Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 27/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 01/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

I. Vị trí và chức năng:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình UBND Thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình UBND Thành phố chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

3. Trình UBND Thành phố quyết định về phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho UBND quận, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo.

5. Về quản lý trường học

5.1. Trình UBND Thành phố quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố.

5.2. Trình UBND Thành phố mức thu học phí cụ thể trên địa bàn thành phố để UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu chi học phí trên địa bàn.

5.3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường học theo quy định của pháp luật và theo sự ủy quyền của UBND Thành phố.

5.4. Trình UBND Thành phố ban hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND quận, huyện triển khai thực hiện sau khi đã ban hành.

5.5. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trình UBND Thành phố quyết định.

5.6. Quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

5.7. Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo được UBND Thành phố phân cấp ủy quyền cho Sở quản lý theo điều lệ, quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND Thành phố việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.

7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương theo phân cấp của UBND Thành phố.

8. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn thành phố theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

9. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBND Thành phố giao dự toán ngân sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

10. Trình UBND Thành phố về chương trình, biện pháp và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; giúp UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện xã hội hoá hoạt động giáo dục và đào tạo ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc các Sở, Ngành khác.

12. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và UBND quận, huyện và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

13. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học- công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học- công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở quản lý.

14. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.

15. Trình UBND Thành phố ban hành các quy định về bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đó sau khi đã ban hành.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thành phố.

17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố.

21. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

I. Lãnh đạo Sở:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Giám đốc và không quá 4 Phó giám đốc;

- Chủ tịch UBND Thành phố quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo các quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là người chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, trước pháp luật  về toàn bộ các hoạt động của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm báo cáo trước UBND Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các mặt công tác của Sở khi được yêu cầu.

- Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật  về lĩnh vực công tác được phân công, uỷ quyền phụ trách.

II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương giúp việc gồm:

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Giáo dục Mầm non;

4. Phòng Giáo dục Tiểu học;

5. Phòng Giáo dục Thường xuyên;

6. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp;

7. Phòng Giáo dục Trung học;

8. Phòng Khoa học - Công nghệ thông tin

9. Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục;

10. Phòng Kế hoạch- Tài chính;

11. Phòng Tổ chức cán bộ;

III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Là những đơn vị do UBND Thành phố quyết định thành lập, có tư cách  pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước (có danh sách kèm theo).

IV. Đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Sở: Là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước (sửa đổi), có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của pháp luật (có danh sách kèm theo).

V. Biên chế:

Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hàng năm theo quy định, trước mắt trong năm 2004- 2005 giao biên chế cho Sở Giáo dục và Đào tạo là 110 người. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Nhà nước theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của các phòng, ban trực thuộc Sở và bố trí sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 27 2005/QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

 

trực thuộc

 A

 Các đơn vị sự nghiệp

1

Trường THPT Trần Phú

2

Trường THPT Việt Đức

3

Trường THPT Chu Văn An

4

Trường THPT Phạm Hồng Thái

5

Trường THPT Nguyễn Trãi

6

Trường THPT Phan Đình Phùng

7

Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam

8

Trường THPT Đống Đa

9

Trường THPT Quang Trung

10

Trường THPT Trần Hư­ng Đạo

11

Trường THPT Kim Liên

12

Trường THPT Lê Quí Đôn

13

Trường THPT bán công Phan Huy Chú

14

Trường THPT Hai Bà Trư­ng

15

Trường THPT Thăng Long

16

Trường THPT Trần Nhân Tông

17

Trường THPT Trương Định

18

Trường THPT Yên Hoà

19

Trường THPT Xuân Đỉnh

20

Trường THPT Minh Khai

21

Trường THPT Việt -Ba

22

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

23

Trường THPT Hoàng Văn Thụ

24

Trường THPT Ngọc Hồi

25

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

26

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

27

Trường THPT Cao Bá Quát

28

Trường THPT Yên Viên

29

Trường THPT D­ương Xá

30

Trường THPT Cổ Loa

31

Trường THPT Vân Nội

32

Trường THPT Liên Hà

33

Trường THPT Đông Anh

34

Trường THPT Sóc Sơn

35

Trường THPT Kim Anh

36

Trường THPT Đa Phúc

37

Trường THPT Trung Giã

38

Trường THPT Lý Thường Kiệt

39

Trường THPT Đại Mỗ

40

Trường THPT Nhân Chính

41

Trường THPT Tây Hồ

42

Trường THPT Thượng Cát

43

Trường Trung học Kinh Tế

44

Trường Trung học Nông Nghiệp

45

Trường Trung học Thương mại du lịch

46

Trường Trung học Xây dựng

47

Trường Trung học sư phạm Mẫu giáo nhà trẻ

48

Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục

49

Trường Trung học Bán công kỹ thuật Tin học

50

Trường Trung học Bán công Kinh tế-Kỹ thuật Bắc Thăng Long

51

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 1

52

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 2

53

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 3

54

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 4

55

Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 5

56

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề số 6

57

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

58

Trường PTCS Xã Đàn

59

Trường tiểu học Bình Minh

60

Trường MG mầm non A

61

Trường MG bán công mầm non B

62

Trường MG bán công Việt Triều

63

MG bán công Việt Bun

64

MG bán công 20/10

65

Ban Quản lý dự án

 B

Đơn vị sản xuất kinh doanh

1

Công ty Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.268

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100