Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 2754/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2754/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chng tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của y ban nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1490/LĐTBXH-TNXH ngày 28/9/2016; sau khi có ý kiến thống nhất của các s, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (viết tắt là Đội Kiểm tra), gồm các thành viên sau:

I. Đội trưởng: Ông Nguyễn Hữu Hường - Trưởng Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Các Đội phó:

1. Ông Nguyễn Thanh Sỹ - Đội trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh;

2. Võ Mạnh Chiến - Chánh Thanh tra Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. Các thành viên:

1. Ông Phm Minh Toàn - Chánh Thanh tra Sở Y tế;

2. Ông Đào Quang Hưng - Chánh Thanh tra Sở Lao động - TB và XH;

3. Ông Lê Đình Sơn - Phó trưởng Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Ông Trần Hồng Quân - Cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chng tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Đxuất với UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật v phòng, chng mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất (theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh) về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư s 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quy chế hoạt động của Đội Kim tra liên ngành được UBND tỉnh phê duyệt,

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Đội trưởng phân công; Đội Kiểm tra liên ngành được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình hoạt động.

Giao Sở Lạo động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Đi Kiểm tra liên ngành phòng, chng tệ nạn mại dâm, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định s1507/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của y ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - TB và XH;
- Cục Phòng, chống TNXH;
- Đ/c Bí thư, Đ/c PBT TT Tỉnh ủy;
- TTr HĐND t
nh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Sở Lao động - TB và XH;
- UBND các huyện, thành ph
, thị xã;
- Phó VP UBND t
nh (phụ trách);
- Lưu: VT, VX
1,
- Gửi:
+ Bản giấy: TW
, TP không nhận điện tử; Thành viên Đội Kiểm tra;
+ Bản điện tử: Các th
ành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17