Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2645/QĐ-CT thủ tục hành chính Uỷ ban huyện lĩnh vực kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc 2015

Số hiệu: 2645/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành: 01/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2645/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH, LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số: 418/TTr-SKHĐT ngày 21/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 thủ tục hành chính về lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính đã công bố về lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện , thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc

 

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỢP TÁC XÃ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỚI THAY THẾ CÁC THỦ TỤC HTX ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRƯỚC ĐÓ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số: 2645/QĐ-CT ngày 01/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

I. Danh mục thủ tục hành chính Hợp tác xã đề nghị công bố mới, thay thế những thủ tục hành chính hợp tác xã đã được công bố trước đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện.

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã

1

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

4

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

5

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

6

Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

7

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất)

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị mất)

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

12

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

14

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

15

Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

16

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã)

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

19

Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2645/QĐ-CT ngày 01/10/2015 công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!