Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 282/1999/QĐ-UB về Quy định phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội nông dân tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 282/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 15/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/1999/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 15 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI ĐỊNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐND VÀ UBND TỈNH VỚI HỘI NÔNG DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định 17/1998/QĐ-TTg ngày 24/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui định trách nhiệm của các Bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả;

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản qui định phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội nông dân tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Hội nông dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Seo Phử

 

QUI ĐỊNH

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND TỈNH VỚI HỘI NÔNG DÂN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/1999/QĐ-UB ngày 15/10/1999 của UBND tỉnh)

Chương I

ĐỐI VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND TỈNH VÀ CÁC NGÀNH CÁC CẤP CHÍNH QUYỂN

Điều 1. Khi xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của Nông dân, đến nhiệm vụ của Hội nông dân, Thường trực HĐND, UBND tỉnh (sau đây gọi chung là cấp chính quyền) có trách nhiệm thông báo trao đổi và đại diện lãnh đạo Hội nông dân tỉnh tham gia. Các kỳ họp của UBND tỉnh bàn về các nội dung có liên quan đến nông dân, nông thôn, nông nghiệp, UBND tỉnh sẽ mời lãnh đạo Hội nông dân tỉnh tham dự và đóng góp ý kiến.

Điều 2. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng có liên quan đến địa bàn nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Chính quyền phối hợp với Hội nông dân cùng cấp để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện Hội nông dân các cấp lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân phản ảnh, để tham gia với chính quyền cùng cấp tìm phương án chỉnh sửa phù hợp với thực tiễn.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thường xuyên thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh tới Hội nông dân để Hội nông dân làm tốt chức năng tuyên truyền giáo dục, giám sát và phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nông dân đối với việc thực hiện các chủ chương, chính sách đó.

Để Hội nông dân tỉnh làm tốt chức năng tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội ở địa bàn nông thôn, Chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Hội nông dân cùng cấp tham gia các chương trình có liên quan tới nông dân, nông nghiệp và nông thôn với tư cách là thành viên chính thức trong tổ chức các Ban chỉ đạo chương trình.

Chính quyền các cấp thường xuyên xem xét, giải quyết những đề nghị, kiến nghị của Hội nông dân cùng cấp theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 4. Để Hội nông dân tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các cấp chính quyền và sở, ban ngành có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Hội nông dân thực hiện tốt chức năng của mình trong quá trình giám sát kiểm tra. Khi thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của nông dân, các cấp chính quyền và sở, ban, ngành mời đại diện của Hội nông dân tham gia.

Chương II

ĐỐI VỚI HỘI NÔNG DÂN TỈNH VÀ CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN TỈNH LÀO CAI

Điều 5. Hội nông dân các cấp có trách nhiệm tham gia với chính quyền cùng cấp về các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn nông thôn, vận động nông dân tích cực thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra góp phần xây dựng nông thôn mới. Vận động nông dân thực hiện các phong trào thi đua ở địa bàn nông thôn như: sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu; xây dựng cơ sở hạ tầng; Dân số - KHHGĐ; phổ cập kỹ thuật khuyến nông; phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ, phòng chống dịch bệnh; quốc phòng toàn dân và an ninh nông thôn... Đồng thời phối họp các ngành liên quan cùng cấp tiến hành tổng kết phong trào thi đua trong nông dân để rút kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả.

Điều 6. Hội nông dân tỉnh các cấp tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền cùng cấp, các sở, ban, ngành tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện chính sách, chế độ có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ hội viên và nông dân. Đồng thời tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Điều 7. Hàng năm căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của mình, Hội nông dân các cấp tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động gửi chính quyền cùng cấp phê duyệt. Ngành Tài chính cấp kinh phí đảm bảo kịp thời theo quy định hiện hành cho Hội nông dân các cấp hoạt động. Hội nông dân có trách nhiệm quản lý các nguồn quĩ, vốn, kinh phí theo đúng điều lệ và pháp luật Nhà nước qui định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trong chương trình công tác hàng năm của mình, chính quyền các cấp cần quy định định kỳ làm việc (6 tháng 1 lần ) với Hội nông dân cùng cấp để trao đổi tình hình, kiểm điểm sự phối hợp hoạt động và đề ra nhiệm vụ hoạt động theo từng chuyên đề hoặc trong thời gian tiếp theo.

Điều 9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với Hội nông dân tỉnh về các chương trình có liên quan trực tiếp tới nông dân, nông nghiệp và nông thôn, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới của mình thực hiện.

Điều 10. Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội nông dân các huyện, thị xây dựng qui chế làm việc giữa UBND huyện và Hội nông dân các huyện, thị và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới của mình thực hiện theo bản quy định này.

Trong quá trình thực hiện Qui chế phối hợp nếu có vấn đề gì vướng mắc UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh kịp thời bổ xung hoặc thay đổi cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 282/1999/QĐ-UB về Quy định phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội nông dân tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55