Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 27/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Túy
Ngày ban hành: 18/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2008/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04.02.2008 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 05.3.2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, gồm:

1. Sở Nội vụ;

2. Sở Tư pháp;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Sở Tài chính;

5. Sở Công Thương;

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Sở Giao thông vận tải;

8. Sở Xây dựng;

9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Sở Khoa học và Công nghệ;

14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

15. Sở Y tế;

16. Thanh tra tỉnh;

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04.02.2008 của Chính phủ.

Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng của Trung ương và tình hình đặc điểm của địa phương, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cụ thể của cơ quan chuyên môn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện; các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2008/QĐ-UBND về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64