Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2018 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 2729/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 13/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 05/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 về việc Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021; số 06/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, phức tạp, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh những công việc quan trọng, cần thiết. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo các sở, ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của sở, ngành. Chủ trì xử lý những vấn đề cần phải họp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành và các địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở và các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công.

4. Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm Phó Chủ tịch thường trực hoặc một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành công tác của UBND tỉnh.

5. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh.

6. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và tham gia chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch, Kế hoạch, Nội vụ, Nội chính, Quốc phòng - An ninh, Tài chính, Cải cách hành chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Chủ trương đầu tư xây dựng, Phát triển đô thị, Thi đua khen thưởng.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

2. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh:

- Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Báo chí, Ngoại vụ, Bưu chính - Viễn thông, Tôn giáo.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Quỹ đầu tư phát triển và các Quỹ ủy thác.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Trực tiếp làm Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế (thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh); Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công Thương, Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng, Hải quan, Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, An toàn giao thông.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và các dự án trọng điểm; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Xây dựng nông thôn mới, Dân tộc, Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, Thi hành án dân sự, Công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

- Phụ trách chung về công tác khiếu nại, tố cáo và xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 và các Quyết định trước đây của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan và các Đồng chí có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Quốc Hội; (để báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch Nước; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Các Ban Tỉnh ủy, Các Ban HĐND tỉnh;
- Đảng ủy khối CQ tỉnh, Đảng ủy Khối DN;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2729/QĐ-UBND năm 2018 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


468

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124