Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/QĐ-BYT năm 2017 về thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 27/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 12

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưng và Luật sửa đi bổ sung một sđiều của Luật Thi đua - Khen thưng;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú";

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thtướng Chính phvề việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưng, Bộ Y tế

Tổ trưng T Thư ký

2.

Bà Hoàng Thị Thơm, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưng, Bộ Y tế

T phó

3.

Bà Đặng Thị Thúy Hà, Chuyên viên chính Vụ Thi đua, khen thưng, Văn phòng Chtịch nước

y viên

4.

Bà Nguyn Thúy Hà, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ

y viên

5.

Ông Đoàn Trung Dũng, Chuyên viên chính Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương

y viên

6.

Ông Lê Trọng Toàn, Đại tá, Phó trưởng phòng Khoa học - Quân huấn, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng

y viên

7.

Ông Lê Đình Liêm, Thượng úy, Cán bộ Phòng Tổng hợp, Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

y viên

8.

Ông Nguyn Phương Đông, Chuyên viên chính Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưng, Bộ Y tế

y viên

9.

Bà Trần Xuân Hà, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế

y viên

10.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên Vụ Truyn thông và Thi đua, khen thưng, Bộ Y tế

y viên

11.

Bà Nguyễn Yến Ngọc, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, BY tế

y viên

12.

Bà Nguyn Thị Ngọc Hà, Trưng phòng Hành chính, Kế toán, Tổng hợp, Thanh tra Bộ Y tế

y viên

13.

Bà Đào Thị Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

y viên

14.

Ông Trần Ích Dương, Chuyên viên Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Y tế

y viên

15.

Ông Đinh Văn Nghị, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Y tế

y viên

16.

Bà Đặng Thu Huyền, Phòng Tài chính Kế toán, Văn phòng BY tế

y viên

Điều 2. T Thư ký có nhiệm vụ giúp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú".

T Thư ký tự giải thsau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưng Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thư
ng Trung ương;
- Cục
Quân y, Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu TTND, TT
ƯT lần thứ 12;
- Lưu: VT. TT-KT (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/QĐ-BYT năm 2017 về thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


890
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43