Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 263/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 263/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Rà soát 24 nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

2. Sản phẩm:

a) Báo cáo kết quả rà soát của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ kèm theo phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

b) Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 06 địa phương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ) triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 31 tháng 8 năm 2012.

2. Giao Văn phòng Chính phủ:

a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Kế hoạch này; trả lại và yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác số thủ tục hành chính, quy định có liên quan và phê bình những Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 06 địa phương; lựa chọn rà soát độc lập một số nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch hoặc bổ sung rà soát một số nhóm thủ tục hành chính ngoài quy định tại Kế hoạch này nếu cần thiết; tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2012; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan được Chính phủ thông qua.

Điều 4. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; địa phương cho thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương được huy động các nguồn lực tài chính khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 


KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

TÊN/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

ĐỊA PHƯƠNG

I

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp

1

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hà Nội, Đà Nẵng

- Các Bộ: Tài chính, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Công an; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và các cơ quan khác liên quan;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC); Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC)

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

II

Nhóm thủ tục hành chính, quy định hải quan liên quan đến tạo thuận lợi hóa thương mại và vận tải:

1

Thủ tục, quy định có liên quan đến hàng hóa tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập sử dụng số tạm quản song phương và đa phương (nhóm hàng: thực phẩm đông lạnh; hàng đã qua sử dụng; hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt)

Bộ Tài chính

 

- Bộ Công thương; Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC.

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan đến hàng hóa trung chuyển.

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan.

- Cục KSTTHC, Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan công nhận Doanh nghiệp ưu tiên.

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan.

- Cục KSTTHC, Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về thành lập địa điểm kiểm tra tập trung (các vấn đề về quy hoạch, lắp đặt trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan)

Bộ Tài chính

 

- Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

5

Thủ tục, quy định có liên quan về tiếp nhận Bản khai hàng hóa điện tử

Bộ Tài chính

 

- Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

6

Thủ tục, quy định có liên quan đến điều chỉnh Bản khai hàng hóa (Manifest)

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

7

Thủ tục, quy định có liên quan đến điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

8

Thủ tục, quy định có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (các nhóm hàng: hàng gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu; hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, nhập khẩu có điều kiện, nhập khẩu theo giấy phép chuyên ngành)

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ: Công thương; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC.

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

9

Thủ tục, quy định có liên quan đến tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

10

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa (ICD)

Bộ Tài chính

 

- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

11

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra các khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

12

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về quản lý hải quan hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Bộ Tài chính

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

13

Thủ tục, quy định có liên quan về khai thuế hải quan

Bộ Tài chính

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

14

Thủ tục, quy định liên quan đến C/O ưu đãi và không ưu đãi.

Bộ Công thương

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

III

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Thuế

1

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến kê khai, nộp thuế nhà thầu.

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

IV

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp và thuế nhà thầu) đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về quản lý, sử dụng hàng dự trữ nhà nước - Luật dự trữ.

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về niêm yết chứng khoán trên các sở giao dịch.

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

V

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về xuất khẩu hàng hóa

1

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, giầy da và dệt may.

Bộ Công thương

 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

VI

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực điện

1

Thủ tục hành chính, quy định có liên quan tới lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành khai thác nhà máy điện.

Bộ Công thương

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ, ngành có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục hành chính, quy định có liên quan tới hoạt động điện lực.

Bộ Công thương

 

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

VII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực quyền lợi người tiêu dùng

1

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa.

Bộ Công thương

TP. Hà Nội

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm dịch vụ.

Bộ Công thương

TP. Hà Nội

- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

VIII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư - Đất đai - Xây dựng)

1

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận/Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp chứng chỉ quy hoạch

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

5

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép quy hoạch

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

6

Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

7

Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

8

Thủ tục, quy định có liên quan về Bản cam kết bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

9

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành (Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an,…)

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

10

Thủ tục, quy định có liên quan về Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

11

Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

12

Thủ tục, quy định có liên quan về Phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

13

Thủ tục, quy định có liên quan về Thu hồi, giao đất, cho thuê đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

14

Thủ tục, quy định có liên quan về Xác định tiền sử dụng đất/giá thuê đất

Bộ Tài chính

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

15

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

16

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

17

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về lựa chọn nhà thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.

- Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

IX

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kinh doanh vận tải bằng ô tô

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Công bố tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh sau thời gian khai thác thử

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

5

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh trên 1000km

Bộ Giao thông vận tải

 

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

6

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống có trong danh mục tuyến

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

7

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

8

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định”

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

9

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

10

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp Phù hiệu xe Taxi

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

11

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp Biển hiệu Xe vận chuyển khách du lịch

Bộ Giao thông vận tải

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

12

Thủ tục, quy định có liên quan về Xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

13

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp biển hiệu Xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

X

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kiểm dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm (tập trung nghiên cứu đối với ngành hàng thủy sản)

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Kiểm dịch  động vật, sản phẩm động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

5

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

6

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về vấn đề an toàn thực phẩm đối với ngành hàng thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XI

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kiểm dịch thực vật

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp và người có công

1

Thủ tục, quy định có liên quan về hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TP. Hà Nội, Hải Phòng.

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (Dioxin)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đà Nẵng

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XIII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực đào tạo

1

Thủ tục, quy định có liên quan về mở ngành đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về cho phép hoạt động đào tạo đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về phê duyệt nội dung chương trình sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp phép dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tp. Hải Phòng; TP. Cần Thơ.

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XIV

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực trang thiết bị, y tế, hành nghề y, dược, khám chữa bệnh

1

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về cấp phép sản xuất trang thiết bị y tế trong nước

Bộ Y tế

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Bộ Y tế

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về công nhận bằng cấp tương đương đối với người hành nghề y, dược, khám chữa bệnh

Bộ Y tế

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XV

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục, các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XVI

Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tần số - Vô tuyến điện

1

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS)

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XVII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực bản quyền tác giả

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XVIII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực hợp tác đầu tư khoa học công nghệ

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trong nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm tra nội dung khoa học và công nghệ dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

5

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

6

Thủ tục, quy định có liên quan về Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XIX

Nhóm các thủ tục hành chính, quy định có liên quan trong lĩnh vực quốc tịch

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Nhập quốc tịch Việt Nam

Bộ Tư pháp

Tp. Hồ Chí Minh, Long An

- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Trở lại quốc tịch Việt Nam

Bộ Tư pháp

Tp. Hồ Chí Minh, Long An

- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Thôi quốc tịch Việt Nam (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

Bộ Tư pháp

Tp. Hồ Chí Minh, Long An

- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Tước quốc tịch Việt Nam

Bộ Tư pháp

Tp. Hồ Chí Minh, Long An

- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

5

Thủ tục, quy định có liên quan về Hủy bỏ quyết định cho phép nhập quốc tịch tại Việt Nam;

Bộ Tư pháp

Tp. Hồ Chí Minh, Long An

- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

6

Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Tp. Hồ Chí Minh, Long An

- Bộ Tư pháp

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

7

Thủ tục, quy định có liên quan về Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Bộ Tư pháp

Tp. Hồ Chí Minh, Long An

- Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XX

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến quản lý cư trú

1

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về đăng ký, quản lý cư trú

Bộ Công an

Tp. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến mã số công dân.

Bộ Công an

Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An

- Các Bộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XXI

Nhóm các thủ tục hành chính, quy định có liên quan trong lĩnh vực chứng thực

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực bản sao từ bản chính

Bộ Tư pháp

Tp. Hải Phòng, Đà Nẵng

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực chữ ký

Bộ Tư pháp

Tp. Hải Phòng, Đà Nẵng

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực hợp đồng, giao dịch

Bộ Tư pháp

Tp. Hải Phòng, Đà Nẵng

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XXII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến quản lý, sử dụng cán bộ, công chức

1

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về tuyển dụng cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về nâng ngạch cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XXIII

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự đề làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

1

Thủ tục, quy định thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bộ Công an

Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Bộ Công an

Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự, kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Bộ Công an

Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội

Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

XXIV

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước

1

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến chi đầu tư phát triển, cụ thể:

Bộ Tài chính

 

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An

Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước

Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Long An

2

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến chi thường xuyên các hoạt động sự nghiệp:

Bộ Tài chính

Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng

Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC

Tháng 3/2012

Tháng 8/2012

(1) Giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính

(2) Y tế

Bộ Y tế

Bộ Tài chính

(3) Khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 05/03/2012 phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.54.67