Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2015 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 269/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 13/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 34 (ba mươi bốn) thủ tục hành chính và bãi bỏ 15 (mười lăm) thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 10/7/2012, Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 12/02/2014, Quyết định số 603/QĐ- UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục, nội dung thủ tục hành chính công bố mới và bãi bỏ).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Công thương, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 269/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Phần I: Danh mục thủ tục hành chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực

TTHC công bố mới

2

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

TTHC công bố mới

3

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

TTHC công bố mới

4

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực

TTHC công bố mới

5

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

TTHC công bố mới

6

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

TTHC công bố mới

7

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy chứng nhận hết hiệu lực

TTHC công bố mới

8

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

TTHC công bố mới

9

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

TTHC công bố mới

10

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

TTHC công bố mới

11

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

TTHC công bố mới

12

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

13

Thủ tục Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: Điện

14

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

TTHC công bố mới

15

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

TTHC công bố mới

16

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

TTHC công bố mới

17

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

TTHC công bố mới

18

Thủ tục cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

TTHC công bố mới

19

Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

TTHC công bố mới

20

Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: Thương mại Quốc tế, dịch vụ thương mại

21

Thủ tục Cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

TTHC công bố mới

22

Thủ tục Cấp gia hạn, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

TTHC công bố mới

23

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

TTHC công bố mới

24

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: Bán hàng đa cấp

25

Thủ tục Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

TTHC công bố mới

26

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: Hóa chất

27

Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

TTHC công bố mới

28

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

TTHC công bố mới

29

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

TTHC công bố mới

Lĩnh vực Chất lượng sản phẩm hàng hóa

30

Thủ tục Xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

31

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

TTHC công bố mới

32

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm

33

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm

TTHC công bố mới

34

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm trong trường hợp giấy phép hết hiệu lực.

TTHC công bố mới

 

II- Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ:

 

 

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Số hồ sơ

 

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cấp lại trong trường hợp hết hiệu lực.

T-TVH 206484-TT

TTHC bãi bỏ

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

T-TVH 206635-TT

TTHC bãi bỏ

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

T-TVH 206637-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Thương mại Quốc tế, dịch vụ thương mại

4

Cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

T-TVH 206674-TT

TTHC bãi bỏ

5

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

T-TVH-206680-TT

TTHC bãi bỏ

6

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

T-TVH-206681-TT

TTHC bãi bỏ

7

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

T-TVH-206683-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

8

Cấp mới Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

T-TVH-206688-TT

TTHC bãi bỏ

9

Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

T-TVH-206694-TT

TTHC bãi bỏ

10

Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

T-TVH-206700-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Hóa chất

11

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C.

T-TVH-206850-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

12

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

T-TVH-224686-TT

TTHC bãi bỏ

13

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm

14

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm

T-TVH-255306-TT

TTHC bãi bỏ

15

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm trong trường hợp giấy phép hết hiệu lực.

T-TVH-255309-TT

TTHC bãi bỏ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2015 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45