Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2712/2007/QĐ-UBND quy định về việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 2712/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Nguyên Nhiệm
Ngày ban hành: 31/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2712/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại văn bản số 1223/SNV-ĐT ngày 24/7/2007 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1711/BC-STP-KTVB ngày 19/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng: các Sở, ban, ngành, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này quy định về thẩm quyền của Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong việc in, cấp các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ninh và thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Điều 2. Các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định này làm cơ sở thực hiện công tác đào tạo, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của đơn vị (quy định tại điều 9).

Điều 3. Thẩm quyền in và cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo phân cấp quy định tại Quy chế chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương II

IN, CẤP CHỨNG CHỈ

Điều 4. Những loại chứng chỉ thuộc thẩm quyền in, cấp chứng chỉ của trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

1. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của tỉnh:

a) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ;

b) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành đối với công chức hành chính và công chức cấp xã theo ngành, lĩnh vực công tác.

2. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước:

a) Chứng chỉ chương trình đào tạo tiền công vụ

b) Chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức:

- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch cán sự

- Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên

c) Chứng chỉ bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

d) Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã:

- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước.

- Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã;

e) Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân:

- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Điều 5. Mẫu chứng chỉ được in theo quy định tại Quy chế chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 6. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước được cấp cho các học viên phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian nghỉ học có lý do không được vượt quá 20% thời gian quy định của chương trình;

2. Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, đề án theo quy định; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, đề án phải đạt từ điểm 5 trở lên (chấm theo thang điểm 10);

3. Chấp hành tốt nội quy học tập.

Điều 7. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước (quy định tại điều 4) được cấp một lần ngay sau khi khoá học kết thúc. Trường hợp chứng chỉ bị thất lạc, người được cấp chứng chỉ phải có đơn đề nghị và được đơn vị đào tạo cấp Giấy chứng nhận.

Điều 8. Kinh phí in, viết chứng chỉ được sử dụng từ nguồn kinh phí cấp cho các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

Chương III

SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ

Điều 9. Giá trị sử dụng của Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước.

1. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

2. Chứng chỉ đào tạo tiền công vụ là một trong những điều kiện để cán bộ, công chức được bổ nhiệm vào ngạch đã trúng tuyển.

3. Chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức là một trong những điều kiện để cán bộ, công chức được xem xét bổ nhiệm vào ngạch đã học, dự thi nâng ngạch.

Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên, Chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên chính là điều kiện để được học chương trình cao hơn liền kề.

Điều 10. Giá trị liên thông giữa các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước và với các văn bằng đào tạo chuyên ngành hành chính khác:

1. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước chương trình cao hơn có giá trị thay thế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng chương trình thấp hơn.

2. Bằng Cử nhân hành chính, Bằng Thạc sĩ hành chính, Bằng Tiến sĩ hành chính có giá trị thay thế các loại chứng chỉ quy định tại điểm b, khoản 2, điều 4 của quy định này và thay thế chứng chỉ bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên cao cấp trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày cấp.

Chương IV

QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ

Điều 11. Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết những vụ việc liên quan đến chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng khi có thay đổi về Quy chế.

Điều 12. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này và các quy định có liên quan đến các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc in, cấp, sử dụng chứng chỉ theo quy định; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những vụ việc liên quan đến chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải thực hiện theo dõi, quản lý chặt chẽ việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị theo thẩm quyền. Đây là hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn của đơn vị. Việc đào tạo, bồi dưỡng và cấp các loại chứng chỉ (quy định tại Điều 4 Quy định này) ngoài kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm phải thống nhất với Sở Nội vụ trước khi thực hiện.

Quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2712/2007/QĐ-UBND quy định về việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116