Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 27/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA, THUỘC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh;

Xét Tờ trình số 727/TTr-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn Tỉnh theo quy định tại Quyết định số 393/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2.

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố việc thực hiện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục; theo dõi, kiểm tra và tổ chức quản lý hoạt động bến thủy nội địa an toàn, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mở bến thủy nội địa hoạt động không phép; các phương tiện thủy nội địa hoạt động chưa đăng ký, đăng kiểm, không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện thủy nội địa chưa có bằng, chứng chỉ chuyên môn;

Tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý, cấp phép bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm:

Tổ chức quản lý và thực hiện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định tại Điều 10, Điều 13 của Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân mở bến thủy nội địa hoạt động không phép; các phương tiện thủy nội địa hoạt động chưa đăng ký, đăng kiểm, không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện thủy nội địa chưa có bằng, chứng chỉ chuyên môn, thuộc địa bàn phân cấp quản lý.

Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn về Sở Giao thông vận tải theo định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm.

Điều 3. Các giấy phép bến thủy nội địa đã cấp trước đây vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý; khi hết hạn, các tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây có nội dung trái với các quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, NC/KTN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/QĐ-UBND.HC năm 2013 phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33