Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/QĐ-BCĐQGĐL 2019 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển điện lực

Số hiệu: 269/QĐ-BCĐQGĐL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-BCĐQGĐL

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-BCĐQGĐL ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“1. Trưởng Ban triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ 6 tháng một ln và các phiên họp đột xut khi cn thiết. Trưởng Ban có thủy quyền cho Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì các phiên họp.

2. Phó Trưởng Ban Thường trc - Bộ trưởng Bộ Công Thương hoặc Phó Trưởng Ban - Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì các phiên họp giao ban 01 tháng một ln.

3. Các thành viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo quốc gia và chuẩn bị nội dung báo cáo theo quy định; trường hợp các thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia không thể tham dự phiên họp phải ủy quyền cho người có trách nhiệm tham dự.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Nội dung phiên họp thường kỳ và họp giao ban nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, kết quả thc hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu; đề ra nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu thực hiện tiếp theo; xem xét giải quyết những vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền các bộ, ngành, địa phương hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền”.

3. Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4 của Điều 9 như sau:

“3. Các Phó Trưởng Ban:

a) Phó Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ Công Thương:

- Giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực điều hành giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương liên quan đến phát triển điện lực.

- Giúp Phó trưởng Ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Công Thương trong lĩnh vực phát triển điện lực và đầu tư xây dựng các dự án điện đảm bảo đáp ứng tiến độ phát triển điện lực, tiến độ xây dựng các dự án điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp.

b) Phó Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực điều hành giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, trong đó có một số nội dung cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Xây dng liên quan lĩnh vực phát triển điện lực và đầu tư xây dựng các dự án điện, đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng các dự án điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp.

- Chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất sửa đổi, hướng dẫn, thực hiện các nội dung quy định liên quan đến Luật Xây dựng đảm bảo đáp ứng sự phát triển của ngành điện lực, các dự án trong lĩnh vực điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực điện lực.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp nền đường,..

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng.

- Chịu trách nhiệm chủ động, trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong triển khai xây dựng dự án điện thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

c) Phó Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giúp Trưởng ban, Phó Trưởng Ban thường trực điều hành giải quyết công việc liên quan đến phát triển điện lực theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có một số nội dung cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp liên quan lĩnh vực phát triển điện lực và đầu tư xây dựng các dự án điện, đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng các dự án điện và dự án hạ tầng năng lượng sơ cấp.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyn hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật đối với các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình và tiến độ thực hiện các dự án do các Tập đoàn nêu trên làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án điện và hạ tầng nhập khẩu năng lượng sơ cấp do các Tập đoàn nêu trên làm chủ đầu tư”.

- Chịu trách nhiệm chủ động, trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án điện thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia thuộc các bộ, ngành, cơ quan:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan mình chủ trì, phối hp với các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan mình; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư và giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án và kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về giải quyết các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của bộ, cơ quan mình phụ trách liên quan lĩnh vực phát triển điện lực và đầu tư xây dựng các dự án điện, đảm bảo đáp ứng tiến độ xây dựng các dự án điện và hạ tầng năng lượng sơ cấp. Các ủy viên chịu trách nhiệm chủ động, trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án điện và hạ tầng nhập khẩu năng lượng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ ngành mà ủy viên đó là Lãnh đạo; gắn trách nhiệm đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo với tiến độ các dự án trọng điểm về điện lực trong nhiệm vụ Lãnh đạo của cơ quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác liên quan đến Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực thực hiện theo Quyết định số 29/QĐ-BCĐQGĐL ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Văn phòng BCĐ quốc gia về phát
triển điện lực;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐQGĐL (3).

TRƯỞNG BAN
P
HÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-BCĐQGĐL ngày 06/12/2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.221

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173