Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2644/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2644/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2644/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

n c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban ngành và UBND cấp huyện được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành, UBND cp huyện, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: VH, TH;
- Lưu VT, KSVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số: 2644/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I. CẤP TỈNH

1.

Báo cáo kết quả hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo cáo kết quả hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Du lịch tnh Thừa Thiên Huế theo tháng, quý, năm

Theo Công văn yêu cầu của UBND tỉnh

Du lịch

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Du lịch

2.

Báo cáo chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tình hình triển khai chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế theo quý

Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 27/12/2016

Quy hoạch phát triển du lịch

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Du lịch

3.

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị theo quý/6 tháng/năm

Điều 1, phần II, mục 4, Quyết định S3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Khoa học, công nghệ

x

 

Sở Khoa học và công nghệ

x

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

4.

Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

Kế hoạch của UBND tỉnh

Khoa học, công nghệ

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

5.

Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Điều 25, Chương V Quyết định s88/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017

Công nghệ thông tin

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

x

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

6.

Báo cáo chỉ số ứng dụng CNTT

Báo cáo số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 6, Chương II, Quyết định S2214/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Công nghệ thông tin

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

x

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

7.

Báo cáo tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng

Báo cáo tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng

Quyết định S2072/QĐ-UBND ngày 16/10/2014

Công nghệ thông tin

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

x

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

8.

Báo cáo tình hình phát triển văn hóa đọc

Hoạt động tổ chức phục vụ hoạt động bạn đọc của bưu điện

Kế hoạch 197/KH-UBND ngày 03/10/2017

Bưu chính

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

9.

Báo cáo kết quả triển khai đán nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã

Báo cáo tình hình thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các đim bưu điện văn hóa xã

Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Bưu chính

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

10.

Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động

Báo cáo tình hình phát triển hạ tầng vin thông thụ động

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

Viễn thông

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

11.

Báo cáo tình hình sử dụng tài sản nhà nước, tình hình biến động (tăng giảm) tài sản nhà nước

Báo cáo tình hình sử dụng tài sản nhà nước, tình hình biến động (tăng giảm) tài sản nhà nước kỳ 1 lần/năm

Công văn số 941/STC-QLCS ngày 19/4/2016

Tài chính

x

 

Sở Tài chính

x

 

 

Sở Tài chính

12.

Báo cáo đánh giá công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn

Đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn theo tháng, quý, năm

Công văn của Sở Tài chính

Kế hoạch - Tài chính

x

 

Sở Tài chính

x

 

 

Si chính

13.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên định kỳ 01 lần/năm

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/6/2016

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

x

 

 

Sở Nội vụ

14.

Báo cáo chế độ một cửa, một cửa liên thông

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/7/2017

Cải cách hành chính

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Nội vụ

15.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Công tác thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử năm 2017

Mục 3, phần III, Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 05/10/2017

Văn thư - Lưu trữ

x

 

Sở Nội vụ

x

 

 

Sở Nội vụ

16.

Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, k cương hành chính

Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Chỉ thị s32/CT-UBND ngày 22/12/2016

Cải cách hành chính

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Nội vụ

17.

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính hằng năm trên địa bàn tỉnh

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tnh và UBND cấp huyện

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2015

Cải cách hành chính

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Nội vụ

18.

Báo cáo việc sử dụng, bố trí công chức, viên chức

Tình hình bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Kế hoạch s 162/KH-UBND ngày 28/7/2017

Công chức, viên chức

x

 

Bộ Nội vụ

x

x

 

Sở Nội vụ

19.

Báo cáo tình hình cán bộ, công chức cấp xã

Báo cáo về slượng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm của tỉnh

Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/7/2017

Cán bộ, công chức, viên chức

x

 

Bộ Nội vụ

x

x

x

Sở Nội vụ

20.

Báo cáo kết quthực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Hành chính nhà nước

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Nội vụ

21.

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở định kỳ 01 lần/năm

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/01/2014

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

x

 

 

Sở Nội vụ

22.

Báo cáo công tác dân vận cơ quan HCNN các cấp

Triển khai về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan HCNN, chính quyn các cp của tỉnh TT Huế

Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27/5/2017

Dân vận

x

 

Sở Nội vụ

x

 

 

Sở Nội vụ

23.

Báo cáo nghiệp vụ Văn phòng năm...

Báo cáo tình hình thực hiện công tác nghiệp vụ văn phòng

Công văn số 186/CV-VPUB ngày 14/6/2017

Văn phòng UBND tỉnh

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

x

 

 

VP UBND tỉnh

24.

Báo cáo công tác thông tin đối ngoại định kỳ năm ... và kế hoạch đối ngoại năm tiếp theo

Tình hình công tác thông tin đối ngoại định kỳ năm ... và kế hoạch đối ngoại năm tiếp theo...

Công văn số 72/SNgV-VP ngày 06/10/2017

Đối ngoại

x

 

UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

x

 

 

Sở Ngoại vụ

25.

Báo cáo công tác nhân quyền

Báo cáo công tác nhân quyền 6 tháng đu năm... và hàng năm của Ngành LĐTBXH

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/5/2015

Nhân quyền

x

 

Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh

x

 

 

Sở Ngoại vụ

26.

Báo cáo tình hình sdụng công chức và đăng ký nhu cầu đào tạo, chuyển ngạch thanh tra

Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký nhu cầu đào tạo nghiệp vụ thanh tra, nhu cầu chuyển ngạch và thi nâng ngạch thanh tra.

Công văn hướng dẫn báo cáo hàng năm của Thanh tra tỉnh

Tổ chức cán bộ

x

 

Thanh tra tỉnh

x

x

 

Thanh tra tnh

27.

Báo cáo kết quả kê khai bạch tài sản, thu nhập năm

Báo cáo kết quả kê khai bạch tài sản, thu nhập

Công văn số 169/TTr-PCTN ngày 08/3/2017

 

x

 

Thanh tra tỉnh

x

x

 

Thanh tra tỉnh

28.

Báo cáo Thông tin kinh tế xã hội tnh năm...

Thông tin kinh tế xã hội tỉnh hàng tháng, quý và năm...

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

KHTC

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở KHĐT

29.

Báo cáo kế hoạch Phát triển ngun nhân lực ngành giáo dục và đào tạo

Nguồn nhân lực

Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

KHTC

x

 

Sở Kế hoạch và ĐT

x

 

 

SKHĐT

30.

Báo cáo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Đầu tư

Công văn số 1703/SKHĐ T-XDCB ngày 29/8/2015

KHTC

x

 

Sở Kế hoạch và ĐT

x

 

 

SKHĐT

31.

Báo cáo nhiệm vụ, dự án biến đổi khí hu (BĐKH)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án lĩnh vực ứng phó, thích ứng với BĐKH

Điều 7 Quyết định s04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

BĐKH

x

 

UBND tỉnh

 

x

x

STN và MT

32.

Báo cáo hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại tnh Thừa Thiên Huế

Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Chương trình hoạt động của UBND tỉnh

Môi trường

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

STN và MT

33.

Báo cáo tiến độ tình hình thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh về công tác BVMT

Công tác BVMT trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 02/12/2016

Môi trường

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở TN và MT

34.

Báo cáo 6 tháng/ năm...

Chương trình Mục tiêu quốc gia về y tế

Chương trình Mục tiêu quốc gia về y tế

Y tế

x

x

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Y tế

35.

Báo cáo phòng, chống thuốc lá

Báo cáo phòng, chống thuốc lá định kỳ 02 lần/năm

Chthị số 11/CT-UBND ngày 09/5/2017

Y tế

x

 

Sở Y tế

x

 

 

Sở Y tế

36.

Báo cáo cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Báo cáo kết quả thực hiện việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

Quảng cáo

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Văn hóa và Thể thao

37.

Báo cáo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Quảng cáo

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao

38.

Báo cáo kết quả thực hiện chươrng trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, li sống trong gia đình năm...

Công tác triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số: 38/KH-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh

S: 38/KH-UBND ngày 01/3/2017

Văn hóa Xã hội

x

 

Sở Văn hóa và Thể thao

x

x

 

Sở Văn hóa và Thể thao

39.

Báo cáo việc xây dựng nếp sng văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh năm...

Báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Văn hóa Xã hội

x

 

Sở Văn hóa và Thể thao

x

x

 

Sở Văn hóa và Thể thao

40.

Báo cáo đánh giá công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích

Đánh giá tình hình thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo, chống xung cấp di tích theo tháng, quý, năm..

 

Di sn văn hóa

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

x

 

 

Sở Văn hóa và Thể thao

41.

Báo cáo kết quthực hiện, chương trình việc làm

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình việc làm; những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

Việc làm

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Lao động -TBXH

42.

Báo cáo kết quả hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tình hình triển khai và kết quả hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

Quyết định s64/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

Việc làm

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Lao động - TBXH

43.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động; những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 21/02/2017

An toàn vệ sinh lao động

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Lao động -TBXH

44.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Kết quả thực hiện các chính sách đối với người có công

Công văn yêu cầu của UBND tỉnh hàng năm

Người có công

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động -TBXH

45.

Báo cáo kết quả hoạt động tháng hành động vì trẻ em

Kết quả thực hiện: Lễ phát động; các hoạt động truyền thông, văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe, tặng quà, học bổng...

Kế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em hàng năm

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động -TBXH

46.

Báo cáo năm tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Kết quả thực hiện; Sự phối hợp liên nghành thực hiện các hoạt động VSTBCPN; Hoạt động tháng vì hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/5/2016

Bình đẳng giới

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động -TBXH

47.

Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội

Tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội

Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 30/6/2017

Lao động - Tiền lương - BHXH

X

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động -TBXH

48.

Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật lao động

Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật lao động, công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/6/2016

Lao động - Tiền lương - BHXH

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động -TBXH

49.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch quy hoạch cơ sở cai nghiện ma túy

Tình hình thực hiện kế hoạch quy hoạch cơ sở cai nghiện ma túy

Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 15/12/2016

Phòng chống tệ nạn xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Lao động -TBXH

50.

Báo cáo kết quả phòng chống tệ nạn mại dâm năm…

Kết quả phòng chống tệ nạn mại dâm

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/4/2017 và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/4/2017

Phòng chống tệ nạn xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Lao động -TBXH

51.

Báo cáo kết quả tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 6 tháng, năm ...

Kết quả tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 6 tháng, năm ...

Quyết định s22/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 01/4/2017 và Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2016

Phòng chống Tệ nạn xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

 

Sở Lao động -TBXH

52.

Báo cáo kết quả trợ giúp người tâm thần, người ri nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

Kết quả trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 14/3/2016

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động -TBXH

53.

Báo cáo kết quả tập trung người lang thang

Tình hình thực hiện người lang thang trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

x

x

Sở Lao động -TBXH

54.

Báo cáo thực hiện Chương trình Giải quyết các vấn đxã hội trong hội nhập kinh tế quốc tế

Kết quả giải quyết các vn đề xã hội trong hội nhập kinh tế quốc tế theo Chương trình 22-CTr/TU

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 11/7/2017

Bảo trợ xã hội

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động -TBXH

55.

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về CT MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về CT MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/4/2017

Giảm nghèo

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở Lao động - TBXH

56.

Báo cáo công tác xóa mù ch

Xóa mù chữ

Chương trình công tác của UBND tỉnh

GDCN- GDTX

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở GD-ĐT

57.

Báo cáo xây dựng XHHT

Xã hội học tập

Chương trình công tác của UBND tỉnh

GDCN-GDTX

x

 

UBND tỉnh

x

 

 

Sở GD-ĐT

II. CẤP HUYỆN

58.

Báo cáo Tình hình phát triển tổ hợp tác trên địa bàn huyện

Tình hình phát triển tổ hợp tác trên địa bàn huyện năm...

Công văn số 684/UBND-ND ngày 11/02/2017 của UBND tỉnh

Nông nghiệp

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND cấp huyện

59.

Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2011- 2015 phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện

PTNT

x

 

VP điều phối NTM UBND huyện;

 

 

x

UBND cấp huyện

60.

Báo cáo tổng kết sản xuất năm ... và kế hoạch năm tiếp theo

Báo cáo tng kết sản xuất năm ... và kế hoạch năm tiếp theo

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện

Nông nghiệp

x

 

UBND huyện; phòng Nông nghiệp &PTNT

 

 

x

UBND cấp huyện

61.

Kết quả tổ chức thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch

Kết quả tổ chức thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch

Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 07/3/2017 của HĐND tỉnh

Tư pháp

x

 

UBND huyện

 

x

x

UBND cấp huyện

62.

Về việc rà soát chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp

Về việc rà soát chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện

Công văn s1146/UBND-ĐC ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

Đất đai - Địa giới

x

 

UBND huyện

 

x

 

UBND cấp huyện

63.

Báo cáo tình hình nhiệm vụ KT-XH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH hàng tuần, tháng, quý, năm

Quyết định s01/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND thị xã Hương Thủy

KT-XH

x

 

UBND cấp huyện

 

x

 

UBND cấp huyện

64.

Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tự xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm

Về việc tự đánh giá, chấm điểm tự xác định chsố CCHC cấp tnh năm...

Kế hoạch của UBND cấp huyện

Nội vụ

x

 

UBND cấp huyện; Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND cấp huyện

65.

Báo cáo Kết quả công tác thi đua, khen thưởng

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cui năm 2017

Theo Chương trình, công tác của UBND cấp huyện

Nội vụ

x

 

UBND cấp huyện; Phòng Nội vụ

 

x

x

UBND cấp huyện

66.

Báo cáo Tình hình trước trong và sau Tết

Tình hình trước trong và sau Tết

Chỉ thị của UBND huyện

Nội vụ

x

 

UBND huyện

 

 

x

UBND cấp huyện

67.

Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật vtín ngưỡng, tôn giáo

Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Kế hoạch của UBND huyện

Nội vụ

x

 

Phòng Nội vụ huyện

 

 

x

UBND cấp huyện

68.

Báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã

Báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã

Công văn của UBND cấp huyện

Nội vụ

x

 

Phòng Nội vụ huyện

 

 

x

UBND cấp huyện

69.

Báo cáo kết quthực hiện chỉ số 51/2012/CT-UBND của UBND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số 51/2012/CT-UBND của UBND tỉnh

Công văn của UBND huyện

Nội vụ

x

 

Phòng nội vụ huyện

 

 

x

UBND cấp huyện

70.

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm....

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm .... và dự toán ngân sách năm tiếp theo

Công văn của UBND huyện

Tài chính - Kế hoạch

x

 

HĐND huyện

 

x

 

UBND cấp huyện

71.

Báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm...

Báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện

Tài chính - Kế hoạch

x

 

UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

x

UBND cấp huyện

72.

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm .... và dự toán năm tiếp theo

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện

Tài chính - Kế hoạch

x

 

UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

x

UBND cấp huyện

73.

Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng, thc hành tiết kiệm chống lãng phí

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm ... và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện

Thanh tra

x

 

UBND cấp huyện, Phòng Thanh tra

 

x

x

UBND cấp huyện

74.

Báo cáo tổng kết công tác giáo dục

Báo cáo tổng kết công tác giáo dục năm ... và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND cấp huyện

Giáo dục và Đào tạo

x

 

UBND huyện; Phòng GD&ĐT

 

 

x

UBND cấp huyện

75.

Báo cáo định kỳ hàng quý/năm...

Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của UBND cấp huyện

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của UBND cấp huyện

Giáo dục, Chính trị, KTXH

x

 

UBND cấp huyện

 

x

x

UBND cấp huyện

76.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 - 2015

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bình đng giới và tiến bộ phụ ngiai đoạn 2011 - 2015

Công văn của Phòng LĐTBXH

LĐ-TBXH

x

 

UBND huyện; Phòng LĐTB&XH

 

 

x

UBND cấp huyện

77.

Báo cáo thực hiện công tác tại cơ quan năm...

Báo cáo thực hiện công tác cơ quan năm ... và các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tiếp theo

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện

Lao động

x

 

UBND huyện; Ban DV huyện ủy; LĐLĐ huyện

 

 

x

UBND cấp huyện

78.

Báo cáo tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Báo cáo tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện

Y tế

x

 

Trung tâm DS KHHGĐ huyện

 

 

x

UBND cấp huyện

79.

Báo cáo Kết quả chiến dịch CSSKSS- KHHGĐ năm....

Kết quả chiến dịch CSSKSS-KHHGĐ năm...

26/KH-UBND huyện

Y tế

x

 

Trung tâm DS KHHGĐ huyện

 

 

x

UBND cấp huyện

80.

Báo cáo Sơ kết triển khai, thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy khóa XII về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/3/2012

Sơ kết triển khai, thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy khóa XII về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến 2020

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến 2020

Y tế

x

 

HĐND và UBND cấp huyện

 

x

 

UBND cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo
Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy (Đánh du X nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm (Ghi rõ địa chỉ truy cập)

 

Cá nhân

Tổ chức

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

Báo cáo năm

Về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

- Điều 6, Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013.

Giám định tư pháp

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

2.

Tình hình thu gom, xử lý nước thải

Tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải

Công văn yêu cầu báo cáo của Sở TN và MT

Tài nguyên nước

x

 

STN và MT

x

x

Sở Tài nguyên và Môi trường

3.

Kết quả quan trắc chất lượng nước

Kết quả quan trắc lưu lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận

Công văn yêu cu báo cáo của Sở TN và MT

Tài nguyên nước

x

 

STN và MT

x

x

Sở Tài nguyên và Môi trường

4.

Tình hình khai thác, sử dụng nước

Tình hình khai thác và sử dụng nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác

Công văn yêu cầu báo cáo của Sở TN và MT

Tài nguyên nước

x

 

STN và MT

x

x

Sở Tài nguyên và Môi trường

5.

Kết quả quan trc

Quan trắc mặc nước, lưu lượng, chất lượng nước trong quá trình khai thác

Công văn yêu cầu báo cáo của Sở TN và MT

Tài nguyên nước

x

 

STN và MT

x

x

Sở Tài nguyên và Môi trường

6.

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc

Kế hoạch 191/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh

Lao động - Tiền lương - BHXH

x

 

Sở LĐ-TB&XH

 

x

Sở LĐ-TBXH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2644/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.706

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!