Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2013 về xếp ngạch lương, bậc lương đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị do tỉnh Quãng Ngãi ban hành

Số hiệu: 281/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ TRÌNH ĐỘ LÝ LUN CHÍNH TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 3692-CV/BTCTW ngày 31/10/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 644-TB/TU ngày 08/10/2013 về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị; theo Công văn số 1208-CV/BTCTU ngày 09/9/2013 và Công văn số 1301-CV/BTCTU ngày 05/11/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xếp lương các chức danh cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1558/SNV-XDCQ ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ cấp xã gồm 11 chức danh:

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh.

b) Công chức cấp xã gồm 07 chức danh:

Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

2. Điều kiện áp dụng:

- Cán bộ, công chức cấp xã đang công tác tại các xã, phường, thị trấn tính đến ngày 31/12/2012 trở về trước;

- Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

- Chưa được xếp ngạch, bậc lương theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Chuyển xếp ngạch, bậc lương:

a) Tốt nghiệp trình độ Cử nhân chính trị (cử nhân chính trị - hành chính) được xếp vào ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003); tốt nghiệp trình độ Cao cấp lý luận chính trị (cao cấp lý luận chính trị - hành chính) được xếp vào ngạch Chuyên viên cao đẳng (mã ngạch 01a.003); tốt nghiệp trình độ Trung cấp lý luận chính trị (trung cấp lý luận chính trị - hành chính) được xếp vào ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004).

b) Cách tính xếp ngạch, bậc lương thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian hưởng lương mới kể từ ngày 01/9/2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định hồ sơ chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên theo quy định hiện hành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc bố trí, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

3. Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các ngành chức năng có liên quan phối hợp thực hiện việc chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Lập hồ sơ, danh sách đề nghị chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng, điều kiện áp dụng nói trên trong phạm vi quản lý, gửi Sở Nội vụ thẩm định.

b) Hoàn tất hồ sơ và ban hành quyết định chuyển xếp ngạch, bậc lương mới đối với cán bộ, công chức cấp xã có bằng lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, NCnvhu
y545.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cao Khoa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2013 về xếp ngạch lương, bậc lương đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị do tỉnh Quãng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


469

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79