Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 272/2003/QĐ-UB ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 272/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 18/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 272/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN LÀ NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04/4/2001 ;
Căn cứ Công văn số 26/LTNN-NVĐP ngày 22/01/2003 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn ban hành Danh mục số 1 “Các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và lưu trữ huyện” ;
Căn cứ vào Quyết định số 2477/1999/QĐ-UB-NC ngày 29/4/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Tờ trình số : / ngày / /2003) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố

Điều 2.- Các cơ quan có tên trong danh mục là đối tượng quản lý trực tiếp của thành phố về công tác lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ thành phố có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý tài liệu của các cơ quan này để thu thập đầy đủ tài liệu lưu trữ có giá trị, phản ánh trọn vẹn các mặt hoạt động của thành phố để bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả cho thành phố và cho xã hội.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở ngành thành phố, thủ trưởng các cơ quan có tên trong danh mục và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 4  
- PCT/TT    
- CVP, PVP Nội bộ
- TTLT  
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN LÀ NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định 272 /2003/QĐ-UB ngày 18 /11/2003của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Hội đồng nhân dân thành phố

2. Ủy ban nhân dân thành phố (bao gồm VP. HĐND và UBND TP)

3. Ban Tổ chức chính quyền thành phố

4. Ban Tôn giáo thành phố

5. Ban công tác người Hoa thành phố

6. Ban chỉ đạo Cải cách hành chánh thành phố

7. BQL Đầu tư- Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

8. Ban Quản lý các KCX- CN thành phố

9. Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. HCM

10. Ban chỉ đạo Nông nghiệp- Nông thôn thành phố

11. Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo thành phố

12. Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố

13. Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em

14. Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng thành phố

15. Trường Cán bộ thành phố

16. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

17. Thanh tra thành phố

18. Đoàn Luật sư thành phố

19. Sở Tư pháp thành phố

20. Phòng Công chứng Nhà nước số 1

21. Phòng Công chứng Nhà nước số 2

22. Phòng Công chứng Nhà nước số 3

23. Phòng Công chứng Nhà nước số 4

24. Phòng Công chứng Nhà nước số 5

25. Văn phòng Tiếp công dân thành phố

26. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

27. Sở Y tế thành phố

28. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

29. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố

30. Sở Văn hóa Thông tin thành phố

31. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố

32. Sở Giao thông công chánh thành phố

33. Sở Tài nguyên- Môi trường thành phố

34. Sở Xây dựng thành phố

35. Sở Quy hoạch- Kiến trúc thành phố

36. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố

37. Sở Tài chính- Vật giá thành phố

38. Sở Công nghiệp thành phố

39. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

40. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố

41. Sở Thương mại thành phố

42. Sở Du lịch thành phố

43. Cục Thuế thành phố

44. Cục Hải quan thành phố

45. Cục Thống kê thành phố

46. Viện Kinh tế thành phố

47. Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố

48. Kho Bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

49. Liên minh các Hợp tác xã thành phố

50. Liên hiệp HTX Thương mại thành phố (Sài Gòn Co-op)

51. Bưu điện thành phố

52. Công ty Điện lực thành phố

53. Công ty XNK và Đầu tư (Imexco)

54. Trung tâm Phát triển ngoại thương và Đầu tư (FTDC)

55. Lực lượng Thanh niên xung phong

56. Ngân hàng XNK EximBank

57. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố

58. Ngân hàng Công thương thành phố

59. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển thành phố

60. Tổng Công ty Thương mại Sàigòn

61. Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn

62. Tổng Công ty Du lịch Sàigòn

63. Tổng Công ty Bến Thành (Sunimex)

64. Tổng Công ty Địa ốc Sàigòn

65. Tổng Công ty Xây dựng Sàigòn.-

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

VĂN PHÒNG

 Số: / VP-TT TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2003

Tờ trình

Về Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc diện

nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố.

Kính gửi : Đ/c Nguyễn Thiện Nhân

  Phó Chủ tịch/Thường trực UBND TP.

Để thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia, Cục Lưu trữ Nhà nước đã ban hành văn bản số 26/LTNN-NVĐP ngày 22/01/2003 về việc hướng dẫn ban hành Danh mục số 1 “Các cơ quan tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và lưu trữ huyện”.

Để giúp cho Trung tâm Lưu trữ thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ vào Kho lưu trữ thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố cần ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố. Danh mục này nhằm hướng dẫn lựa chọn các cơ quan có tài liệu lưu trữ cần giao nộp và bảo quản cố định ở Kho lưu trữ của thành phố. Các cơ quan có tên trong Danh mục là đối tượng quản lý trực tiếp của thành phố về công tác lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý tài liệu của các cơ quan này để thu thập được đầy đủ tài liệu lưu trữ có giá trị, phản ảnh trung thực các mặt hoạt động của thành phố, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả cho thành phố và xã hội.

Để bảo đảm cho nhiệm vụ trên, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố.-

Nơi nhận :
- PCT/TT UBND TP
- CVP, PVP Nội bộ
- Trung tâm LT
- Lưu (Q)

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TP
Vũ Văn Hòa

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

VĂN PHÒNG

Số: / VP-TTLT TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2003

V/v báo cáo thống kê công tác

 lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Kính gửi : Chánh Văn phòng sở ban ngành, quận huyện.

Để thực hiện tốt Quyết định số 149/LB-CLT-TCTK ngày 23/10/1987 của Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư- Lưu trữ Nhà nước) và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ hàng năm về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân thành phố gửi đến các sở ban ngành, quận huyện biểu mẫu báo cáo thống kê về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Đề nghị các đồng chí Chánh văn phòng các sở ngành, quận huyện thực hiện báo cáo thống kê trên và gửi về Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân thành phố trước ngày 12/11/2003. Đồng thời Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân thành phố sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tình hình công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tại các sở ngành và quận huyện.

Lịch làm việc cụ thể sẽ gửi cho các sở ban ngành, quận huyện để chuẩn bị.-

 

Nơi nhận :
- PCT/TT UBND TP
- CVP, PVP Nội bộ
- Trung tâm LT
- Lưu (Q)

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TP
Vũ Văn Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 272/2003/QĐ-UB ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229