Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2643/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 2643/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2643/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2565/TTr-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được phê duyệt, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo đúng danh mục vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng.

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh danh mục vị trí việc làm khi có sự thay đổi về quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế, nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm được kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Tổ chức thẩm định, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực lực gắn với từng vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- TT T
U, TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng TH;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định s2643/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh)

Mã VTVL

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có)

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

1

2

3

4

5

I

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

CĐBT01

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Giảng viên chính hoặc tương đương

II

CĐBT02

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên chính hoặc tương đương

II

CĐBT03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Giảng viên hoặc tương đương

III

CĐBT04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Giảng viên hoặc tương đương

III

CĐBT06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT07

Trưởng Bộ môn

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

III

CĐBT08

Phó Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

Giảng viên

III

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

CĐBT09

Giảng viên

 

Giảng viên

III

CĐBT10

Giáo viên

 

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

IV

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

CĐBT11

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT12

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT13

Quản trị công sở

 

Nhân viên hoặc tương đương

IV

CĐBT14

Kế toán

 

Kế toán viên

III

CĐBT15

Văn Thư

 

Văn thư trung cấp

IV

CĐBT16

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

CĐBT17

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

CĐBT18

Công tác học sinh sinh viên

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT19

Công tác đào tạo

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT20

Nghiên cứu khoa học

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT21

Khảo thí và đm bảo chất lượng giáo dục

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT22

Thanh tra

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT23

Thư viện

 

Thư viện viên

IV

CĐBT24

Thiết bị, kỹ thuật

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CĐBT25

Y tế

 

Y sĩ

IV

CĐBT26

Quản lý ký túc xá

 

Nhân viên

IV

CĐBT27

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

CĐBT28

Phục vụ

 

Nhân viên

 

CĐBT29

Lái xe

 

Nhân viên

 

II

CÁC ĐVSNCL TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1.

Vị trí việc làm gn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

THPT01

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Giáo viên THPT

III

THPT02

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên THPT

III

1.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

THPT03

Giáo viên

 

Giáo viên THPT

III

1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

THPT04

Thư viện

 

Thư viện viên

IV

THPT05

Thiết bị, thí nghiệm

 

Chuyên viên

III

THPT06

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên

III

THPT07

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

THPT08

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

THPT09

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

THPT10

Y tế

 

Y sĩ

IV

THPT11

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

Nhân viên hỗ trợ giáo dục ngưi khuyết tật

IV

THPT12

Giáo vụ

 

Chuyên viên

III

1.4

Lao động hợp đồng

THPT13

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

THPT14

Tạp vụ

 

Nhân viên

 

2

TRUNG HỌC CƠ SỞ

2.1

Vị trí việc làm gn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

THCS01

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Giáo viên THCS

III

THCS02

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên THCS

III

2.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

THCS03

Giáo viên

 

Giáo viên THCS

III

THCS04

Giáo viên tổng phụ trách Đội

 

Giáo viên THCS

III

2.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

THCS05

Thư viện

 

Thư viện viên

IV

THCS06

Thiết bị, thí nghiệm

 

Chuyên viên

III

THCS07

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên

III

THCS08

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

THCS09

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

THCS10

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

THCS11

Y tế

 

Y sĩ

IV

THCS12

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

Nhân viên

IV

2.4

Lao động hợp đồng

THCS13

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

THCS14

Tạp vụ

 

Nhân viên

 

3

TIỂU HỌC

 

 

 

3.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

GDTH01

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Giáo viên TH

II

GDTH02

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên TH

II

3.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

GDTH03

Giáo viên

 

Giáo viên TH

IV

GDTH04

Giáo vụ Tổng phụ trách Đội

 

Giáo viên TH

IV

3.3

Vị trí việc làm gn với công việc hỗ trợ, phục vụ

GDTH05

Thư viện, thiết bị

 

Thư viện viên

IV

GDTH06

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên

III

GDTH07

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

GDTH08

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

GDTH09

Y tế

 

Y sĩ

IV

GDTH10

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

GDTH11

Hỗ trợ giáo dục ngưi khuyết tật

 

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

IV

3.4

Lao động hợp đồng

GDTH12

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

GDTH13

Tạp vụ

 

Nhân viên

 

GDTH14

Nấu ăn

 

Nhân viên

 

4

MẦM NON, MẪU GIÁO

4.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

MNMG01

Hiệu trưng

Hiệu trưởng

Giáo viên MN

II

MNMG02

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên MN

II

4.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

MNMG03

Giáo viên mầm non

 

Giáo viên MN

IV

4.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

MNMG04

Kế toán

 

Nhân viên

IV

MNMG05

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

MNMG06

Y tế

 

Nhân viên

IV

MNMG07

Thủ quỹ

 

Nhân viên

IV

4.4

Lao động hợp đồng

MNMG08

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

MNMG09

Nấu ăn

 

Nhân viên

 

5

TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ EM KHUYẾT TẬT

5.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

TEKT01

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Giáo viên THPT

III

TEKT02

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên THCS

III

5.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

TEKT03

Giáo viên Tiểu học

 

Giáo viên TH

IV

TEKT04

Giáo viên Trung học cơ sở

 

Giáo viên THCS

III

TEKT05

Giáo viên Trung học phổ thông

 

Giáo viên THPT

III

TEKT06

Giáo viên tổng phụ trách Đội

 

Giáo viên THCS

III

5.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

TEKT07

Thư viện

 

Thư viện viên

IV

TEKT08

Thiết bị, thí nghiệm

 

Chuyên viên

III

TEKT09

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên

III

TEKT10

Kế toán

 

Nhân viên

IV

TEKT11

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

TEKT12

Y tế

 

Y sĩ

IV

TEKT13

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

TEKT14

Giáo vụ

 

Nhân viên

IV

TEKT15

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

IV

5.4

Lao động hợp đồng

TEKT16

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

TEKT17

Tạp vụ

 

Nhân viên

 

TEKT18

Nấu ăn

 

Nhân viên

 

II

CÁC ĐVSNCL TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH

1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

VCLM01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

VCLM02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

VCLM03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

VCLM04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

VCLM05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

VCLM06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

VCLM07

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng

III

VCLM08

Hộ sinh trưởng khoa

Hộ sinh trưởng khoa

Hộ sinh

III

VCLM09

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật y

III

1.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

VCLM10

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

VCLM11

Dược sĩ

 

Dược sĩ

IV

VCLM12

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

VCLM13

Hộ sinh

 

Hộ sinh

IV

VCLM14

Kỹ thuật y

 

Kỹ thuật y

IV

VCLM15

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

VCLM16

Dinh dưỡng, tiết chế

 

Dinh dưỡng

IV

VCLM17

Hộ lý

 

Nhân viên

 

VCLM18

Y công

 

Nhân viên

 

1.3

Công việc hỗ trợ; phục vụ

VCLM19

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

VCLM20

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

VCLM21

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

VCLM22

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

VCLM23

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

VCLM24

Kế hoạch tổng hợp

 

Dược sĩ hoặc tương đương

IV

VCLM25

Công nghệ thông tin

 

Nhân viên hoặc tương đương

IV

VCLM26

Phụ trách điện nước

 

Nhân viên

IV

VCLM27

Trang thiết bị Y tế

 

Nhân viên hoặc tương đương

IV

VCLM28

Phụ trách môi trường

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

VCLM29

ThQuỹ

 

Nhân viên

 

VCLM30

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

VCLM31

Phục vụ

 

Nhân viên

 

VCLM32

Lái xe

 

Nhân viên

 

2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BA TRI

2.1

Vị trí việc làm gắn với công việc nh đạo, quản lý điều hành

BVBT01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

II

BVBT02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVBT03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVBT04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVBT05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVBT06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVBT07

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng

III

BVBT08

Hộ sinh trưởng khoa

Hộ sinh trưởng khoa

Hộ sinh

III

BVBT09

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật y

III

2.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

BVBT10

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

BVBT11

Dược sĩ

 

Dược sĩ

IV

BVBT12

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

BVBT13

Hộ sinh

 

Hộ sinh

IV

BVBT14

Kỹ thuật y

 

Kỹ thuật y

IV

BVBT15

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

BVBT16

Dinh dưỡng, tiết chế

 

Dinh dưỡng

IV

BVBT17

Hộ lý

 

Nhân viên

 

BVBT18

Y công

 

Nhân viên

 

2.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

BVBT19

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVBT20

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVBT21

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

BVBT22

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

BVBT23

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

BVBT24

Công nghệ thông tin

 

Nhân viên hoặc tương đương

IV

BVBT25

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

BVBT26

Th kho

 

Nhân viên

IV

BVBT27

Trang thiết bị y tế

 

Nhân viên hoặc tương đương

IV

BVBT28

Môi trường

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVBT29

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

BVBT30

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

BVBT31

Lái xe

 

Nhân viên

 

3

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

3.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

YHCT01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

II

YHCT02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

YHCT03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

YHCT04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

YHCT05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

YHCT06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

YHCT07

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng

III

YHCT08

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật y

III

3.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

YHCT09

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

YHCT10

Dược sĩ

 

Dược sĩ

IV

YHCT11

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

YHCT12

Kỹ thuật y

 

Kỹ thuật y

IV

YHCT13

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

YHCT14

Dinh dưỡng, tiết chế

 

Dinh dưỡng

IV

YHCT15

Hộ lý

 

Nhân viên

 

YHCT16

Y công

 

Nhân viên

 

3.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

YHCT17

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YHCT18

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YHCT19

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

III

YHCT20

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

YHCT21

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

YHCT22

Kế hoạch tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YHCT23

Công nghệ thông tin

 

Nhân viên

IV

YHCT24

Thiết bị y tế

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YHCT25

Môi trường

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YHCT26

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

 

YHCT27

Thủ Quỹ

 

Nhân viên

 

YHCT28

Lái xe

 

Nhân viên

 

YHCT29

Phục vụ

 

Nhân viên

 

4

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

4.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

BVTT01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVTT02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVTT03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVTT04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVTT05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVTT06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVTT07

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng

III

4.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

BVTT08

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

BVTT09

Dược sĩ

 

Dược sĩ

III

BVTT10

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

III

BVTT11

Kỹ thuật y

 

Kỹ thuật y

III

BVTT12

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

BVTT13

Phục hồi chức năng

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVTT14

Hộ lý

 

Nhân viên

 

4.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ; phục vụ

BVTT15

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVTT16

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVTT17

Kế toán

 

Kế toán viên

III

BVTT18

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

BVTT19

Lưu tr

 

Lưu trữ viên

IV

BVTT20

Kế hoạch tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVTT21

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVTT22

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

BVTT23

Thiết bị Y tế

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVTT24

Môi trường

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVTT25

Công tác xã hội

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVTT26

Thủ Quỹ

 

Nhân viên

 

BVTT27

Lái xe

 

Nhân viên

 

BVTT28

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

BVTT29

Tạp vụ

 

Nhân viên

 

5

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

5.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

BVLP01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVLP02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVLP03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVLP04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVLP05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVLP06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

BVLP07

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng trưởng khoa

Điều dưỡng

IV

BVLP08

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật viên trưởng khoa

Kỹ thuật y

IV

5.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

BVLP09

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

BVLP10

Dược sĩ

 

Dược sĩ

IV

BVLP11

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

BVLP12

Kỹ thuật y

 

Kỹ thuật y

IV

BVLP13

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

BVLP14

Hộ lý

 

Nhân viên

 

5.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

BVLP15

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVLP16

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVLP17

Kế toán

 

Kế toán viên

IV

BVLP18

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

BVLP19

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

BVLP20

Công tác xã hội

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVLP21

Kế hoạch tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVLP22

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVLP23

Phụ trách kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

BVLP24

Thiết bị y tế

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVLP25

Môi trường

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

BVLP26

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

BVLP27

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

BVLP28

Phục vụ

 

Nhân viên

 

BVLP29

Lái xe

 

Nhân viên

 

6

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

6.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

YTDP01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ y học dự phòng hoặc tương đương

III

YTDP02

Phó Giám đc

Phó Giám đốc

Bác sĩ y học dự phòng hoặc tương đương

III

YTDP03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP04

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP05

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ y học dự phòng hoặc tương đương

III

YTDP06

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ y học dự phòng hoặc tương đương

III

6.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

YTDP07

Hoạt động phòng, chống phong, STIs, bệnh ngoài da

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP08

Thực hiện các hoạt động Sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP09

Thực hiện các hoạt động Sức khỏe nghề nghiệp

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP10

Thực hiện phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP11

Thực hiện phòng, chống bệnh không lây nhiễm

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP12

Thực hiện hoạt động dinh dưỡng cộng đồng

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP13

Thực hiện phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP14

Tiêm chủng mở rộng

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP15

Thực hiện phòng chống Sốt xuất huyết

 

Bác sĩ dự phòng hoặc tương đương

III

YTDP16

Quản lý chất lượng khoa xét nghiệm

 

Bác sĩ dự phòng hoặc tương đương

III

YTDP17

Quản lý kỹ thuật các labo: vi sinh vật, virus, PCR, sinh hóa huyết học, ký sinh trùng

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP18

Thực hiện hoạt động xét nghiệm

 

Kỹ thuật y

IV

YTDP19

Thực hiện hoạt động kiểm nghiệm

 

Dược sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP20

Khám sàng lọc, tư vấn tiêm chủng

 

Bác sĩ y học dự phòng hoặc tương đương

III

YTDP21

Khám sức khỏe

 

Bác sĩ y học dự phòng hoặc tương đương

III

YTDP22

Tiêm chủng

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

6.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

YTDP23

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP24

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP25

Công tác hành chính phòng khám

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP26

Kế toán

 

Kế toán viên

IV

YTDP27

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

YTDP28

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

YTDP29

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP30

Quản lý tài sản, thiết bị

 

Nhân viên

IV

YTDP31

Thủ kho

 

Dược sĩ hoặc tương đương

IV

YTDP32

Kế hoạch tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

YTDP33

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

YTDP34

Dự trù và mua sắm hàng hóa (thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị)

 

Dược sĩ

III

YTDP35

Bo vệ

 

Nhân viên

 

YTDP36

Phục vụ

 

Nhân viên

 

YTDP37

Lái xe

 

Nhân viên

 

7

TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

7.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

AIDS01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

AIDS02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

AIDS03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

AIDS04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

AIDS05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ hoặc tương đương

III

AIDS06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

7.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

AIDS07

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

AIDS08

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

AIDS09

Dược sĩ

 

Dược sĩ

IV

AIDS10

Xét nghiệm

 

Kỹ thuật y

IV

AIDS11

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

AIDS12

Y tế công cộng, khoa học

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

AIDS13

Công tác xã hội

 

Công tác xã hội viên hoặc tương đương

III

7.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

AIDS14

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

AIDS15

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

AIDS16

Kế toán

 

Kế toán viên

IV

AIDS17

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

AIDS18

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

AIDS19

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

AIDS20

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

AIDS21

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

AIDS22

Phục vụ

 

Nhân viên

 

8

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

8.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điu hành

SKSS01

Giám đc

Giám đốc

Bác sĩ

III

SKSS02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ

III

SKSS03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ

III

SKSS04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ

III

SKSS05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ

III

SKSS06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ

III

8.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

SKSS07

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

SKSS08

Hộ sinh

 

Hộ sinh

IV

SKSS09

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

SKSS10

Kỹ thuật viên xét nghiệm

 

Kỹ thuật y

IV

SKSS11

Hộ lý

 

Nhân viên

 

8.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

SKSS12

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

SKSS13

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

SKSS14

Kế toán

 

Kế toán viên

IV

SKSS15

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

SKSS16

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

SKSS17

Tư vấn

 

Nhân viên

IV

SKSS18

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

SKSS19

Tạp vụ

 

Nhân viên

 

SKSS20

Lái xe

 

Nhân viên

 

9

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

9.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

GDSK01

Giám đc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

GDSK02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

GDSK03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

GDSK04

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Bác sĩ hoặc tương đương

III

9.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

GDSK05

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

GDSK06

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

GDSK07

Tuyên truyền viên

 

Tuyên truyền viên

IV

9.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

GDSK08

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

GDSK09

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

GDSK10

Kế toán

 

Kế toán viên

IV

GDSK11

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

GDSK12

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

GDSK13

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

GDSK14

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

10

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

10.1

Vị trí việc làm gắn với công việc nh đạo, quản lý điều hành

GĐYK01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ

III

GĐYK02

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Bác sĩ

III

GĐYK03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Bác sĩ

III

10.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

GĐYK04

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

GĐYK05

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

GĐYK06

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

10.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

GĐYK07

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

GĐYK08

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

GĐYK09

Kế toán

 

Kế toán viên

IV

GĐYK10

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

GĐYK11

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

GĐYK12

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

GĐYK13

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

11

TRUNG TÂM PHÁP Y

11.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, qun điều hành

TTPY01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ

II

TTPY02

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Bác sĩ

III

TTPY03

Trưởng khoa

Trưởng khoa

Bác sĩ

III

TTPY04

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTPY05

Phó Trưởng khoa

Phó Trưởng khoa

Bác sĩ

III

TTPY06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

11.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

TTPY07

Giám định viên

 

Giám định viên

III

TTPY08

Y sĩ đa khoa

 

Y sĩ đa khoa

IV

TTPY09

Kỹ thuật y

 

Kỹ thuật y

IV

TTPY10

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

TTPY11

Dược sĩ

 

Dược sĩ

III

TTPY12

Kỹ sư hóa

 

Kỹ sư hoặc tương đương

III

11.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

TTPY13

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTPY14

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTPY15

Kế toán

 

Kế toán viên

IV

TTPY16

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

TTPY17

Lưu trữ

 

Nhân viên

IV

TTPY18

Kế hoạch tài chính

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTPY19

Vệ sinh - Quản lí nhà đại thể

 

Nhân viên

 

TTPY20

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

TTPY21

Lái xe

 

Nhân viên

 

12

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

12.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

TTKN01

Giám đốc

Giám đốc

Dược sĩ

III

TTKN02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Dược sĩ

III

TTKN03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Dược sĩ

III

TTKN04

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Dược sĩ

III

12.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

TTKN05

Kiểm nghiệm

 

Dược sĩ hoặc tương đương

III

TTKN06

Kiểm tra giám sát các cơ sở hành nghề

 

Dược sĩ hoặc tương đương

III

12.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

TTKN07

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTKN08

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTKN09

Kế toán

 

Kế toán viên

III

TTKN10

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

TTKN11

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

TTKN12

Thquỹ

 

Nhân viên

 

TTKN13

Tạp vụ

 

Nhân viên

 

13

TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

13.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

TTYT01

Giám đốc

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT02

Phó Giám đốc

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT03

Trưởng khoa

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT04

Trưởng phòng

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT05

Phó Trưởng khoa

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT06

Phó Trưởng phòng

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT07

Điều dưỡng trưởng khoa

 

Điều dưỡng

III

TTYT08

Kỹ thuật viên trưởng khoa

 

Kỹ thuật y

III

TTYT09

Trưởng trạm y tế xã, phường

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT10

Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực

 

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTYT11

Phó trưởng trạm y tế xã, phường

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

TTYT12

Phó Trưởng phòng khám đa khoa khu vực

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

13.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

TTYT13

Bác sĩ

 

Bác sĩ

III

TTYT14

Dược sĩ

 

Dược sĩ

IV

TTYT15

Y sĩ

 

Y sĩ

IV

TTYT16

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng

IV

TTYT17

Kỹ thuật y

 

Kỹ thuật y

III

TTYT18

Hộ sinh

 

Hộ sinh

IV

TTYT19

Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

TTYT20

Y tế công cộng-dinh dưỡng

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

TTYT21

An toàn thực phẩm

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

TTYT22

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

Nhân viên

IV

TTYT23

Hộ lý

 

Nhân viên

 

TTYT24

Y công

 

Nhân viên

 

13.3

Vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

TTYT25

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTYT26

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

IV

TTYT27

Kế toán

 

Kế toán viên

III

TTYT28

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTYT29

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

TTYT30

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

TTYT31

Trang thiết bị y tế

 

Dược sĩ hoặc tương đương

IV

TTYT32

Kế hoạch tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTYT33

Nhân viên kỹ thuật (điện, nước...)

 

Nhân viên

IV

TTYT34

Môi trường

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTYT35

Công tác xã hội

 

Nhân viên

IV

TTYT36

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

TTYT37

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

TTYT38

Phục vụ

 

Nhân viên

 

TTYT39

Lái xe

 

Nhân viên

 

14

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

14.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

TTDS01

Giám đốc

Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

TTDS02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Bác sĩ hoặc tương đương

III

14.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

TTDS03

Phụ trách kế hoạch, tổng hợp, quản lý cộng tác viên

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTDS04

Phụ trách Cơ sở dữ liệu dân cư

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTDS05

Phụ trách Truyền thông - Giáo dục

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTDS06

Phụ trách quản lý phương tiện tránh thai và cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

14.2

Vị trí việc làm gắn với công việc htrợ, phục vụ

TTDS07

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTDS08

Quản trị nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

IV

TTDS09

Kế toán

 

Kế toán viên

III

TTDS10

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTDS11

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

TTDS12

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

TTDS13

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

III

CÁC ĐVSNCL TRỰC THUỘC SỞ VHTTDL

1

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH

1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

TTVH01

Giám đốc

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTVH02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTVH03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTVH04

Đội trưng

Đội trưởng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTVH05

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TTVH06

Phó Đội trưởng

Phó Đội trưởng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

1.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

TTVH07

Họa sĩ

 

Họa sĩ

IV

TTVH08

Phóng viên

 

Phóng viên

III

TTVH09

Phương pháp viên

 

Phương pháp viên

IV

TTVH10

Hướng dẫn viên văn hóa

 

Hướng dẫn viên văn hóa

IV

TTVH11

Diễn viên

 

Diễn viên

IV

TTVH12

Nhạc công

 

Nhân viên

IV

TTVH13

Đạo diễn sân khấu

 

Đạo diễn

IV

TTVH14

Kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng

 

Âm thanh viên hoặc tương đương

IV

1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ; phục vụ

TTVH15

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

TTVH16

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

TTVH17

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

TTVH18

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

TTVH19

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

TTVH20

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

TTVH21

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

TTVH22

Phục vụ

 

Nhân viên

 

TTVH23

Lái xe

 

Nhân viên

 

2

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG

2.1

Vị trí việc làm gắn với công việc nh đạo, quản lý điều hành

PHCB01

Giám đốc

Giám đốc

Chuyên viên và tương đương

III

PHCB02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Chuyên viên và tương đương

III

PHCB03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên và tương đương

III

PHCB04

Đội trưởng

Đội trưởng

Chuyên viên và tương đương

III

PHCB05

Rạp trưởng

Rạp trưởng

Chuyên viên và tương đương

III

PHCB06

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên và tương đương

III

PHCB07

Phó Đội trưởng

Phó Đội trưởng

Chuyên viên và tương đương

III

PHCB08

Rạp phó

Rạp phó

Chuyên viên và tương đương

III

2.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

PHCB09

Kỹ thuật máy chiếu rạp

 

Nhân viên

IV

PHCB10

Kỹ thuật máy chiếu Đội lưu động

 

Nhân viên

IV

2.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

PHCB11

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

PHCB12

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

PHCB13

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

PHCB14

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

III

PHCB15

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

PHCB16

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

PHCB18

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

PHCB19

Phục vụ

 

Nhân viên

 

PHCB20

Lái xe

 

Nhân viên

 

3

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

3.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

XTDL01

Giám đốc

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL04

Trưởng Trạm

Trưởng Trạm

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL05

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL06

Phó Trưởng Trạm

Phó Trưởng Trạm

Chuyên viên hoặc tương đương

III

3.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

XTDL07

Thông tin

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL08

Xúc tiến

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL09

Hướng dẫn du lịch

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

3.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ; phục vụ

XTDL10

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL11

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

XTDL12

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

XTDL13

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

XTDL14

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

XTDL15

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

XTDL16

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

XTDL17

Phục vụ

 

Nhân viên

 

4

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

4.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

HLTĐ01

Giám đốc

Giám đốc

Huấn luyện viên hoặc tương đương

III

HLTĐ02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Huấn luyện viên hoặc tương đương

III

HLTĐ03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Huấn luyện viên hoặc tương đương

III

HTTĐ04

Trưởng ban

Trưởng ban

Huấn luyện viên hoặc tương đương

III

HLTĐ05

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Huấn luyện viên hoặc tương đương

III

HLTĐ06

Phó Trưởng ban

Phó Trưởng ban

Huấn luyện viên hoặc tương đương

III

4.2

Vị trí việc m gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

HLTĐ07

Tổ chức các giải thể thao, quản lý phong trào

 

Huấn luyện viên hoặc tương đương

III

HLTĐ08

Huấn luyện viên

 

Huấn luyện viên

III

4.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

HLTĐ09

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

HLTĐ10

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

HLTĐ11

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

HLTĐ12

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

HLTĐ13

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

HLTĐ14

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

HLTĐ15

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

HLTĐ16

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

HLTĐ17

Phục vụ

 

Nhân viên

 

HLTĐ18

Lái xe

 

Nhân viên

 

5

THƯ VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

5.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

TVBT01

Giám đốc

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TVBT02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TVBT03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

TVBT04

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

5.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

TVBT05

Nghiệp vụ Thư viện

 

Thư viện viên

III

TVBT06

Thủ thư

 

Thư viện viên

III

TVBT07

Công nghệ thông tin

 

Chuyên viên

III

5.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

TVBT08

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

TVBT09

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

TVBT10

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

TVBT11

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

TVBT12

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

TVBT13

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

TVBT14

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

TVBT15

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

TVBT16

Phục vụ

 

Nhân viên

 

6

NHÀ VĂN HÓA NGƯỜI CAO TUỔI

6.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

VHCT01

Giám đốc

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

VHCT02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

III

6.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

VHCT03

Hỗ trợ các Câu lạc bộ thuộc mng văn hóa văn nghệ

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

VHCT04

Hỗ trợ các Câu lạc bộ thuộc mng thể dục thể thao

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

6.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

VHCT05

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

VHCT06

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

VHCT07

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

VHCT08

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

VHCT09

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

VHCT10

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

VHCT11

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

VHCT12

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

VHCT13

Phục vụ

 

Nhân viên

 

7

BẢO TÀNG BẾN TRE

7.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

BTBT01

Giám đốc

Giám đốc

Di sản viên hoặc tương đương

III

BTBT02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Di sản viên hoặc tương đương

III

BTBT03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Di sản viên hoặc tương đương

III

BTBT04

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Di sản viên hoặc tương đương

III

7.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

BTBT05

Công tác sưu tầm, tuyên truyền và khảo cổ

 

Di sản viên

III

BTBT06

Công tác kiểm kê, bảo quản

 

Di sản viên

III

BTBT07

Thuyết minh

 

Di sản viên hoặc tương đương

III

7.3

Vị trí việc làm gắn với công việc h trphục vụ

BTBT08

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

BTBT09

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

BTBT10

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

BTBT11

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

BTBT12

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

BTBT13

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

BTBT14

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

BTBT15

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

BTBT16

Phục vụ

 

Nhân viên

 

8

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

8.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

QLDT01

Trưởng ban

Trưởng ban

Chuyên viên và tương đương

III

QLDT02

Phó trưởng ban

Phó Trưởng ban

Chuyên viên và tương đương

III

QLDT03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên và tương đương

III

QLDT04

T trưng

Tổ trưởng

Chuyên viên và tương đương

III

QLDT05

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên và tương đương

III

QLDT06

Tổ phó

Tổ phó

Chuyên viên và tương đương

III

8.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

QLDT07

Thuyết minh

 

Hướng dẫn viên văn hóa

III

QLDT08

Sưu tầm, nghiên cứu, lập hồ sơ di tích

 

Di sản viên văn hóa

III

QLDT09

Phụ trách Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

 

Chuyên viên hoặc tương đương

III

8.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ; phục vụ

QLDT10

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

QLDT11

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

QLDT12

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

QLDT13

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

QLDT14

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

QLDT15

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

QLDT16

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

QLDT17

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

QLDT18

Phục vụ

 

Nhân viên

 

9

ĐOÀN NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG BẾN TRE

9.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

CLBT01

Trưởng đoàn

Trưởng đoàn

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CLBT02

Phó Trưởng đoàn

Phó Trưởng đoàn

Chuyên viên hoặc tương đương

III

CLBT03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

IV

CLBT04

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

IV

9.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

CLBT05

Diễn viên

 

Diễn viên

IV

CLBT06

Nhạc công

 

Diễn viên

IV

CLBT07

Đạo diễn sân khấu

 

Đạo diễn

III

CLBT08

Nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh sáng

 

Nhân viên

IV

9.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

CLBT09

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

CLBT10

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

CLBT11

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

CLBT12

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

CLBT13

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

CLBT14

Nhân viên kỹ thuật

 

Nhân viên

IV

CLBT15

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

CLBT16

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

CLBT17

Phục vụ

 

Nhân viên

 

CLBT18

Bảo vệ

 

 

 

10

TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

10.1

Vị trí việc làm gắn với công việc nh đạo, quản lý điều hành

NKTT01

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

NKTT02

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

NKTT03

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

NKTT04

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

III

10.2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

NKTT05

Huấn luyện viên thể dục thể thao

 

Huấn luyện viên

III

NKTT06

Giáo viên văn hóa phổ thông

 

Giáo viên THPT

III

10.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

NKTT07

Hành chính tổng hợp

 

Chuyên viên

III

NKTT08

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên

III

NKTT09

Kế toán

 

Kế toán viên trung cấp

IV

NKTT10

Văn thư

 

Văn thư trung cấp

IV

NKTT11

Lưu trữ

 

Lưu trữ viên

IV

NKTT12

Y tế

 

Y sĩ hoặc tương đương

IV

NKTT13

Quản lý học sinh

 

Nhân viên

IV

NKTT14

Thủ quỹ

 

Nhân viên

 

NKTT15

Bảo vệ

 

Nhân viên

 

NKTT16

Phục vụ

 

Nhân viên

 

NKTT17

Lái xe

 

Nhân viên

 

IV

BỘ PHẬN SỰ NGHIỆP THUỘC CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ THUỘC SỞ NỘI VỤ

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

VTLT01

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Lưu trữ viên

III

2

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

VTLT02

Tu bổ và chỉnh lý tài liệu

 

Lưu trữ viên

IV

VTLT03

Khai thác tài liệu

 

Lưu trữ viên

IV

V

CÁC ĐVSNCL TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

1

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

TGPL01

Giám đốc

Giám đốc

Trợ giúp viên pháp lý

III

TGPL02

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Trợ giúp viên pháp lý

III

TGPL03