Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 2709/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Dhăm Ênuôl
Ngày ban hành: 21/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2709/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Ngh định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của t chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tnh Đắk Lắk về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

Căn c Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của S Khoa học và Công nghệ;

Xét Tờ trình s 56/TTr-SKHCN ngày 12/11/2012 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc b sung nhiệm vụ và điều chnh tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 525/TTr-SNV ngày 13/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của SKhoa học và Công nghệ (quy định tại Điu 2 và Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tnh) như sau:

1. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế vào Điều 2:

1.1. Về công tác xây dựng pháp luật.

a) Chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan lập, đnghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tnh liên quan đến ngành, lĩnh vực qun lý nhà nước ở địa phương;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp lập, dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng, cơ quan đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đnghị Sở Tư pháp thm định, trình Chtịch y ban nhân dân tnh;

d) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Thủ trưng cơ quan;

đ) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn tho trước khi trình Thủ trưng cơ quan xem xét, quyết định việc đề nghị STư pháp thẩm định;

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

1.2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Thtrưởng cơ quan gửi Sở Tư pháp đ tng hợp trình y ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đxuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

1.3. Vcông tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

a) Chủ trì giúp Thủ trưởng cơ quan phi hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bn quy phạm pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

1.4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan và tchức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan;

c) Chủ trì và phi hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, qun lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;

d) Ch trì và phi hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan định k6 tháng, hàng năm tiến hành kim tra, tng kết tình hình thực hiện công tác phbiến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp v kết quả công tác phbiến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tng hợp, báo cáo y ban nhân dân tnh, Bộ Tư pháp.

1.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

a) Chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác kim tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan đôn đốc, kim tra việc thực hiện pháp luật;

c) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kim tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưng cơ quan chuyên môn gửi S Tư pháp.

1.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước.

Ch trì, phối hợp vi các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.7. Về công tác htrợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Chủ trì giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động htrợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia ttụng.

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đi với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bn chđạo, điều hành quan trọng của Thủ trưởng cơ quan;

b) Chù trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về các vấn đề pháp lý khi tham gia ttụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Thtrưởng cơ quan.

1.9. Về thi đua khen thưng trong công tác pháp chế.

Phi hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Thủ trưởng cơ quan khen thưởng hoặc để Thủ trưởng cơ quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưng đi với cá nhân, tập th có thành tích xut sc trong công tác pháp chế.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Bổ sung và điều chnh cơ cấu tổ chức bộ máy tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 3:

- Bổ sung các Phòng: Phòng Pháp chế; Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Đổi tên Phòng Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ thành Phòng Qun lý Chuyên ngành.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi bổ sung và điều chnh tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 3 như sau:

a) Văn phòng.

b) Thanh tra.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Phòng Pháp chế.

đ) Phòng Quản lý Khoa học.

e) Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở.

g) Phòng Quản lý Chuyên ngành.

h) Phòng Quản lý Công nghệ và Thống kê Khoa học và Công nghệ.

Điu 2. Giao Giám đc Sở Khoa học và Công nghệ điu chnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và phân bổ biên chế cho các Phòng trong tổng s biên chế được UBND tnh giao cho Sở hàng năm; bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng các phòng theo phân cp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưng các Sở, ban, ngành, có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ktừ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (B/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Dhăm Ênuôl

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49