Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2687/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 2687/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Khang
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2687/QĐ-UBND

Tiềng Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tiền Giang”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám Đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
-
Cục 3 Thanh tra Chính phủ;
-
Trụ sở tiếp công dân TW;
-
TT. TU;
-
TT.HĐND tỉnh;
-
CT các PCT UBND tnh;
- VP Đoàn đại biểu QH và HĐND tnh;
- Văn phòng TU;
- VPUBND tnh: CVP, các PCVP, BTD, P.NCTH, NCNC;
- Wesite tnh;
- L
ưu.65

TM. ỦY.BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Tiếp công dân) với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biu Quc hội và Hội đng nhân dân tỉnh, và các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác tiếp công dân để phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tiền Giang.

Quy chế này áp dụng đối với việc tiếp công dân của Tỉnh ủy (khi Tỉnh ủy có yêu cu), Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Tin Giang (gọi chung là Lãnh đạo tỉnh); Ban tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện, phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ trong công tác tiếp dân.

1. Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh góp ý những vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tnh, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các thông tin có liên quan đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo tỉnh đxem xét, giải quyết hoặc trả lời công dân theo quy định pháp luật.

3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp trong tiếp dân.

1. Mọi hoạt động phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyn và lợi ích hp pháp của Nhà nước, của tchức và công dân.

2. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư phải bảo đảm tính thống nhất; tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân.

3. Cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp tiếp công dân có trách nhiệm cung cp, trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; việc cung cấp trao đổi, thông tin phải kịp thời đáp ứng yêu cầu tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Tiền Giang tại số 109, đường Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố MTho, tỉnh Tiền Giang. Do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành. Trụ sở tiếp công dân của tỉnh là nơi tiếp công dân chung, làm nhiệm vụ tiếp công dân cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; việc tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc tiếp công dân được thể chế hóa bằng quy chế, quy định quy trình tiếp dân công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Thời gian và thành phần tiếp công dân tại Trụ sở.

1. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân đột xuất hoặc khi công dân có yêu cầu và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo) và tchức tiếp công dân đột xut khi xét thấy cần thiết.

3. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) chủ trì:

a) Tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo).

b) Tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp đột xuất khi xét thấy cần thiết (có giấy mời).

4. Trường hợp Lãnh đạo tỉnh bận đột xuất không tiếp theo quy định, thì có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

5. Những ngày làm việc còn lại trong tháng, Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp công dân theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Thành phần tham gia tiếp công dân.

1. Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tnh, Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; cán bộ Ban tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân và phục vụ tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Đoàn Đại biểu Quc hội tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Giám Đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy có trách nhiệm (hoặc cử người có đủ thẩm quyền) tham gia, phối hợp tiếp công dân cùng lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu.

Trường hợp vì lý do khách quan, đột xuất không tham dự được buổi tiếp công dân định kỳ thì thủ trưởng các đơn vị, địa phương trên phải báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước 01 ngày và phải cử cấp phó dự thay.

Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh ủy.

1. Cử cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân khi có yêu cầu;

3. Kịp thời nắm bt phản ánh, kiến nghị của công dân, báo cáo những vấn đ cp thiết của công dân khi có yêu cu được gặp Thường trực Tỉnh ủy đThường trực Tỉnh ủy quyết định trực tiếp tiếp công dân hoặc cử người có thẩm quyn tiếp công dân;

4. Thông báo kết quả tiếp công dân hoặc có công văn trả lời công dân chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Cử cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2. Chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu, các điều kiện cần thiết để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân theo định kỳ;

3. Kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân, báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định trực tiếp tiếp công dân hoặc cử người có thẩm quyền tiếp công dân;

4. Thông báo kết quả tiếp công dân hoặc có công văn trả lời công dân và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cử một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Báo cáo kịp thời nội dung yêu cầu của công dân được gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài ngày tiếp công dân định kỳ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Thông báo kết quả tiếp công dân hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại, tcáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại bui tiếp công dân chậm nht sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

3. Xây dựng Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

4. Phối hợp với Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

5. Phối hợp Công an tỉnh áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đi với mọi tình hung xảy ra đảm bảo trật tự, an toàn các bui tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

6. Phát hành giấy mời các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham dự buổi tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh.

7. Thông báo ý kiến, kết luận, chđạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp vụ việc liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 11. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh.

a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, theo dõi toàn bộ công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và công tác tiếp công dân trên toàn tỉnh; tng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ và Lãnh đạo của tỉnh vtình hình vụ việc, kết quả tiếp công dân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Trực tiếp hoặc phân công cán bộ tham gia đầy đủ tại buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tiếp công dân giải quyết vụ việc của Lãnh đạo tỉnh.

c) Chủ động hoặc phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) và các cơ quan liên quan tổ chức kim tra, thanh tra các vụ việc được Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ có văn bản, thông báo yêu cầu các cơ quan đơn vị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền nhưng chậm hoặc không xem xét, trả lời giải quyết; báo cáo về Lãnh đạo UBND tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an thành phố Mỹ Tho bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn vào các ngày tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Trụ sở tiếp công dân tỉnh; có biện pháp xử lý kịp thời những người vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, của cá nhân.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

1. Tiếp công dân thường xuyên các ngày trong tuần; tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vn đliên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức để chuyn đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, điều hòa, phối hp việc tiếp công dân giữa các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu, các điều kiện cn thiết để tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất hướng xử lý, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các trường hp công dân có yêu cầu cấp thiết để Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định.

4. Quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân; niêm yết công khai nội quy tiếp dân, lịch tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

5. Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, yêu cầu cơ quan có liên quan cử cán bộ có trách nhiệm đến Trụ sở Tiếp công dân để phối hợp tham gia tiếp dân, bàn biện pháp giải quyết.

6. Kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Trụ sở tiếp công dân tỉnh chuyển đến.

7. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước khi tiếp công dân.

8. Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; báo cáo định kỳ và đột xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng thời gửi Thanh tra tỉnh để tổng hp, tham mưu báo cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

9. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với thực tiễn.

10. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm Nội quy, quy chế tiếp công dân.

11. Yêu cu cơ quan công an kịp thời xử lý những người có hành vi gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, của cá nhân.

Điều 14. Trách nhiệm Giám Đốc các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác.

1. Giám Đốc các Sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, khi có yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân tnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh phải trực tiếp tham gia tiếp công dân theo yêu cầu. Trường hợp bận công tác phải cử cấp phó tham gia, phối hợp tiếp công dân.

2. Cán bộ được cử tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh phải chun bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, có mặt đúng giờ để tham gia tiếp công dân, có trách nhiệm trả lời những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 15. Công tác giao ban báo cáo

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc cử cán bộ phụ trách tiếp công dân thực hiện chế độ giao ban hàng tuần vào sáng thứ 6, hàng tháng vào ngày 25, hàng quý vào ngày 25 của tháng cuối quý, 6 tháng và cả năm (do Trụ sở tiếp công dân mời) tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để tổng hợp, phân loại, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tiếp công dân và phục vụ tiếp công dân; tổng hợp báo cáo, tham mưu đ xut biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan t chc phục vụ tốt công tác tiếp công dân của Lãnh đạo tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân liên quan tùy theo theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thực hiện tốt Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh vVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Tiếp công dân tỉnh) để tổng hợp và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2687/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69