Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2727/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Huỳnh Thành Đạt
Ngày ban hành: 24/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ TỰ NHIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Danh sách đầu mối kế hoạch khoa học và công nghệ giao Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên theo dõi, quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1100/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Huỳnh Thành Đạt

DANH SÁCH

ĐẦU MỐI KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO VỤ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ TỰ NHIÊN THEO DÕI, QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2727/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

4. Đại học quốc gia Hà Nội.

5. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

6. Văn phòng Trung ương Đảng (bao gồm các Cơ quan Đảng ở Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương).

7. Văn phòng Quốc hội.

8. Văn phòng Chính phủ.

9. Bộ Ngoại giao.

10. Bộ Tư pháp.

11. Bộ Tài chính.

12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

13. Bộ Nội vụ.

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

16. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

17. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

18. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

19. Tòa án nhân dân tối cao.

20. Kiểm toán Nhà nước.

21. Thanh tra Chính phủ.

22. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

23. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

24. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

25. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

26. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2727/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực: khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên và các lĩnh vực khác được Bộ trưởng giao.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, xây dựng và trình Bộ trưởng:

a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; chủ trương, chính sách, biện pháp, kế hoạch 05 năm và hằng năm về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

b) Định hướng mục tiêu; phương hướng phát triển; cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

2. Tổ chức hướng dẫn, triển khai và phối hợp kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chủ trương, chính sách, biện pháp, kế hoạch 05 năm và hằng năm; đề xuất định hướng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc phạm vi được giao quản lý; phát hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trình Bộ trưởng xử lý những trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật.

3. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi được giao:

a) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc phân bổ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của các bộ, ngành được phân công; phối hợp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương;

b) Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các bộ, ngành;

c) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành.

4. Về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong phạm vi được giao:

a) Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp đề xuất đặt hàng; tham mưu với Lãnh đạo Bộ trong việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia cấp bách, mới phát sinh có tác động lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ quyết định Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đặt hàng tổ chức, cá nhân thực hiện;

b) Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc tuyển chọn, giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, nghiệm thu kết quả thực hiện và xử lý tài sản hình thành của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

c) Tham mưu đề xuất phương án tổ chức thực hiện việc giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các bộ, ngành theo đề xuất đặt hàng; cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng theo quy định;

d) Đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký, giao nộp kết quả nghiên cứu, báo cáo thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nội dung hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các đối tác nước ngoài theo phân công.

5. Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý các lĩnh vực được giao.

6. Tham mưu, cho ý kiến về đề xuất đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị và phát triển các nguồn lực cho các bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý khi được Lãnh đạo Bộ giao.

7. Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc phạm vi được giao quản lý.

8. Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý công chức, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu và thực hiện công tác thống kê, báo cáo, văn thư, lưu trữ của Vụ theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đạo Vụ

1. Lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên gồm Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Vụ.

3. Các Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên giúp Vụ trưởng trong việc lãnh đạo công tác của Vụ; được quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về công việc được giao; các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng.

4. Trong trường hợp Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được ủy quyền thay mặt Vụ trưởng lãnh đạo và điều hành công việc của Vụ.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

2. Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên thực hiện chế độ chuyên viên làm việc trực tiếp với lãnh đạo Vụ. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên bố trí, phân công công việc của các Phó Vụ trưởng, chuyên viên làm việc trên cơ sở nhiệm vụ và biên chế được giao.

Khi cần thiết, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên có thể thành lập các tổ, nhóm công tác tùy theo yêu cầu công việc và quy định cụ thể nhiệm vụ của các tổ, nhóm công tác này.

3. Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

4. Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ có liên quan theo đúng quy định trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2727/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2023 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Khoa học và Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


349

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!