Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 277/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 44/TTr-SLĐTBXH ngày 22/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
-Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP UBND tỉnh; Cổng TTĐT, KG-VX
-Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

Ghi chú

(Giảm so với quy định)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I .LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1.

B-BLD-286084-TT

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Một trong các hình thức sau:

-Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơtrả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

*Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh ( thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp hoạt động dịch vu việc làm).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, Phòng Việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; trường hợp không đủ điều kiện có văn bản gửi doanh nghiệp nêu rõ lý do.

* Quy trình:

-Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Hành chính công tỉnh..

-Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 04 ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Trong trường hợp không cấp phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do để doanh nghiệp biết.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực họa động, tài khoản, tên giám đốc và số điện thoại giao dịch..

+ Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở; Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh thì người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo quy định của Bộ Tài chính

 

02 ngày

2.

B-BLD-286085-TT

Cấp Lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Như trên

Một trong các hình thức sau:

-Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơtrả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

 

*Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh ( thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp hoạt động dịch vu việc làm).

- 02 ngày làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Theo quy định của Bộ Tài chính

 

02 ngày

3.

B-BLD-286086-TT

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Như trên

Một trong các hình thức sau:

-Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

- Nơi tiếp nhận hồ sơ trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

 

*Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 bộ hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hợp lệ

Trong đó:

- 01 ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh ( thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp hoạt động dịch vu việc làm).

- 04 ngày làm việc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Theo quy định của Bộ Tài chính

 

 

II.LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

1.

B-BLD-286262-TT

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Một trong các hình thức sau:

-Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: +Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

-Cơ quan có thẩm quyền Quyết định:

+Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

*Thời gian giải quyết: 20 ngày

Trong đó:

- 01 ngày thực hiện Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- 04 ngày thời gian thẩm định sơ bộ hồ sơ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- 04 ngày các Sở, ngành thẩm định cho ý kiến;

- 01 ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định và đưa ra Kết luận;

- 05 ngày, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp ý kiến các Sở, ngành có liên quan và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập;

- 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra quyết định thành lập, đồng thời gửi Quyết định đến Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, tổ chức có liên quan..

* Quy trình thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hồ sơ đề nghị thành lập gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh ( Quầy số 19, 20 - đơn vị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội);

Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm định sơ bộ hồ sơ đề nghị thành lập; trường hợp không hợp lệ trả lời bằng văn bản;

Bước 3: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến các Sở, ngành có liên quan xin ý kiến; tổ chức họpHội đồng thẩm định để đưa ra Kết luận về việc thành lập.

Bước 4: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.

Không

-

2.

B-BLD-286264-TT

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Một trong các hình thức sau:

-Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

-Cơ quan có thẩm quyền Quyết định:

+Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

*Thời hạn giải quyết: 15 ngày

Trong đó:

- 01 ngày thực hiện Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- 09 ngày thời gian thẩm định hồ sơ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- 05 ngày Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chia, tách, sáp nhập;

* Quy trình thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh ( Quầy số 19, 20 – đơn vị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội);

Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm định sơ bộ hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập; trường hợp không hợp lệ trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản nắm được.

Bước 3: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chia, tách, sáp nhập.

Không

05 ngày

3.

B-BLD-286268-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Một trong các hình thức sau:

-Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

Trong đó:

- 01 ngày thực hiện Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- 09 ngày tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

* Quy trình thực hiện

Bước 1: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh ( Quầy số 19, 20 - Đơn vị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội);

Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Không

-

4

B-BLD-286269-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký Bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Một trong các hình thức sau:

-Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh.

 

* Thời hạn giải quyết 5-07 ngày làm việc tùy từng trường hợp:

Trong đó:

- 01 ngày thực hiện Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

+ 04 ngày làm việc đối với Trường hợp đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

+ 06 ngày làm việc đối với các trường hợp:

- Tăng quy mô tuyển sinh của từng ngành, nghề đào tạo vượt từ 10% trở lên so với quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Bổ sung ngành, nghề đào tạo (mngành, nghề đào tạo mi);

- Bổ sung hoặc thay đổi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo và giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề;

- Chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo;

- Thành lập phân hiệu mi có tổ chức hoạt động đào tạo;

- Mở thêm địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu;

- Thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

* Quy trình thực hiện

Bước 1: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động nghề nghiệp gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký Bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Không

03 ngày

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169