyên mục “Trao đổi ý kiến với bạn đọc về cải cách hành chính” trên Báo Hà Giang

130.000.000

 

1

Giới thiệu các điển hình trong CCHC: 06 chuyên mục x 10.000.000 đồng/chuyên mục

60.000.000

 

2

Giới thiệu cách làm hay về CCHC: 02 chuyên mục x 10.000.000 đồng/chuyên mục

20.000.000

 

3

Xây dựng chuyên mục về văn hóa công sở: 5 chuyên mục x 10.000.000 đ/chuyên mục

50.000.000

 

III

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính và văn hóa công sở

2.717.900.000

 

1

Học phí: 1.520 học viên x 1.400.000 đồng/học viên (mỗi huyện, thành phố 01 lớp = 120 học viên; 02 lớp khối sở, ngành; mỗi lớp 05 ngày)

2.128.000.000

 

2

Tiền nước uống: 30.000 đồng/ngày/học viên x 05 ngày x 1.520 học viên

228.000.000

 

3

- Thuê hội trường tại Hà Giang: 1.500.000 đồng/ngày x 05 ngày x 03 lớp = 22.500.000 đồng

47.500.000

 

- Hỗ trợ thuê hội trường tại các huyện: 500.000 đồng/ngày x 05 ngày x 10 lớp = 25.000.000 đồng

 

4

Ma két khai giảng, bế giảng : 400.000 đồng/cái x 02 cái/lớp x 13 lớp

10.400.000

 

5

Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC và văn hóa công sở: 200.000 đồng/bộ x 1.520 học viên

304.000.000

 

IV

Chi xây dựng tin, bài về cải cách hành chính; văn hóa công sở trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

36.132.500

 

1

Tin viết: 60 tin x 223.500.000 đồng/tin (10% của 1.490.000 đ x 1,5 lần=223.500đ)

13.410.000

 

2

Bài viết tổng hợp, phỏng vấn, nghiên cứu, phân tích: 25 bài x 372.500 đồng/bài (10% của 1.490.000đ x 2,5 lần = 372.500đ)

9.312.500

 

3

Trả lời chính sách, chế độ: 20 bài x 223.500 đồng/bài (10% của 1.490.000đ x 1,5 lần = 223.500đ)

4.470.000

 

4

Bài viết ngắn: 30 bài x 298.000đồng/bài (10% của 1.490.000đ x 2 lần = 298.000.000đ)

8.940.000

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020
(Kèm theo Quyế định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC và văn hóa công vụ cho CBCCVC (13 lớp, khoảng trên 1000 lượt cán bộ, công chức)

Ban Tổ chức - Nội vụ

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Cơ sở đào tạo bồi dưỡng

Quý II, Quý III/2020

2

Đổi mới chuyên mục cải cách hành chính trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (số lượng phát sóng, tin, bài bằng tiếng dân tộc: Tày, Mông, Dao, Pà Thẻn: 12 bài/1 năm)

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

Ban Tổ chức - Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II, III, IV/2020

3

Xây dựng các chuyên mục về: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020” và thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; “tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

Ban Tổ chức - Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

4

Xây dựng Phóng sự Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

Ban Tổ chức - Nội vụ; các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/Tp

Quý III-IV/2020

5

Quảng bá trong các sự kiện về đầu tư, hội thảo, tọa đàm, hội chợ, triển lãm, gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân, các đầu tư ... trong và ngoài nước để cung cấp thông tin cập nhật về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh năm 2020.

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Hà Giang

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên

6

Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, điểm đến cực Bắc của Tổ quốc - Điểm đến Cao nguyên đá Đồng Văn, thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, tạo chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch trên cơ sở quảng bá, xúc tiến, hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế và du lịch.

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Hà Giang

Sở Văn hóa Thể thao và DL;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên

7

Xây dựng chuyên mục Trao đổi ý kiến với bạn đọc về cải cách hành chính trên Báo Hà Giang:

- 06 chuyên mục về giới thiệu các điển hình trong cải cách hành chính;

- 02 chuyên mục về giới thiệu cách làm hay về cải cách hành chính.

Báo Hà Giang

Ban Tổ chức - Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan

Quý II, III, IV/2020

8

Xây dựng tin, bài về cải cách hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; Ban Tổ chức - Nội vụ

Thường xuyên

9

Hướng dẫn, cập nhật danh mục các TTHC giải quyết mức độ 3, 4 lên Trang thông tin điện tử của tỉnh

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

10

Đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định hạ tầng kỹ thuật cho Trang thông tin điện tử về CCHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; Ban Tổ chức - Nội vụ

Thường xuyên

11

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính, về xây dựng chính quyền điện tử, Thủ tục hành chính; Văn hóa công sở; Đại hội Đảng bộ các cấp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Ban Tổ chức - Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

12

Cấp kinh phí chi tổ chức tuyên truyền CCHC

Sở Tài chính

Ban Tổ chức - Nội vụ

Quý I/2020

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2825/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69