Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2754/QĐ-UB năm 1998 về hợp nhất Sở Địa Chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính- Nhà đất thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2754/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 26/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2754/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC HỢP NHẤT SỞ ĐỊA CHÍNH VÀ SỞ NHÀ ĐẤT THÀNH SỞ ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996 ;
- Xét yêu cầu kiện toàn, sắp xếp lại các Sở quản lý đô thị của thành phố, có sự thỏa thuận của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ;
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền (tờ trình số /TCCQ ngày /5/1998) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay hợp nhất Sở Địa Chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính- Nhà đất thành phố.

Sở Địa Chính - Sở Nhà đất là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về địa chính, nhà đất trong phạm vi nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố theo Luật định.

Sở Địa chính- Sở Nhà đất chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và Tổng Cục địa chính.

Sở Địa Chính - Sở Nhà đất có tư cách pháp nhân, dự toán kinh phí, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Để tiếp tục các hoạt động bình thường, từ nay đến lúc ban hàng Qui chế tổ chức và hoạt động của Sở Địa Chính - Sở Nhà đất, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Sở Địa Chính - Sở Nhà đất vẫn thực hiện như cũ.

Điều 3.- Giao cho Ban Giám đốc Sở Địa Chính - Sở Nhà đất cùng với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố trong vòng 30 ngày từ ngày ban hành quyết định này có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ của Sở Địa Chính - Sở Nhà đất thành phố, theo tinh thần thông tư 1012/TT-LB ngày 25/12/1996 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Thông tư số 470/TT-ĐC ngày 08/7/1994 của Tổng Cục địa chính và căn cứ đặc điểm tình hình của thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 4.- Bãi bỏ quyết định số 188A/QĐ-UB ngày 21/8/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tách Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng thành hai Sở : Sở Nhà đất và Sở Công trình đô thị và quyết định số 2526/QĐ-UB-NC ngày 05/8/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Ban quản lý đất đai thành Sở Địa chính thành phố.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất (cũ), Giám đốc Sở Địa chính (cũ), Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- VPCP - Ban TCCB/CP
- Bộ XD - Tổng Cục ĐC
- TT/TU - TT/HĐND/TP
- TT/UBND.TP: CT, PCT/TT, PCT/XD-NĐ
- Ban TC/TU
- CA/TP (PC.13)
- Ban TCCQ/TP
- VPUB: NC, TH
- Lưu
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2754/QĐ-UB năm 1998 về hợp nhất Sở Địa Chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính- Nhà đất thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41