Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 27/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 06/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2016/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 06 tháng 6năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG ĐIỂM CÁC KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1434/TTr-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2016 và Báo cáo kết quả thẩm định văn bản số 565/BC-STP ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận. Bảng điểm thi đua là căn cứ đánh giá xếp hạng thi đua hằng năm các Khối thi đua tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc tổ chức thực hiện Quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Nội vụ để hướng dẫn hoặc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng điểm các khối thi đua thuộc tỉnh và Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế giám sát, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

BẢNG ĐIỂM CÁC KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I. Thực hiện các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh: 750 điểm

STT

CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

KH

Thực hiện

Điểm chuẩn đạt 100% kế hoạch

1

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế

%

 

 

90

2

Tổng thu ngân sách

tỷ đồng

 

 

80

3

Xây dựng nông thôn mới: 80

 

 

 

 

3a

 

 

 

3b

 

Các xã thuộc các huyện:

- Có kế hoạch triển khai trong quý I hàng năm;

- Đạt các nội dung, tiêu chí, tiến độ theo kế hoạch;

- Có nội dung sáng tạo, mô hình hay có hiệu quả.

 

 

 

80

10

50

20

Xây dựng phát triển đô thị (thành phố PR-TC)

- Có kế hoạch xây dựng phát triển đô thị hàng năm;

- Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp đạt theo các nội dung, lộ trình kế hoạch đề ra.

 

 

 

80

10

30


40

4

Giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên

%

 

 

20

5

Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới

%

 

 

45

6

 

 

Giải quyết việc làm:

- Số lao động được tạo việc làm mới;

- Số lao động mới đã qua đào tạo.

nghìn người

 

 

45

25

20

7

 

 

 

Thực hiện cải cách hành chính:

- Thực hiện tốt;

- Thực hiện khá;

- Thực hiện đạt yêu cầu.

 

 

 

50

50

35

20

8

Thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC (theo quy định tại Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) và báo cáo đúng thời gian.

 

 

 

20

9

Thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở vững mạnh hằng năm và báo cáo theo quy định tại Quyết định số 81/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

Giáo dục - Đào tạo:

 

 

 

50

- Nâng cao chất lượng giáo dục (Tiểu học, THCS):

 

 

 

20

+ Tỷ lệ huy động học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường;

%

 

 

10

+ Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp so với năm trước.

%

 

 

10

- Số trường đạt chuẩn quốc gia;

trường

 

 

15

- Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS và phổ cập THPT.

 

 

 

15

11

Y tế:

 

 

 

40

- Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (so với kế hoạch);

%

 

 

30

- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng theo chương trình quốc gia (so với kế hoạch).

%

 

 

10

12

 

Văn hoá, thể thao, du lịch:

 

 

 

40

- Số thôn, khu phố công nhận đạt tiêu chuẩn văn hoá:

+ Đạt 100%;

+ Từ 70 % đến dưới 100%.

thôn, khu phố

 

 

20

20

10

- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hoá thể thao, du lịch, phát triển các phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng, phong trào thể dục thể thao:

 

 

 

20

+ Tốt;

 

 

 

20

+ Khá.

 

 

 

10

13

 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

a) Giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Giảm số vụ cháy nổ và mức độ thiệt hại so với năm trước;

- Giảm số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước, không có trọng án;

- Giảm tai nạn giao thông so với năm trước trên cả ba mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương:

+ Giảm cả 3 mặt;

+ Giảm cả 2 mặt.

b) Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc:

- Tốt;

- Khá;

- Trung bình.

 

 

 

60

40

10


10


20


20

10

20

20

15

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc phòng:

- Thực hiện tuyển quân đạt chỉ tiêu không có quân đào ngũ, chống lệnh:

+ Đạt chỉ tiêu nhưng có quân đào ngũ hoặc chống lệnh;

+ Không đạt chỉ tiêu.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên:

+ Tốt;

+ Khá.

- Công tác huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu:

+ Tốt;

+ Khá.

- Giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt chỉ tiêu kế hoạch:

+ Tốt;

+ Khá.

 

 

 

40

10


7

0

10


10

7

10


10

7

10


10

7

15

 

 

 

Xã, phường, thị trấn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

- Tốt;

- Khá;

- Đạt.

xã, phường thị trấn

 

 

30


30

20

10

16

 

Xây dựng TCCS Đảng vững mạnh (so với kế hoạch):

- Số TCCS Đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh;

- Số TCCS Đảng đạt khá;

- Số TCCS Đảng đạt trung bình;

- Số TCCS Đảng yếu kém.

chi bộ, đảng bộ cơ sở

 

 

50

 

Cách tính điểm:

1. Chỉ tiêu (1), (2): nếu vượt kế hoạch năm thì cứ 1% vượt được cộng 05 điểm, không đạt thì cứ 1% giảm trừ 05 điểm.

2. Chỉ tiêu (4), (5), (6), (10), (11), (12): nếu đạt 100% kế hoạch chấm điểm chuẩn, nếu không đạt chấm 80% mức điểm chuẩn cụ thể cho từng nội dung.

3. Chỉ tiêu (7): theo đánh giá kết quả xếp loại cải cách hành chính trong năm của tỉnh để chấm điểm tương ứng.

4. Chỉ tiêu (8): gửi báo cáo không đúng thời gian quy định (cứ 1 quý trừ 2 điểm; báo cáo năm trừ 05 điểm).

5. Chỉ tiêu (9): gửi báo cáo không đúng thời gian quy định (trừ 05 điểm).

6. Chỉ tiêu (16): tăng 01% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh so kế hoạch cộng 05 điểm, giảm 01% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh so kế hoạch trừ 05 điểm; tăng 01% tổ chức cơ sở Đảng trung bình so kế hoạch trừ 10 điểm. Có tổ chức cơ sở đảng yếu kém: không xét khen thưởng.

7. Huyện, thành phố trong năm có 01 học sinh giỏi cấp tỉnh được cộng 02 điểm, 01 học sinh giỏi quốc gia được cộng 10 điểm, quốc tế được cộng 15 điểm, 01 học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học trong nước được cộng 10 điểm.

8. Huyện, thành phố trong năm đạt giải (không phân biệt thứ hạng, tập thể, cá nhân) trong các giải thi đấu thể thao quần chúng (theo Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi đấu thể thao quần chúng): cấp tỉnh được cộng 02 điểm, cấp toàn quốc được cộng 05 điểm, cấp quốc tế được cộng 10 điểm.

9. Huyện, thành phố trong năm đạt giải (không phân biệt thứ hạng, tập thể, cá nhân) trong các giải thi đấu thành tích cao (theo Điều 37 Luật Thể dục thể thao): cấp tỉnh được cộng 04 điểm, cấp quốc gia được cộng 10 điểm, cấp quốc tế được cộng 20 điểm.

II. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: 250 điểm

STT

Nội dung

Điểm

1

Ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

50 đim

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng;

15 điểm

- Có ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chỉ thị, Quy chế, Quy định...) về công tác thi đua, khen thưởng;

15 điểm

- Có quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện;

10 điểm

- Thành lập, có quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến cấp huyện.

10 điểm

2

Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

50 điểm

- Có kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động (15 điểm);

25 điểm

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (10 điểm);

 

- Phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề (có kế hoạch, chủ đề, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, tổ chức phát động, ký giao ước thi đua);

10 điểm

- Tổ chức tốt hoạt động Cụm thi đua thuộc cấp huyện và tham gia thực hiện hoạt động Khối thi đua của tỉnh;

10 điểm

- Có sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua.

05 điểm

3

Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

30 đim

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến;

+ Có điển hình, mô hình mới, tiêu biểu được biểu dương, tuyên truyền.

10 điểm

05 điểm

05 điểm

- Có chương trình phối hợp với cơ quan báo, đài để tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến

10 điểm

- Có hình thức trong tuyên truyền, tổng kết, nhân rộng điển hình:

+Tổ chức Hội nghị biểu dương hoặc các hình thức khác để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến;

+ Kết quả có nhiều gương điển hình tiên tiến được nhân rộng.

10 điểm

06 điểm

04 điểm

4

Công tác khen thưởng

50 điểm

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng đúng qui định pháp luật;

30 điểm

- Có tỷ lệ khen thưởng cho tập thể, người lao động trực tiếp, hướng về cơ sở tăng so với năm trước;

15 điểm

- Có triển khai việc phát hiện khen thưởng.

05 điểm

5

Công tác kiểm tra về thi đua, khen thưởng

15 điểm

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng;

05 điểm

- Có biện pháp cụ thể thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức viên chức và thi đua, khen thưởng;

05 điểm

 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định và gửi kết quả về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

+ Thực hiện chưa tốt (có khiếu nại tố cáo): đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định và gửi kết quả về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

+ Thực hiện chưa tốt (có khiếu nại tố cáo): đã giải quyết hoặc chưa giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định và không gửi kết quả về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

05 điểm


03 điểm


00 điểm

6

Tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng và đào tạo bồi dưỡng

30 điểm

- Có cán bộ thi đua, khen thưởng theo quy định (cấp huyện; kiêm nhiệm ở cấp xã)

20 điểm

- Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng:

+ Có tổ chức bồi dưỡng, tập huấn;

+ Tham gia tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng do tỉnh tổ chức.

10 điểm

05 điểm

05 điểm

7

Chế độ thông tin báo cáo

25 điểm

- Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, đúng hạn theo quy định;

10 điểm

- Nộp hồ sơ trình khen thưởng kịp thời, đủ thành phần hồ sơ, đúng thủ tục, thẩm quyền theo quy định;

10 điểm

- Nhận và cấp phát hiện vật khen thưởng kịp thời.

05 điểm

Cách tính điểm:

1. Chấm điểm tối đa nếu các chỉ tiêu đạt yêu cầu chỉ đạo của tỉnh.

2. Chấm 2/3 số điểm nếu các nội dung của chỉ tiêu triển khai đạt 70 %.

3. Chấm 1/3 số điểm nếu các chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch đề ra.

4. Chấm không điểm nếu có nội dung không thực hiện.

5. Hồ sơ khen thưởng bị trả do chưa đúng quy định thì - 05 điểm/hồ sơ.

6. Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất:

+ Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, nhưng không đúng hạn theo quy định (do lỗi khách quan): chấm 05 điểm;

+ Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, nhưng không đúng hạn theo quy định (do lỗi chủ quan): chấm 00 điểm;

(Căn cứ xác định: tính thời gian gửi theo dấu bưu điện nơi gửi đi hoặc theo dấu nhận văn bản đến của cơ quan thực hiện báo cáo)

B. BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

I. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng đơn vị: 750 điểm

STT

CHỈ TIÊU

Điểm chuẩn đạt 100% kế hoạch

1

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu tỉnh giao

270

2

 

 

 

 

 

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực:

- Tham mưu kịp thời có chất lượng, hiệu quả cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo điều hành;

- Thực hiện kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ ngành cấp trên, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra và quản lý Nhà nước các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

150

50


50


50

3

 

 

 

Thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Thực hiện tốt;

- Thực hiện khá;

- Thực hiện đạt yêu cầu.

80

80

60

40

4

 

 

 

 

Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

- Tốt;

- Khá;

- Trung bình;

- Yếu.

50


50

35

15

00

5

Thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC (theo quy định tại Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và báo cáo đúng thời gian quy định.

(Đối với các đơn vị ngành dọc thực hiện theo quy định của ngành)

20

6

Xây dựng cơ quan công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

50

7

Tổ chức triển khai học tập, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh.

50

8

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh.

80

Cách tính điểm:

1. Chỉ tiêu (1), (2): nếu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch và có từ 1/3 số chỉ tiêu trở lên vượt thì cộng thêm 10% điểm chuẩn, vượt 2/3 chỉ tiêu thì cộng thêm 20% điểm chuẩn.

- Chỉ tiêu (1): nếu hoàn thành 100% chỉ tiêu chấm 270 điểm, nếu đạt 90% đến dưới 100% chỉ tiêu chấm 220 điểm; dưới 90% chấm 170 điểm.

- Chỉ tiêu (2): nếu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo ngành thì chấm 100% điểm chuẩn, khá chấm 80% điểm, trung bình chấm 50% điểm (từng nội dung).

- Chỉ tiêu (3): theo đánh giá kết quả xếp loại cải cách hành chính trong năm của tỉnh để chấm điểm tương ứng. Đối với các đơn vị ngành dọc thực hiện theo quy định của ngành.

2. Chỉ tiêu (5): gửi báo cáo không đúng thời gian quy định (cứ 01 quý thì trừ 02 điểm; báo cáo năm trừ 05 điểm).

3. Chỉ tiêu (8): tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh chấm điểm chuẩn, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh nhưng có 01 đoàn thể khá chấm 70 điểm; tổ chức cơ sở Đảng khá chấm 60 điểm, nếu có đoàn thể trung bình chấm 40 điểm.

4. Các chỉ tiêu còn lại: nếu đạt kế hoạch (tốt) thì chấm điểm chuẩn, khá bằng 2/3 điểm chuẩn, trung bình bằng 1/2 điểm chuẩn.

II. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: 250 điểm

STT

Nội dung

Điểm

1

Ban hành văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

50 điểm

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng;

15 điểm

STT

Nội dung

Điểm

 

- Có ban hành văn bản chỉ đạo của cơ quan, đơn vị (Quy chế, Quy định, ...) về công tác thi đua, khen thưởng;

15 điểm

- Có quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

10 điểm

- Thành lập và có quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến.

10 điểm

2

Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

50 điểm

- Có kế hoạch triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động. Phối hợp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động (15 điểm);

25 điểm

- Tham gia, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (10 điểm).

- Phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề (có kế hoạch, chủ đề, nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, tổ chức phát động, ký giao ước thi đua).

10 điểm

- Chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động Cụm thi đua (nếu có) và tham gia thực hiện hoạt động Khối thi đua của tỉnh.

10 điểm

- Có sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua.

05 điểm

3

Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

30 điểm

- Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến;

- Có điển hình, mô hình mới, tiêu biểu được biểu dương, tuyên truyền;

5 điểm

5 điểm

- Thực hiện tốt phổ biến và nhân rộng điển hình tiên tiến;

10 điểm

- Tổ chức Hội nghị biểu dương hoặc các hình thức khác để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

10 điểm

4

Công tác khen thưởng

50 điểm

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng đúng quy định pháp luật;

30 điểm

- Có tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp tăng so với năm trước;

15 điểm

- Có triển khai việc phát hiện khen thưởng.

05 điểm

5

Công tác kiểm tra về thi đua, khen thưởng

15 điểm

- Có kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng;

05 điểm

- Có biện pháp cụ thể thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức viên chức và thi đua, khen thưởng;

05 điểm

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định và gửi kết quả về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

+ Thực hiện tốt (không có đơn thư phản ánh, khiếu nại tố cáo);

+ Thực hiện chưa tốt (có khiếu nại tố cáo): đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định và gửi kết quả về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

+ Thực hiện chưa tốt (có khiếu nại tố cáo): đã giải quyết hoặc chưa giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định và không gửi kết quả về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

05 điểm

05 điểm

03 điểm

00 điểm

6

Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và đào tạo bồi dưỡng

30 điểm

- Tổ chức, bộ máy (có quyết định):

+ Thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

+ Bố trí cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

20 điểm

10 điểm

10 điểm

- Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng:

+ Có tổ chức bồi dưỡng, tập huấn (cơ quan có trên 03 đơn vị trực thuộc);

+ Tham gia tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng do tỉnh tổ chức.

10 điểm

05 điểm

05 điểm

7

Chế độ thông tin báo cáo

25 điểm

- Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, đúng hạn theo quy định;

10 điểm

- Nộp hồ sơ trình khen thưởng kịp thời, đủ thành phần hồ sơ, đúng thủ tục, thẩm quyền theo quy định;

10 điểm

- Nhận và cấp phát hiện vật khen thưởng kịp thời.

05 điểm

Cách tính điểm: Áp dụng như huyện, thành phố.

C. BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG

I. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng đơn vị: 750 điểm

STT

CHỈ TIÊU

Điểm chuẩn đạt 100% kế hoạch

1

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Tỉnh ủy giao

270

2

 

 

 

 

 

Thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu kịp thời có chất lượng, hiệu quả cho Tỉnh ủy ban hành các văn bản để chỉ đạo điều hành;

- Thực hiện kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

150

50


50


50

3

 

 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính:

- Xây dựng các công trình, đề án, dự án cấp tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc;

- Có sáng kiến cải tiến công tác, đổi mới phương pháp quản lý.

80

40


40

4

 

 

 

 

Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

- Tốt;

- Khá;

- Trung bình;

- Yếu.

70


70

50

30

00

5

Xây dựng cơ quan công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

50

6

Tổ chức triển khai học tập, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh.

50

7

Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh.

80

Cách tính điểm:

1. Chỉ tiêu (1):

- Nếu hoàn thành tất cả chỉ tiêu kế hoạch được giao và có từ 1/3 chỉ tiêu trở lên vượt thì cộng thêm 20% điểm chuẩn;

- Nếu hoàn thành 100% nhiệm vụ, chỉ tiêu chấm điểm chuẩn, nếu đạt 80% đến dưới 100% chỉ tiêu chấm 200 điểm; dưới 90% chấm 150 điểm (cho từng nội dung).

2. Chỉ tiêu (2), (3): nếu tốt chấm điểm chuẩn, khá chấm 80% điểm chuẩn, trung bình chấm 50% điểm chuẩn. Thủ trưởng cơ quan trong năm nếu vắng một buổi họp mà không được cấp thẩm quyền chấp nhận: trừ 05 điểm, dự họp không đúng thành phần mời 01 lần trừ 03 điểm.

3. Các chỉ tiêu (5), (6): nếu đạt tốt thì chấm điểm chuẩn, khá thì bằng 2/3 điểm chuẩn, trung bình bằng 1/2 điểm chuẩn.

4. Chỉ tiêu (7): tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh chấm điểm chuẩn; tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh nhưng có 01 đoàn thể khá chấm 70 điểm; tổ chức cơ sở Đảng khá chấm 60 điểm, có đoàn thể trung bình chấm 30 điểm.

5. Các chỉ tiêu còn lại: nếu đạt kế hoạch thì chấm điểm chuẩn, khá bằng 2/3 điểm chuẩn, trung bình bằng 1/2 điểm chuẩn.

II. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: 250 điểm (áp dụng như sở, ban, ngành tỉnh)

D. BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI MẶT TRẬN VÀ ĐOÀN THỂ

I. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng đơn vị: 750 điểm

STT

CHỈ TIÊU

Điểm chuẩn đạt 100% kế hoạch

1

 

 

 

 

 

 

Thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động đã đăng ký với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và do Trung ương Mặt trận, các đoàn thể chỉ đạo:

- Hoàn thành tất cả chỉ tiêu theo kế hoạch và trong đó có 1/3 chỉ tiêu vượt thì cộng thêm 20%;

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ;

- Hoàn thành 70% các nhiệm vụ, chỉ tiêu trở lên;

- Hoàn thành 50% đến dưới 70% các nhiệm vụ, chỉ tiêu.

270324


270

200

150

2

 

Xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở hoạt động hiệu quả:

- Xây dựng mô hình và củng cố hệ thống chính trị:

+ Có dưới 9% cơ sở xếp trung bình, số còn lại đạt khá và vững mạnh, trong đó vững mạnh phải đạt từ 70% cơ sở trở lên và số cơ sở yếu kém dưới 0,1%;

+ Có từ 10% cơ sở trở xuống xếp loại trung bình, số còn lại đạt khá và vững mạnh (trong đó số trong sạch vững mạnh đạt từ 70% trở lên);

+ Có 15% cơ sở trở xuống xếp loại trung bình, số còn lại đạt khá và vững mạnh.

- Có mô hình và nhân tố mới được cấp có thẩm quyền công nhận (Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)

180


150

150


120


80

30

3

 

 

 

 

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp, quy chế hoạt động; thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp theo đúng quy định do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức:

- Xây dựng nhưng không thực hiện nghiêm quy chế hoạt động trong nội bộ và quy chế phối hợp với các đơn vị khác;

- Không xây dựng quy chế phối hợp và quy chế hoạt động.

5030


0

4

Xây dựng cơ quan công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

50

5

 

 

 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở:

- Tốt;

- Khá;

- Trung bình.

50

50

40

30

6

Tổ chức triển khai học tập, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

50

7

 

 

 

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể:

- Tất cả đạt vững mạnh;

- Tổ chức Đảng đạt khá, đoàn thể đạt khá;

- Có đoàn thể trung bình.

100

100

70

30

II. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: 250 điểm (áp dụng như sở, ban ngành)

Đ. BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH

I. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng đơn vị: 750 điểm

STT

CHỈ TIÊU

Điểm chuẩn đạt 100% kế hoạch

1

Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%)

100

2

Lợi nhuận.

100

3

Nộp ngân sách.

100

4

 

 

 

Đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động:

- Tăng thu nhập cho người lao động (không bao gồm tăng do chính sách lương tối thiểu theo Nghị định của Chính phủ);

- Đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ mới mang lại hiệu quả thiết thực.

80

30


50

5

Doanh nghiệp có nhiều lao động nữ.

20

6

Giải quyết việc làm cho người lao động.

10

7

 

 

 

 

Chấp hành pháp luật về lao động:

- Bảo đảm chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động theo quy định của pháp luật;

- Ký kết thoả ước lao động ngay từ đầu năm;

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm đối với người lao động;

- Thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

100

30


20

25

25

8

Chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái.

50

9

 

 

 

 

 

Công tác quy chế dân chủ cơ sở:

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở:

+ Tốt;

+ Khá;

+ Trung bình;

- Tổ chức Hội nghị công chức viên chức, người lao động, Đại hội cổ đông hằng năm theo quy định.

60

40

40

25

15

20

10

Tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ xã hội do tỉnh phát động.

40

11

Xây dựng doanh nghiệp văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

40

12

 

 

 

Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; đoàn thể vững mạnh:

- Có 01 tổ chức loại khá;

- Có một tổ chức trung bình;

- Có một tổ chức yếu kém.

50

30

20

0

Cách tính điểm:

1. Chỉ tiêu (1): nếu vượt 1% KH cộng 2 điểm, thấp hơn 1% KH trừ 2 điểm.

2. Chỉ tiêu (2): nếu vượt 1% KH cộng 2 điểm, thấp hơn 1% KH trừ 4 điểm.

3. Chỉ tiêu (3): nếu vượt 1% KH cộng 2 điểm, thấp hơn 1% KH trừ 10 điểm.

4. Chỉ tiêu (5): có số lao động nữ >50% tổng số người lao động thì chấm điểm chuẩn; từ 30% đến dưới 50% thì chấm 15 điểm; từ 10% đến dưới 30% chấm 10 điểm; dưới 10% chấm 05 điểm.

4. Các chỉ tiêu (4), (6), (7), (8): nếu đạt kế hoạch thì chấm điểm chuẩn, đạt từ 90% dưới 100% chấm 80% điểm chuẩn, dưới 90% chỉ tiêu chấm 60% điểm chuẩn.

II. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: 250 điểm (áp dụng như sở, ban ngành tỉnh)

E. BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng đơn vị: 750 điểm

1. Đơn vị doanh nghiệp: chấm điểm theo bảng điểm khối thi đua doanh nghiệp tỉnh (các tiêu chí tính theo cơ quan chủ quản giao).

2. Đơn vị quản lý Nhà nước, sự nghiệp: chấm điểm theo bảng điểm khối thi đua sở, ban ngành tỉnh (các tiêu chí tính theo cơ quan chủ quản giao).

II. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: 250 điểm (áp dụng như sở, ban ngành tỉnh)

G. MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý TRONG ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG THI ĐUA

I. Điểm bình chọn suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh:

Đạt trên 1000 điểm: Được xem xét đưa vào danh sách để bình chọn suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Không xét khen thưởng các trường hợp sau:

1. Để xảy ra lãng phí, tham nhũng gây thiệt hại, thất thoát tài sản của Nhà nước, vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Không thực hiện đăng ký thi đua với Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Không thực hiện chế độ báo cáo thi đua theo quy định.

4. Không tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

5. Có 03 văn bản nhắc nhở (bao gồm cả các báo cáo chuyên đề) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh từ 03 lần trở lên hoặc 01 nội dung nhắc nhở đến 03 lần hoặc có 01 lần bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê bình bằng văn bản.

6. Để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

7. Đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo (trừ trường hợp do cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện sai phạm và xử lý kỷ luật kịp thời); vi phạm chế độ sinh đẻ có kế hoạch; vi phạm Luật Giao thông mà cơ quan có thẩm quyền thông báo về cơ quan đơn vị.

8. Cơ quan mất an toàn (để mất cấp tài sản, cháy nổ, tai nạn lao động chết người).

9. Vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Đối với tập thể: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Chương II Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

(Nếu tập thể có vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 6 Chương II Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiếm tỷ lệ từ 10% trở xuống: thì trừ 01 điểm tương ứng với tỷ lệ 1% vi phạm (trong tổng điểm chung).

- Đối với trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan, đơn vị: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Chương II Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. Hạ một bậc khi xếp hạng thi đua, khen thưởng:

1. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, không có văn bản đăng ký chương trình công tác trọng tâm hằng năm (gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ) và không triển khai chương trình trọng tâm đã đăng ký đối với đơn vị trực thuộc hoặc trong cán bộ, công chức, viên chức.

2. Không tổ chức phát động thi đua; kiểm tra đôn đốc thực hiện phong trào thi đua.

3. Không tham gia ký kết giao ước thi đua hoặc có ký kết giao ước thi đua nhưng người ký kết không đúng thẩm quyền.

4. Không có 01 báo cáo thi đua định kỳ.

5. Không tổ chức sơ kết thi đua theo quy định;

6. Không tham gia họp cụm, khối thi đua.

7. Có văn bản nhắc nhở (bao gồm cả các báo cáo chuyên đề) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh từ 02 lần trở lên hoặc 01 nội dung nhắc nhở lần 02.

8. Không có kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng (đối với cấp huyện và các sở ngành có từ 10 đơn vị trực thuộc trở lên).

9. Thực hiện công tác giải ngân đối với các chương trình, dự án (đạt < 70%)

H. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG THI ĐUA

1. Về quy trình đánh giá xếp hạng:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện, kết thúc năm công tác, từng cơ quan ban ngành, huyện, thành phố tự đánh giá chấm điểm theo nội dung bảng điểm và gửi cho Trưởng khối Thi đua để tổng hợp chung.

- Trưởng khối Thi đua tổ chức kiểm tra chéo và chấm điểm từng đơn vị thuộc khối. Tổ chức họp các đơn vị trong khối; thông qua bảng điểm; thảo luận bình chọn suy tôn đơn vị có điểm số cao nhất đề nghị tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh (trên điểm chuẩn).

* Đối với Khối chỉ chọn 01 đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng “Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh, thì:

+ Chọn đơn vị có điểm số cao nhất bỏ phiếu suy tôn tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh (trên điểm chuẩn).

+ Nếu có 02 đơn vị (hoặc hơn) có số điểm bằng nhau (trên điểm chuẩn) sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn đơn vị dẫn đầu.

- Đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh phải đạt được từ 70% số phiếu đồng ý trong tổng số đơn vị thuộc Khối.

- Thẩm quyền bỏ phiếu khen thưởng là lãnh đạo (Trưởng hoặc Phó các đơn vị). (trường hợp lãnh đạo đơn vị vắng mặt thì đơn vị đó không được xem xét bình chọn khen thưởng).

* Đối với các Khối thi đua được bình chọn 02 đơn vị dẫn đầu để đề nghị tặng “Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh, áp dụng theo nguyên tắc trên.

- Trưởng khối báo cáo kết quả họp xét đánh giá chấm điểm bằng văn bản về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Thông tin về kết quả bị khống chế trong xếp loại thi đua: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp những nội dung có liên quan phục vụ cho đánh giá, xếp loại năm của các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua, cụ thể như sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: văn bản nhắc nhở của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Nội vụ: danh sách các cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính và kết quả phân loại chấm điểm thực hiện công tác cải cách hành chính.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định thành tích và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét duyệt đồng thời thông báo kết quả đến các cơ quan sở, ban ngành, huyện, thành phố thuộc các khối thi đua./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.061
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.146.166