Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2697/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2697/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1743/STP-KTrVB ngày 31 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” (sau đây gọi tắt là Đề án) được phê duyệt tại Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

2. Triển khai và phổ biến các quy định pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan nắm vững nội dung, yêu cầu của Đề án;

3. Quy định cụ thể trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình tại địa phương;

4. Đảm bảo các các điều kiện về nhân lực, kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hội nghị tập huấn:

Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các quy định pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các nội dung của Đề án trong tháng 7 năm 2010 với thành phần tham dự (dự kiến 140 người), cụ thể:

- Đại diện sở - ngành thành phố: 80 cán bộ-công chức, gồm: 01 lãnh đạo của các sở, ban, ngành và 01 cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành;

- Đại diện Ủy ban nhân dân quận, huyện: đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện và 01 lãnh đạo Phòng tư pháp (48 cán bộ-công chức);

- Cán bộ, công chức Sở Tư pháp.

2. Kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ pháp luật:

- Sở Tư pháp bổ sung nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và bổ sung biên chế cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Sau khi tổng kết, đánh giá, trong trường hợp cần thiết sẽ thành lập Phòng theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo nội dung Đề án.

- Sở, ban, ngành thành phố phân công, bố trí và bổ sung cán bộ pháp chế hoặc cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Phòng Tư pháp có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác hỗ trợ việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Thời gian triển khai thực hiện: tháng 7 năm 2010.

3. Công tác điều tra, khảo sát:

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính (và các sở, ban, ngành khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp).

Thực hiện các yêu cầu phối hợp của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và các tổ chức tài chính.

4. Công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:

Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở -ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện các yêu cầu phối hợp của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5. Tổng kết việc triển khai Đề án:

Trong tháng 5 năm 2011, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố; đề xuất, kiến nghị về tổ chức, bộ máy, cơ chế, nội dung thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Sở Tư pháp là cơ quan trực tiếp tham mưu và chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố; hàng năm xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Theo từng lĩnh vực, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch và yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên.

Đối với công tác tổ chức thực hiện Đề án, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành để triển khai, tổ chức thực hiện, làm đầu mối tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp. Đồng thời, Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố;

2. Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần có sự quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, công chức pháp chế tại cơ quan, đơn vị để tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch và yêu cầu. Định kỳ 6 tháng và 1 năm thực hiện báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực do mình phụ trách gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Về kinh phí tổ chức thực hiện:

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp thu xếp kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch này trong dự toán kinh phí không thường xuyên năm 2010.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này, kịp thời báo cáo kiến nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc cho Ủy ban nhân dân thành phố./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.750
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202