Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 262/QĐ-BTNMT 2021 phê duyệt kế hoạch thanh tra

Số hiệu: 262/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 05/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

2. Thủ trưởng các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi triển khai các cuộc thanh tra.

Trong quá trình thanh tra đối với các tổ chức trong kế hoạch này nếu phát hiện sai phạm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì Thủ trưởng các đơn vị nêu trên có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến Bộ trưởng để xem xét, tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân các cấp vào kế hoạch thanh tra của Bộ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Quốc phòng;
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh

Công trình

Công ty Quản lý

Căn cứ

1

Nghệ an

Đập Đô Lương

Công ty TNHH MTV TL Bắc Nghệ An

Chỉ thị số 34/CT- TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Mục 5, Văn bản số 10097/VPCP- QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ; trong đó, tập trung vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Thanh tra Bộ đã phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước rà soát, lựa chọn đối tượng)

2

Nghệ an

Cống Nam Đàn

Công ty TNHH MTV TL Nam Nghệ An

3

Nghệ An

Hồ Vực Mấu

Công ty TNHH MTV TL Bắc Nghệ An

4

Thanh Hóa

Hồ Cửa Đạt

Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 3

5

Quảng Nam

Hồ Phú Ninh

Công ty TNHH MTV KTTL Quảng Nam

6

Hà Tĩnh

Hồ Kẻ Gỗ

CT TNHH MTV TL Nam Hà Tĩnh

7

Hà Tĩnh

Hồ Sông Rác

CT TNHH MTV TL Nam Hà Tĩnh

8

Đăk Lăk

Hồ Ea Soup thượng

Công ty TNHH MTV CTTL Đắk Lắk

9

Đăk Lăk

Hồ Krông Buk hạ

Công ty TNHH MTV CTTL Đắk Lắk

 

PHỤ LỤC 02:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA CHUYÊN ĐỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh/Trạm KTTV chuyên dùng các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện

Tên đơn vị quản lý vận hành

Địa chỉ

Căn cứ

 

Hà Giang

 

 

 

1

Nậm Ngần

Tổng công ty Sông Đà

Vị Xuyên, Hà Giang

Chuyển sang từ Kế hoạch năm 2020 (Thanh tra Bộ đã phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn và Cục Biến đổi khí hậu rà soát, lựa chọn đối tượng)

2

Sông Con (Sông Chừng)

Công ty TNHH Sơn Lâm

Quang Bình, Hà Giang

3

Sông Bạc

Công ty CP TĐ Sông Bạc

Quang Bình, Hà Giang

4

Bát Đại Sơn (Sông Miện)

Công ty CPTĐ Bát Đại Sơn

Quảng Bạ, Hà Giang

5

Thái An

Công ty CP TĐ Thái An

Quảng Bạ, Hà Giang

6

Nho Quế 1,2,3

Tập đoàn Bitexco

Mèo Vạc, Hà Giang

7

Bảo Lâm 1,2,3

Tổng Công ty xây lắp điện 1

Mèo Vạc, Hà Giang, Hà Giang

8

Sông Chảy 3,5,6

Cty TNHH Tiến Đạt, Cty CP TĐ Sông Chảy 5,6

Hoàng Su Phì, Hà Giang

9

Sông Miện 4,5,5a,6

Cty CPTĐ Sông Miện 4,5,6

Vi Xuyên, Hà Giang

10

Sông Lô 2,4,6

Cty TNHH Thanh Bình, Cty CPTĐ Sông Lô 4, Tập đoàn Xuân Thiện

Vị Xuyên, Bắc Quang, Hà Giang

11

Bắc Mê

Tổng Công ty CP TM Xây dựng

Bắc Mê, Hà Giang

12

Sông Nhiệm 3

Công ty CP Sông Nhiệm 3

Mèo Vạc, Hà Giang

13

Phương Độ

Cty CP ĐTXD &KS Hà Giang

TP Hà Giang, Hà Giang

 

PHỤ LỤC 03a:

DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH TRA HÀNH CHÍNH THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Nội dung và tổ chức được thanh tra

Lĩnh vực

Số KLTTr

Ngày ban hành

Ghi chú

1

KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải Đảo VN

Hành chính

5457/KL-BTNMT

11/10/2017

 

2

KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu

Hành chính

6170/KL-BTNMT

14/11/2017

 

3

KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Viện Khoa học đo đạc và BĐ từ năm 2013-2016

Hành chính

6696/KL-BTNMT

11/12/2017

 

4

KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV TNMT Miền Nam (2013-2016)

Hành chính

641/KL-BTNMT

8/2/2018

 

5

KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm quy hoạch và điều tra TNN miền Nam trực thuộc Trung tâm quy hoạch và điều tra TNN quốc gia

Hành chính

1336/KL-BTNMT

21/3/2018

 

6

KLTT việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Cục biến đổi khí hậu

Hành chính

2281/KL-BTNMT

8/5/2018

 

7

KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm quan trắc -TCMT

Hành chính

2722/KL-BTNMT

28/5/2018

 

8

KLTT về việc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành chính sách, PL, nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Tổng Công ty TNMT Việt Nam từ 2014-2017

Hành chính

564/KL-BTNMT

1/2/2019

 

9

Kết luận v/v giải quyết đơn thư tố cáo tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty TN&MT Việt Nam

Hành chính

571/KL-BTNMT

1/2/2019

 

10

KLTT về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

Hành chính

1105/KL-BTNMT

14/3/2019

 

11

KLTT việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật PCTN, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Liên đoàn Vật lý địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Hành chính

3228/KL-BTNMT

5/7/2019

 

12

Việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam

Hành chính

3048/KL-BTNMT

8/6/2020

 

13

Chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước tại Cục Quản lý tài nguyên nước

Hành chính

3049/KL-BTNMT

8/6/2020

 

14

Việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam

Hành chính

3048/KL-BTNMT

8/6/2020

 

15

Chấp hành pháp luật trong công tác cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước tại Cục Quản lý tài nguyên nước

Hành chính

3049/KL-BTNMT

8/6/2020

 

16

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án ĐTXD cơ bản tại Liên đoàn bản đồ Địa chất miền nam trực thuộc TCĐC&KSVN từ năm 2015-2017

Hành chính

4093/KL-BTNMT

30/7/2020

 

17

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án ĐTXD cơ bản tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia

Hành chính

4845/KL-BTNMT

7/9/2020

 

18

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực Việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án ĐTXD cơ bản tại Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin Địa lý Việt nam

Hành chính

5138/KL-BTNMT

18/9/2020

 

19

Việc thực hiện 12 Đề tài KHCN tại Tổng cục KTTV

Hành chính

5370/KL-BTNMT

29/9/2020

 

20

Việc thực hiện 08 Đề tài KHCN tại Viện nghiên cứu quản lý đất đai

Hành chính

5371/KL-BTNMT

29/9/2020

 

21

Dự án Điều tra xây dựng giá đất các vùng giáp ranh giữa các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại các Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính thuộc Tổng cục quản lý đất đai

Hành chính

6069/KL-BTNMT

29/10/2020

 

 

PHỤ LỤC 03b:

DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH TRA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh, thành phố/Tên tổ chức

Số KLTTr

Ghi chú

Tỉnh Hải Dương

1

Công ty TNHH Thành Dũng

2054/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

 

2

Công ty TNHH Tuấn Tài

2056/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

 

Thành phố Hải Phòng

1

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort

296/KL-BTNMT ngày 18/01/2019

 

2

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

2503/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

 

3

Công ty Cổ phần giám định Đại Việt

2493/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

 

4

Công ty TNHH DV TM Hà Nam

2052/KL-BTNMT ngày 6/5/2019

 

5

Công ty Cổ phần thương mại Bảo Linh

2836/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

 

6

Công ty Cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật

2838/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

 

Tỉnh Quảng Ninh

1

Công ty TNHH hóa công nghiệp Triển Bằng

2060/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

 

2

Công ty TNHH Sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam

2064/KL-BTNMT ngày 06/5/2019

 

Tỉnh Bình Dương

1

Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương

2405/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

 

2

Công ty CP Sung Bu Vi Na

2499/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

 

Tỉnh Bình Phước

1

Công ty CP Đúc và chế tạo khuôn mẫu CEM

2498/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

 

Tỉnh Đồng Nai

1

Công ty TNHH SX Toàn cầu Lixil Việt Nam

4109/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

4107/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

 

2

Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

4108/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

 

Tỉnh Bến Tre

1

Công ty CP Đông Hải Bến Tre

5525/KL-BTNMT ngày 28/10/2019

 

Tỉnh Long An

1

Công ty TNHH MTV SXTMDV XNK nhựa Việt Nhật

2051/KL-BTNMT ngày 6/5/2019

 

2

Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ

2065/KL-BTNMT ngày 6/5/2019

 

3

Công ty TNHH Hoành Chương

3466/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

 

4

Công ty TNHH MTV Dadu Việt Nam

2500/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

 

TP Hồ Chí Minh

1

Công ty TNHH Ngân Thạnh tại Dự án Khu nhà ở phường Long Bình, Quận 9

7160/KL-BTNMT ngày 28/12/2018

 

2

Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP HCM

2837/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

 

3

Công ty cổ phần giấy Xuân Đức

4111/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

 

4

Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại XNK Ý Úc Việt (nay là Công ty TNHH IAVG)

4112/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

 

5

Công Ty TNHH Công nghiệp Thương mại Gò Sao

4113/KL-BTNMT ngày 22/8/2019

 

6

Công ty TNHH MTV Biển Tuệ

5523/KL-BTNMT ngày 28/10/2019

 

7

Công ty TNHH Inspectorate Việt Nam

5604/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

 

Lào Cai

1

BQL Khu Kinh tế Lào Cai (Chủ đầu tư KCN Tằng Loỏng)

4403/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

2

Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Lào Cai

4405/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

3

Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản thực phẩm Hiếu Hưng

4406/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

Đà Nẵng

1

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

3464/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

 

2

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

3467/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

 

Hưng Yên

1

Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên

3460/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

 

Hà Nam

1

Công ty CP Phát triển Hà Nam

4407/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

2

Công ty Number one Hà Nam

4408/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

3

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nam

4409/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

4

Công ty MTV VPID Hà Nam

4410/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

5

Công ty TNHH Showa Denko Rare-Earth Việt Nam (nay là Công ty TNHH SRE Việt Nam)

4422/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

Bắc Ninh

1

Công ty CP Diana Bắc Ninh (những tồn tại của Công ty TNHH MTV Vina Paper)

4418/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

2

Chi nhánh Công ty CP Cồn rượu Hà Nội tại Bắc Ninh

4419/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

Phú Thọ

1

Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

4395/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Pangrim Neotex

4396/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

3

Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao

4397/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Lạng Tasco

4399/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam

4401/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

6

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

4425/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

7

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Hồng Hà (có QĐXP)

4426/KL-BTNMT ngày 25/8/2017

 

8

Công ty SX và TM tổng hợp Hưng Thành

2494/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

 

9

Công ty TNHH Minh Hoàng

2835/KL-BTNMT ngày 14/6/2019

 

Hà Nội

1

Công ty Cổ phần giấy Vạn Điểm (đã nộp phạt QĐXP)

2059/KL-BTNMT ngày 6/5/2019

 

2

Công ty TNHH Giấy Hưng Hà

3459/KL-BTNMT ngày 18/7/2019

 

Thái Nguyên

1

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ

2053/KL-BTNMT ngày 6/5/2019

 

2

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

2502/KL-BTNMT ngày 30/5/2019

 

Lạng Sơn

1

Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ (QĐXP VPHC)

220/KL-BTNMT ngày 23/4/2018

 

 

PHỤ LỤC 03c:

DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Số và ngày ban hành

Nội dung KLTTR

Tỉnh/thành phố

Ghi chú

I. KLTTr về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại các địa phương

1

Số 3658/KL-BTNMT ngày 30/7/2019

KLTT về việc chấp hành PL về TNMT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn

 

2

Số 927/KL-BTNMT ngày 6/3/2019

KLTT việc chấp hành các quy định của PL về TNMT tại tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam

 

3

Số 401/KL-BTNMT ngày 24/1/2019

KLTT việc chấp hành các quy định của PL về TNMT tại tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ

 

4

Số 412/KL-BTNMT ngày 24/1/2019

KLTT việc chấp hành các quy định của PL về TNMT trên địa bản tỉnh Lào Cai

Lào Cai

 

II. KLTTr về việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT

1

Số 5593/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Nam Định

Nam Định

 

2

Số 5594/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Long An

Long An

 

3

Số 5595/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai

 

4

Số 5596/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tp Hải Phòng

Hải Phòng

 

5

Số 5597/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tp Cần Thơ

Cần Thơ

 

6

Số 5598/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Bến Tre

Bến Tre

 

7

Số 5599/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Bình Dương

Bình Dương

 

8

Số 5600/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Bình Phước

Bình Phước

 

9

Số 5601/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tp Đà Nẵng

Đà Nẵng

 

10

Số 5602/KL-BTNMT ngày 30/10/2019

KLTT việc chấp hành PL BVMT đối với công tác cấp GCN/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Sở TNMT tỉnh Hải Dương

Hải Dương

 

 

PHỤ LỤC 03d:

DANH SÁCH CÁC KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC NHIỆM VỤ: THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên đơn vị

Tên công trình/Cơ sở

Địa bàn tỉnh

Tại kết luận thanh tra số

1

Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi

Đắk Mi 4A

Quảng Nam

220/KL-BTNMTT ngày 14 tháng 01 năm 2019

2

Công ty Cổ phần ZaHưng

Za Hung

3

Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Sông Hinh

Phú Yên

218/KL-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2019

4

Công ty Cổ phần điện Gia Lai

Ayun Thượng 1A

Gia Lai

Đắk Pi Hao

Đắk Pi Hao 2

Ia Puch 3

5

Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Tô Na

ĐăkSrông 3A

6

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư thương mại Thành Công

 

TP. Hồ Chí Minh

1243/KL-BTNMT ngày 11 tháng 3 năm 2020

7

Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung

 

8

Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn

 

Đồng Nai

 

PHỤ LỤC 04:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CÓ SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/tổ chức

Địa điểm thực hiện dự án

Tên dự án

Căn cứ

 

Tỉnh Bình Thuận

 

 

 

1

Công ty Liên doanh Du lịch Kê Gà

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch sinh thái Kê Gà tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

Chuyển sang từ Kế hoạch năm 2020; Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ (đã tổ chức khảo sát, thống nhất với địa phương năm 2019 và rà soát lại trong năm 2020)

2

Công ty TNHH Delverton Việt Nam

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch sinh thái Delverton tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

3

Công ty Cổ phần Thái Vân

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch Bàu Trắng - Hòn Hồng tại xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình

4

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế Giới Xanh

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu sân Golf và Biệt thự Hàm Thuận Nam tại xã Tân Thành và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

 

PHỤ LỤC 05:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA CHUYÊN ĐỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên cơ sở/Dự án

Địa chỉ cơ sở/Địa điểm hoạt động của dự án

Loại hình sản xuất

Căn cứ

I.

Tỉnh Bình Dương

 

 

 

1.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Thi

Đường D5, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Xử lý CTNH

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 và Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Mục 5, Văn bản số 10097/VPCP- QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ (đã phối hợp với địa phương rà soát)

2.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Như kiệt

Lô B5 đường D3, KCN Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Thye Ming Việt Nam

Lô C-8A-CN, C-3A-CN, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Xử lý CTNH

II.

Tỉnh Đồng Nai

 

 

1.

Công ty TNHH Đại Lam Sơn

VP- Đường số 9, KCN Tam Phước, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

CS: Nhà máy tái chế nhớt thải

Địa chỉ: Đường số 9 KCN Tam Phước, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Tài Tiến

VP- F228, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

CS- Chi nhánh Nhà máy xử lý Chất thải nguy hại và Chất thải rắn sinh hoạt - Công ty TNHH Tài Tiến.

Địa chỉ: Ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Thương mại Môi trường Thiên Phước

VP- 11/02/19 khu phố 11, đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

CS- Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại

Địa chỉ: xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Xử lý CTNH

4.

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Sinh

VP&CS: ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

CS: Cơ sở xử lý, tái chế kim loại màu Thanh Sinh

Xử lý CTNH

5.

Công ty TNHH Daewon Chemical Vina

VP&CS: Đường số 5, KCN Long Thành, Tam An, Long Thành, Đồng Nai

CS: Cơ sở sản xuất da tổng hợp và tái chế Dimethylformamide

Xử lý CTNH

6.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long

VP: Ấp Đất Mới, tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

CS: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt - công nghiệp - nguy hại: Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Xử lý CTNH

7.

Công ty TNHH Cù Lao Xanh

Tổ 11, ấp 7, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xử lý CTNH

III.

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

1.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

VP- 42-44 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở xử lý 01: Trạm xử lý CTNH Tp. Hồ Chí Minh tại Công trường Đông Thạnh; Xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở xử lý 02: Trạm xử lý CTNH Tp. Hồ Chí Minh tại khu xử lý CTCN - CTNH tại Bình Hưng Hòa; đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Trạm trung chuyển: Trạm trung chuyển chất thải tại Gò Cát; Bãi rác Gò Cát, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt

VP- Số 41 đường 34, Trần Não, khu Tân Hồng Uy, phường Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

CS- Nhà máy tái chế chất thải nguy hại

Địa chỉ: Đường số 14, khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Môi Trường Xanh

VP: Lô H10E, đường số 10, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Xử lý CTNH

4.

Công ty TNHH TM SX Dương Dung

VP: Số 264/43 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đổi thành 531 QL 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

CS: Số 531 Quốc lộ 1A, Khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Trạm trung chuyển: Số 466/7 Quốc lộ 1A, khu phố 5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý CTNH

5.

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và Thương Mại Tùng Nguyên

Lô B1, đường số 9, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý CTNH

6.

Công ty TNHH Sản xuất cơ khí và Dịch vụ Đại Phúc

VP&CS: A7/40 ấp 1, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý CTNH

IV.

Tỉnh Tây Ninh

 

 

1.

Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

VP&CS: Lô 109, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Môi trường Thái Tuấn

ĐC: Phòng 302, Tòa nhà số 50-52, 70-72, Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

VP&CS: Tổ 8, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xử lý CTNH

V.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

1.

Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt

VP- Lô D3, khu Đại An, phường 9, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CS- Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao Việt

Địa chỉ cơ sở: Khu Xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xử lý CTNH

VI.

Tỉnh Bình Phước

 

 

1.

Công ty TNHH MTV Cao Gia Quý

VP&CS- Ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

CS - Nhà máy tái chế nhớt thải và lò đốt chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp Cao Gia Quý

Xử lý CTNH

2.

Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh

VP&CS: Ấp Xa Lách, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Xử lý CTNH

3.

Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông

VP&CS: Ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Xử lý CTNH

VII.

Tỉnh Long An

 

 

1.

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

VP: Số 60 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CS: Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại Chân Lý

ĐC: Lô G, CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ xử lý chất thải nguy hại Tùng Nguyên HS

VP&CS: Lô N4, đường số 2, KCN Hải Sơn GDD3, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Long An

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Tân Kiên

VP: Số 481 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

CS: Nhà máy xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại

Địa chỉ: Lô G05-4 và lô MB4-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Xử lý CTNH

VIII.

Tỉnh An Giang

 

 

1.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang (Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên)

Số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang

Địa chỉ nhà máy: Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Xử lý CTNH

IX.

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

1.

Công ty Cổ phần Cơ điện Môi trường LILAMA

VP: Khu dịch vụ công cộng - Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

CS: Khu liên hiệp xử lý chất thải EME Dung Quất: Thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Xử lý CTNH

X.

Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

1.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế

Địa chỉ: số 46 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xử lý CTNH

XI.

Tỉnh Hải Dương

 

 

1.

Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi Trường Xanh

VP&CS1: Lô 15, khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

CS2: thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Xử lý CTNH

2.

Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Minh Phúc

VP: Khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

CS- Nhà máy xử lý chất thải nguy hại: Khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Xử lý CTNH

3.

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường

VP: Khu tập thể Z176 B, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

CS: CN Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường tại Hải Dương

Địa chỉ: Lô CN 33-34, CCN Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Xử lý CTNH

XII.

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

1.

Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh

VP&CS- Trung tâm tái chế phế thải và xử lý chất thải

Khu Xuân Mai 1 phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trạm trung chuyển: Địa chỉ: Xuân Mai, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Song Tinh

VP&CS - Phố Xuân Mai I, Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư

VP&CS: Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Xử lý CTNH

XIII.

Tỉnh Hưng Yên

 

 

1.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp & môi trường Việt Nam

VP: Phố Dầu- xã Tân Quang- huyện Văn Lâm- tỉnh Hưng Yên

CS: Nhà máy xử lý nước thải và chất thải công nghiệp

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Anh Tường

VP&CS: Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

CS: Nhà máy sản xuất đồ nhôm, inox gia dụng và gạch không nung

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai.

Địa chỉ văn phòng: Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cơ sở xử lý (duy nhất): Nhà máy xử lý, tái chế kim loại màu

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Xử lý CTNH

4.

Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - URENCO 11

VP: Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

CS: Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11-URENCO 11

Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Trạm trung chuyển số 1 (thuê của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Dujun):

Địa chỉ kho lưu giữ: Xã Tân Quang, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng Yên

Xử lý CTNH

XIV.

Thành phố Hà Nội

 

 

1.

Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13 - URENCO 13

VP: Số 246 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

CS: Cơ sở xử lý chất thải y tế Tây Mỗ - phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Xử lý CTNH

2.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - Urenco 10

VP- Số 246 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Cơ sở xử lý số 1: Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn

Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Số 282 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tên cơ sở xử lý: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện

Địa chỉ: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

Xử lý CTNH

4.

Công ty Cổ phần thương mại, sản xuất và xuất nhập khẩu JTEK

VP&CS: Thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Xử lý CTNH

5.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

VP, CS: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Xử lý CTNH

XV.

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

1.

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

VP- Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

CS- Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân dụng, công nghiệp 100 tấn/ngày.

Địa chỉ: Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Trạm trung chuyển: (thuê của Công ty Thương mại Dịch vụ và Môi trường Ngôi Sao Xanh):

Địa chỉ văn phòng và cơ sở: Thửa đất số 52, khu Thượng, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Xử lý Môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

VP&CS: Số 11, đường Tô Hiến Thành, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

CS: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

VP: Lô 12, BT5-X2, KĐT Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

CS: Lô H1-2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Xử lý CTNH

4.

Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến

VP: N13, khu đô thị Phú Điền, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

CS: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Xử lý CTNH

XVI.

Tỉnh Thái Nguyên

 

 

1.

Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới

VP: xóm 2, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

CS: Nhà máy xử lý rác thải - Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới

Địa chỉ: Xóm 2 - xã Minh Đức - thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Anh Đăng

VP&CS: Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Xử lý CTNH

3.

Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc

VP&CS: Cụm công nghiệp nhỏ Điềm Thuỵ, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Xử lý CTNH

XVII.

Tỉnh Bắc Giang

 

 

1.

Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình

VP- Số 64, Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

VP giao dịch: B8, BT 06, Khu Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

CS- Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, tái chế phế liệu

Địa chỉ: Xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Xử lý CTNH

XVIII.

Thành phố Hải Phòng

 

 

1.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng

VP: Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

CS: phía Tây Bắc núi Thần Vì, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Xử lý CTNH

2.

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

VP: Số 01 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

CS: Nhà máy xử lý chất thải rắn thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát

Địa chỉ: Phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Xử lý CTNH

XIX.

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

1.

Công ty Cổ phần Môi trường Việt Thảo

VP- Tổ 17, khu 8, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

CS- Công ty CP Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Việt Thảo.

Địa chỉ: lô B4, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xử lý CTNH

XX.

Tỉnh Nghệ An

 

 

1.

Công ty Cổ phần Xử lý Môi trường Nghệ An

VP&CS: Xóm 9, xứ Đồng Kẹ, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Xử lý CTNH

XXI.

Tỉnh Quảng Ninh

 

 

1.

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường - TKV

VP: Km4 đường Trần Phú, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

CS: Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp Nguy hại - Khu vực N99 Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Xử lý CTNH

XXII.

Tỉnh Hoà Bình

 

 

1.

Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình

Thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Xử lý CTNH

 

PHỤ LỤC 06:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên cơ sở/Dự án

Địa chỉ cơ sở/Địa điểm hoạt động của dự án

Loại hình sản xuất

Căn cứ

I.

Tỉnh Cao Bằng

 

 

 

1.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát

Khách sạn Tây Giang, tổ 22, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Khai thác khoáng sản

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 và Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Mục 5, Văn bản số 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ (đã phối hợp với địa phương rà soát)

2.

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Khai thác khoáng sản, sản xuất thép

3.

Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Cao giang

Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Khai thác khoáng sản

4.

Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm

Tổ 22 đường 3/10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Khai thác khoáng sản

II.

Tỉnh Sơn La

 

 

1.

Công ty Cổ phần Xi măng Mai Sơn

Tiểu khu Thành Công, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sản xuất xi măng

2.

Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Km 34 quốc lộ 6 Sơn La - Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sản xuất mía đường

III.

Tỉnh Thái Bình

 

 

1.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam

Khu công nghiệp Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Sản xuất thép

3.

Công ty CP Nicotex Đông Thái

Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sản xuất phân bón

4.

Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa phát Thái Bình

Thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Giết mổ gia súc

5.

Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình

Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Nhiệt điện

6.

Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin - Nhà máy sản xuất Amon Nitrat

Xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Hóa chất

IV.

Tỉnh Yên Bái

 

 

1.

Công ty Phát triển số 1 - TNHH MTV

Xã Chấn Thịnh và Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

2.

Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera

Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

3.

Công ty Cổ phần đá cẩm thạch dốc thẳng

Số 405 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

4.

Công ty TNHH Hoàng Đại Thành

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

5.

Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức

Số 79B, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

6.

Công ty Cổ phần Gang thép Yên Bái

Khu công nghiệp Phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

7.

Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và thương mại dịch vụ Hùng Đại Sơn

Xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

8.

Công ty TNHH Khai thác và chế biến đá Tường Phú

Tổ dân phố 13, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Khai thác khoáng sản

9.

Công ty TNHH Đa dịch vụ HT (mỏ đá vôi trắng Cốc Há III, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái)

Khu 6, Tráng Việt, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Khai thác khoáng sản

10.

Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Sản xuất xi măng

V.

Tỉnh Nam Định

 

 

1.

Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư Khu công nghiệp tỉnh Nam Định (Chủ đầu tư KCN Hòa Xá)

Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh

Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Kinh doanh hạ tầng KCN

3.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông

Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Kinh doanh hạ tầng KCN

4.

Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong

Khu A, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Kinh doanh hạ tầng KCN

5.

Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT

Số 42 Nguyễn Công Trứ, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Kinh doanh hạ tầng KCN

6.

Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên

Khu phố 1, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Nhập khẩu phế liệu

7.

Công ty Cổ phần Giang Nam Cát

Phòng 811, Tòa nhà Toyota - số 315 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội/Lô C1, đường D4, KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nhập khẩu phế liệu

8.

Công ty TNHH Điện lực Nam Định Thứ Nhất

Tầng 5, tòa nhà BIDC, 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội/xã Hải Châu và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Nhiệt điện

9.

Công ty Cổ phần Bia Nada

Số 03 đường Thái Bình, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Sản xuất bia

VI.

Tỉnh Ninh Bình

 

 

1.

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Bình

Số 201 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty TNHH Thiên Phú (Chủ đầu tư CCN Văn Phong, CCN Gia Lập và CCN Gia Vân)

Ngã 3, Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Kinh doanh hạ tầng CCN

3.

Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Yên Khánh (Chủ đầu tư CCN Khánh Thành)

Số 718 phố Đoàn Kết, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình/Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Kinh doanh hạ tầng CCN

4.

Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hoàng Dân (Chủ đầu tư CCN Gia Phú)

Xã Gia Phú, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Kinh doanh hạ tầng CCN

5.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế (Chủ đầu tư CCN Cầu Yên)

Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Kinh doanh hạ tầng CCN

6.

Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Phố 10, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Kinh doanh hạ tầng CCN

7.

Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình

Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất xi măng

8.

Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp

Số 27 đường Chi Lăng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình/Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất xi măng

9.

Công ty Cổ phần xi măng Hệ Dưỡng

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất xi măng

10.

Công ty Cổ phần xi măng Phú Sơn

Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất xi măng

11.

Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng group

Thôn Trì Động, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất xi măng

12.

Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam

Số 1A, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội/Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Hóa chất

13.

Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình

Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Phân bón, hóa chất

14.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam

Số 135 Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình/Lô C7, Khu công nghiệp Khánh Phú, huyên Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình/Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Hóa chất và xử lý chất thải

15.

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Lô Đ7, Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất phân bón, hóa chất

16.

Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình

Xã An Ninh, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phân bón, hóa chất

17.

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phúc Hưng

Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất hóa chất

18.

Công ty Cổ phần Austdoor Ninh Bình

Phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất hóa chất

19.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Nhiệt điện

20.

Công ty TNHH Duyên Hà

Số 4/41 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội/phường Tân Bình và xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Khai thác, chế biến khoáng sản

21.

Công ty TNHH Long Sơn

Số 29/3, phường Trung sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất ắc quy

22.

Công ty TNHH Chang Xin Việt Nam

Lô C12, Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Luyện kim

VII.

Tỉnh Hà Giang

 

 

1.

Công ty Cổ phần luyện kim màu Hà Giang

Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang

Khai thác khoáng sản; Tái chế phế liệu

2.

Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Khai thác khoáng sản

3.

Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông

Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Khai thác khoáng sản

4.

Công ty TNHH Đức Sơn

Xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Khai thác khoáng sản

5.

Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản Đông Dương

Số 20, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, thị xã Hà Giang/Bản Khâu Lầu, xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Khai thác khoáng sản

6.

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Nam Lương

Xã Thái An và xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Khai thác khoáng sản

7.

Công ty TNHH Giang Sơn

Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Khai thác khoáng sản

VIII.

Tỉnh Hòa Bình

 

 

1.

Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh - Nhà máy xi măng Trung Sơn

Thôn Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Sản xuất xi măng

2.

Công ty TNHH MTV Tập đoàn Xi măng Vissai Hòa Bình

Xã Bình Cảng và xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất xi măng

3.

Công ty Cổ phần nước khoáng thương hiệu Kim Bôi

Xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Khai thác khoáng sản

4.

Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư nguyên liệu mới tại Hòa Bình

Xóm Dụ 5, xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nhập khẩu phế liệu

5.

Công ty Cổ phần Vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội

Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Xử lý chất thải

IX.

Tỉnh Bắc Kạn

 

 

1.

Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Kạn

Thôn Cốc Po, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty TNHH Ngọc Linh

Số 381 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội/xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Khai thác khoáng sản

3.

Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên- Vimico

Tổ 6 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên/huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Khai thác khoáng sản

4.

Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn

Tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Khai thác khoáng sản

5.

Công ty Cổ phần Vương Anh

Mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Khai thác khoáng sản

X.

Tỉnh Hà Nam

 

 

1.

Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam

Lô D, Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty Cổ phần Bất động sản Capella

Tầng 26, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm/xã Thanh Thủy, Thanh Phong, Thanh Hà, Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Kinh doanh hạ tầng KCN

3.

Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

4.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Son

Xã Thanh Son, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Sản xuất xi măng

5.

Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành

Thôn Bồng Lạng, Thanh Nghị, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

6.

Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Khai thác khoáng sản và sản xuất xi măng

7.

Công ty Điện lực Hà Nam - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Số 9 Đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Nhiệt điện

8.

Công ty Cổ phần Vikohasan

Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Xử lý chất thải, nhập khẩu phế liệu

9.

Công ty Cổ phần Nam Vang Hà Nam

Lô 3 đường N4, Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Xử lý chất thải, nhập khẩu phế liệu

10.

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

11.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

12.

Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group

Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

XI.

Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

1.

Công ty trách nhiệm hữu hạn bia Carlsberg Việt Nam - Mở rộng Nhà máy Bia Phú Bài (giai đoạn 3) từ 160 triệu lít/năm lên 360 triệu lít/năm

Lô B8, Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất bia

XII.

Tỉnh Quảng Nam

 

 

1.

Công ty TNHH vàng Phước Sơn

Thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản vàng

2.

Công ty TNHH Hợp chất kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương (nay là Công ty TNHH Lavergne Việt Nam)

Lô 5, đường 3, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nhập khẩu nhựa phế liệu

XIII.

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

1.

Công ty TNHH Vsip Quảng Ngãi

Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Văn phòng: số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Địa điểm thanh tra: Nhà máy bia Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Sản xuất bia

3.

Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QSJC) - Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong

Địa chỉ KCN Quảng Phú: Phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Kinh doanh hạ tầng KCN

Địa chỉ KCN Tịnh Phong: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

 

XIV.

Tỉnh Phú Yên

 

 

1.

Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY

Khu công nghiệp Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Sản xuất bia

2.

Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa

Xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đường cát trắng, cồn tinh luyện và phân hữu cơ vi sinh

3.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú Yên

- Địa chỉ: 01, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Địa chỉ mỏ khai thác và nhà máy chế biến: xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Khai thác, chế biến khoáng sản độc hại

4.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung (Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung tại Phú Yên)

- Địa chỉ Công ty: số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa điểm thanh tra: phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Sản xuất bia

XV.

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

1.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa

Cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Sản xuất bia

XVI.

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

1.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng

Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất bia

XVII.

Tỉnh Đắc Nông

 

 

1.

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng

Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song - Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi)

- Địa chỉ Công ty: Số 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa điểm thanh tra: Thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Chế biến tinh bột sắn

XVIII.

Tỉnh Đắk Lắk

 

 

1.

Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á

Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Luyện kim

XIX.

Tỉnh Gia Lai

 

 

1.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - Nhà máy Đường An Khê)

- Địa chỉ Công ty: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa điểm thanh tra: Thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Chế biến mía đường

2.

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần (Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty MDF Vinafor Gia Lai)

- Địa chỉ Công ty: Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm thanh tra: Km 74, QL 19, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Sản xuất ván sợi MDF

XX.

Tỉnh Bình Dương

 

 

1.

Công ty Cổ phần công nghiệp An Điền

Đường D1, Khu công nghiệp Rạch Bắp, An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade - Khu công nghiệp Quốc tế Protrade

Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Kinh doanh hạ tầng KCN

3.

Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper

Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Giấy

4.

Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương

Đường D15, Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Giấy

5.

Công ty TNHH Kraft Vina

Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Giấy

6.

Công ty TNHH New Toyo Pulppy VN

Số 8 Số 6, Khu công nghiệp VSIP1, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Giấy

7.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Toàn Năng

Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Cao su

8.

Công ty TNHH Chyang Sheng

Số 150/3 Khu phố 2, Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Dệt nhuộm

9.

Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

Lô B-3E-CN, đường N11, Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Dệt nhuộm

10.

Công ty Cổ phần thép VAS Tuệ Minh

Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Thép

11.

Công ty Cổ phần Plastic Đại Phú

Lô A2.4, đường N1, khu B, Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tái chế chất thải

12.

Công ty TNHH Nam Đông

Thửa đất số 875, tờ bản đồ số 26, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tái chế chất thải

13.

Công ty TNHH Sản xuất phân bón Phượng Hoàng

Lô B7-B8, đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Phân bón, thuốc BVTV

14.

Công ty TNHH VICO

Khu công nghiệp VSIP II - A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Sản xuất hóa chất

15.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ cao su Mai Vĩnh

Ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Chế biến cao su

16.

Công ty TNHH Nhuận Bằng

Lô 1F3, Đường CN8, Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Sản xuất hóa chất

17.

Công ty TNHH Nhựa cây Trung Bộ (Việt Nam)

Lô D2-3, Đường Đại Đăng 1, Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Tân Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Sản xuất hóa chất

XXI.

Tỉnh Bình Phước

 

 

1.

Công ty TNHH C&N Vina (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng - Hàn Quốc)

- Địa chỉ Công ty: Số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ Khu công nghiệp: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành

Khu công nghiệp Chơn Thành I, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Kinh doanh hạ tầng KCN

3.

Công ty CP Quang Minh Tiến

Khu công nghiệp Đồng Xoài II, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Kinh doanh hạ tầng KCN

4.

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước

Khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Kinh doanh hạ tầng KCN

5.

Công ty Cổ phần Quốc tế Lê Đại Nam

Số 10-12-14-16 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Khu công nghiệp: KKT cửa khẩu Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Kinh doanh hạ tầng KCN

6.

Công ty Cổ phần công nghiệp Minh Hưng - Sikico

Tổ 2 khu phố Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Kinh doanh hạ tầng KCN

7.

Công ty TNHH Leoch Battery (Việt Nam)

Khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Sản xuất ắc quy

8.

Công ty TNHH Leoch Super Power (Việt Nam)

Khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Sản xuất Pin VRLA

9.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Nhà máy xi măng Bình Phước)

- Địa chỉ Công ty: Số 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ Nhà máy: Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Sản xuất xi măng

10.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaigroup

Xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Sản xuất xi măng

11.

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Nha Bích

Ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Sản xuất cao su

12.

Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại An Phú Thịnh

Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Chế biến mủ cao su

13.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Thành

Ấp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Chế biến mủ cao su

XXII.

Tỉnh Bến Tre

 

 

1.

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Đông lạnh Bến Tre

Lô A21-35, Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Chế biến thủy sản

2.

Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre

Lô A6 - A7, Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Chế biến thủy sản

3.

Công ty Bia Sài Gòn - Bến Tre

Xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Sản xuất bia, rượu

4.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Sản xuất giấy

5.

Công ty TNHH MTV Sản xuất Minh Đăng

Ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Tái chế nhựa

XXIII.

Tỉnh Hậu Giang

 

 

1.

Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang (Chủ đầu tư hạ tầng KCN sông Hậu và Tân Phú Thạnh)

Km 10, quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tinh Hậu Giang

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG

Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Sản xuất bia

3.

Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Long Phú - Sông Hậu: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Sản xuất điện năng

4.

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Sản xuất giấy

5.

Công ty TNHH Number One Hậu Giang - Trung tâm sản xuất nước giải khát và bao bì giai đoạn 1

Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu thành, tỉnh Hậu Giang

Sản xuất nước giải khát

XXIV.

Tỉnh Sóc Trăng

 

 

1.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Sóc Trăng và đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp (chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp An Nghiệp)

Đường N1, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty TNHH MTV Bia - Sài Gòn Sóc Trăng

Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Sản xuất bia

3.

Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng - Xí nghiệp đông lạnh An Phú

- Địa chỉ Công ty: số 220, Quốc lộ 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Địa chỉ Xí nghiệp: Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Chế biến thủy sản

XXV.

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

1.

Công ty TNHH Sepzone Linh Trung - Khu chế xuất Linh Trung 1 và 2

QL1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư KCX

2.

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Khu công nghiệp Tân Tạo

Lô 16 đường 2 QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh hạ tầng KCN

3.

Công ty Cổ phần Hòa Phú - Khu công nghiệp Cơ khí ô tô

Tỉnh lộ 8 xã Hòa Phú, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh hạ tầng KCN

4.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Chiểu - Khu công nghiệp Bình Chiểu

Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh hạ tầng KCN

5.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi - Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

QL22, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh hạ tầng KCN

6.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc - Khu công nghiệp Tân Phú Trung

QL22, Ấp Trạm Bom, Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh hạ tầng KCN

7.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG - Khu công nghiệp Đông Nam

Tỉnh lộ 8 xã Hòa Phú, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh hạ tầng KCN

8.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại sản xuất Nhựt Thành - Khu công nghiệp An Hạ

B9/59 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh hạ tầng KCN

9.

Công ty TNHH Dệt nhuộm Xuân Hương

Lô 4-6, đường Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Dệt nhuộm

10.

Công ty TNHH Hoàng Hạc

Khu công Nghiệp Tân Bình, 19-20 Lô 4, Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xi mạ

11.

Công ty TNHH Giấy A.F.C

C6/4C, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất giấy

12.

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Nhà máy hóa chất Tân Bình 2 và Nhà máy hóa chất Tân Bình cũ)

Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất hóa chất

13.

Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam

Số 321 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất ắc quy

14.

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

Số 127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Dệt nhuộm

15.

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

Số 48 Tăng Nhơn Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Dệt nhuộm

16.

Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh

Số 990 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc dầu

17.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Trạm Nghiền Phú Hữu

Khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất xi măng

18.

Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt

Lô D10b, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất phân bón

19.

Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam

Lô B2, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất phân bón

20.

Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân

Lô C21, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tinh luyện dầu

XXVI.

Tỉnh Tây Ninh

 

 

1.

Công ty Cổ phần khu công nghiệp Thành Thành Công - KCN TTC

Khu công nghiệp Thành Thành Công, ấp An Hội, xã An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN

2.

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh - KCN Trảng Bàng

Đường số 12, Khu công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN

3.

Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam) - KCN Linh Trung III

KCX - CN Linh Trung III, ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN

4.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG - Khu công nghiệp Phước Đông

Khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN

5.

Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp TMTC (Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp dệt nhuộm và công nghiệp hỗ trợ TMTC, quy mô 108,11 ha)

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến cầu, tỉnh Tây Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN

6.

Công ty TNHH Ritar Power (Việt Nam)

Lô A21, đường C4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Sản xuất pin, ắc quy

7.

Công ty TNHH NPP Power (Việt Nam) - Nhà máy NPP Power (Việt Nam)

Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Sản xuất pin, ắc quy

8.

Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp TMTC

Ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Dệt nhuộm

9.

Công ty TNHH Global Hantex

Lô 32-1 đến 32-16, Khu Công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Dệt nhuộm

10.

Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh

Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Khai thác khoáng sản, xi măng

11.

Công ty TNHH sản phẩm ngũ kim Hailiang (Việt Nam)

Lô 114-115-120, đường C, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tái chế chất thải

 

PHỤ LỤC 07:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VỀ KHOÁNG SẢN
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức

Địa điểm

Căn cứ

Ghi chú

I

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh

- Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

- Căn cứ Điều 41, 42, 43 Nghị định số 158/2016/NĐ- CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

- Từ năm 2014 đến nay chưa tiến hành thanh tra đối với hoạt động khai thác khoáng sản than.

 

1

Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Mỏ Đông Tràng Bạch thuộc xã Phương Đông và phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí

 

Mỏ than Đông Tràng Bạch, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 

2

Công ty cổ phần Than Vàng Danh - VINACOMIN

Mỏ than Vàng Danh, thị xã Uông Bí

 

Khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí

 

Khu Trung tâm Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 

3

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam

Mỏ Mạo Khê, thuộc các xã Kim Sơn, Yên Thọ, Bình Khê, Tràng Lương và thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều

 

Khu Đông Tràng Bạch, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều

 

Mỏ than Đồng Vông, phường Vàng Danh, thị xã Uông Bí, và xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ

 

Mỏ Đông Vàng Danh, thuộc phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí

 

Mỏ Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông, Tràng Lương, huyện Đông Triều

 

Mỏ Hồng Thái, xã Hồng Thái, huyện Đông Triều

 

Khu Tràng Khê III, xã Tràng Lương) tại mỏ than Hồng Thái (khu Tràng Khê II, III) thuộc xã Hoàng Quế và xã Tràng Lương, huyện Đông Triều

 

Mỏ Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí

 

Mỏ Than Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí

 

Mỏ Suối Lại, phường Hà Khành, thành phố Hạ Long

 

Mỏ Suối Lại, phường Hà Khành, thành phố Hạ Long

 

Mỏ Bắc Cọc Sáu, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ Lộ Trí, phường Cẩm Tây, Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ than Ngã Hai thuộc xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ Khe Chàm III, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

 

4

Công ty cổ phần Than Hà Tu-VINACOMIN

Khu Bắc Bàng Danh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long

 

5

Công ty cổ phần Than Núi Béo - VINACOMIN

Mỏ Núi Béo, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

6

Công ty CP Than Hà Lầm - VINACOMIN

Mỏ Hà Lầm, phường Hà Lầm, phường Hà Trung

 

7

Công ty cổ phần Than Đèo Nai -Vinacomin

Mỏ Đèo Nai, thành phố Cẩm Phả

 

8

Công ty cổ phần Than Mông Dương - VINACOMIN

Mỏ than Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ than Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

 

9

Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Mỏ than Khe Chàm II, phường Cẩm Tây và Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 

10

Tổng Công ty Đông Bắc

Mỏ than Tây Bắc Ngã Hai thuộc xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

 

Mỏ than Tây Nam Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 

Mỏ nam Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả

 

Tây Khe Sim, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả

 

Mỏ Hồ Thiên, xã Tràng Lương, huyện Đông Triều

 

Mỏ than Dân Chủ thuộc xã Quảng La, huyện Hoành Bồ

 

Nam Tràng Bạch, xã Hồng Thái Tây và Hoàng Quế, thị xã Đông Triều

 

Mỏ Đông Đá Mài, phường Cẩm Tây và phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 

Mỏ Bắc Quảng Lợi, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả

 

Mỏ Tây Lộ Trí, phường Cẩm Đông và Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả

 

II

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản tại tỉnh Quảng Nam

 

1

Công ty Cổ phần đá Chu Lai

Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

Đá làm VLXDTT

2

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Đại Lộc

Thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

Đá làm VLXDTT

3

Công ty Cổ phần Minh Đạt Quảng Nam

Khối phố Tân Phú, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

Đá làm VLXDTT

4

Công ty Cổ phần Đầu tư KONGO

Khu vực Hố Hữu, thôn Nghi Sơn, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

Đá làm VLXDTT

5

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang Hiệp Thành

Thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc

Đá làm VLXDTT

6

Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8- CTCP

Mỏ đá Hưng Long, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

Đá làm VLXDTT

III

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ cao lanh tại tỉnh Bình Phước

Chuyển từ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 sang (đã tổ chức khảo sát năm 2019 và rà soát lại trong năm 2020)

 

1

Công ty CP Trung Thành

Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Cao lanh

2

Công ty TNHH khai thác khoáng sản KL

Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

Cao lanh

3

Công ty TNHH SX - TM Hoàng Oanh

Xã Minh Long, huyện Chơn Thành

Cao lanh

4

Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương

Xã Minh Long, huyện Chơn Thành

Cao lanh

5

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phước Lộc Thọ

Xã Minh Long, huyện Chơn Thành

Cao lanh

 

PHỤ LỤC 08:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THUỘC NHIỆM VỤ: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA, THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỐI VỚI MỘT SỐ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC THANH TRA, KIỂM TRA CÁC NĂM 2018, 2019 VÀ 2020
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức

Địa điểm

Ghi chú

I

Thái Nguyên

 

 

1

Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc

Mỏ Núi Hồng, xã Yên Lãng và Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 

2

Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc

Xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

3

Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

4

Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

5

Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc

Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 

6

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên

Mỏ Cúc Đường, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

7

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên

Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 

8

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Thị trấn Trại Cau, xã Tân Lợi, xã Cây Thị, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 

9

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Xã Hà Thượng, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 

10

Công ty cổ phần Ban Tích

Mỏ Cây Châm, xóm Cây Châm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 

11

Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

12

Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và xóm Long Giàn, Làng Cháy, xã Khe Mo, xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 

13

Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

II

Thanh Hóa

 

 

1

Doanh nghiệp tư nhân đá ốp lát Hưng Tùng (đổi tên thành Công ty TNHH SXTM Hưng Tùng)

Xã Yên Lâm, huyện Yên Định

Đá vôi

2

Doanh nghiệp TN Sản xuất kinh doanh VLXD Hoàng Tú (đổi tên thành Công ty TNHH SX kinh doanh VLXD Hoàng Tú)

Xã Yên Lâm, huyện Yên Định

Đá vôi

3

Doanh nghiệp tư nhân Tân Đạt (đổi tên thành Công ty TNHH Tân Đạt)

Xã Yên Lâm, huyện Yên Định

Đá vôi

4

Công ty CP SX&TM Cẩm Trướng

Xã Yên Ninh, huyện Yên Định

Đất sét

5

Công ty CP Giống gia súc Thanh Ninh

Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Đá vôi

6

Công ty XLĐ và XDTL Thăng Bình

Xã Yên Lâm, huyện Yên Định

Đá vôi

7

Công ty TNHH Sản xuất đá Vạn Long

Xã Yên Lâm, huyện Yên Định

Đá vôi

8

Doanh nghiệp tư nhân Khánh Lộc

Xã Yên Lâm, huyện Yên Định

Đá vôi

9

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn

Mỏ đá vôi Yên Duyên phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đá vôi làm XM

10

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn

Mỏ sét Cổ Đam phường Ba Đình và Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đá sét làm XM

11

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn

khu vực Tam Diên, thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đá sét làm XM

12

Công ty CP Xi măng Công Thanh

xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Đá sét làm XM

13

Công ty CP Xi măng Công Thanh

xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Đá vôi làm XM

14

Công ty TNHH Long Sơn

Nga Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Đá sét làm XM

15

Công ty TNHH Long Sơn

Lam Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Đá vôi làm XM

16

Công ty Khoáng sản Thanh Hóa (Công ty TNHH MTV XM Vicem Tam Điệp)

Quyền Cây, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Sét xi măng

III

Đăk Lắk

 

 

1

Công ty TNHH An Nguyên

Buôn cháy, xã Ea M'Droh, huyện Cư Mgar

Đá XD

2

Công ty CP Kim Thịnh

Khu III, mỏ D2, xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma Thuột

Đá XD

3

Công ty TNHH Tuấn Nhân

Buôn KMông, xã Ea Bhốc, huyện Cư Kuin

Đá XD

4

Công ty CP QL&XD GT Đắk Lắk

Khoảnh 6, tiểu khu 209, xã Ia Rvê, huyện Ea Sup

Đá XD

5

Công ty TNHH XD&ĐT Thuận An

Thôn 2, xã Ia Rvê, Huyện Ea Sup

Đá XD

6

Công ty CP QL&XD Đường bộ 26

Buôn M'Rông A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar

Đá XD

7

Công ty CP Đường bộ Đắk Lắk

Thôn 11, xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma Thuột

Đá XD

8

Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An

Thôn 3, xã Ea Kao, Tp. Buôn Ma Thuột

Đá XD

9

Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải

Thôn 8, xã Cư Ê Bur, Tp. Buôn Ma Thuột

Đá XD

10

Công ty TNHH Ngọc Vy

Buôn Ea Uy, xã Hòa Tiến, huyện Krông Păk

Đá XD

11

Công ty TNHH Thuận Hiếu

Thôn 14, xã Krông Buk, huyện Krông Păk

Đá XD

12

Công ty CP Khoáng sản Đắk Lắk

Thôn 9, xã Ea Sar, huyện Ea Kar

Đá XD; Felspat

13

Cty TNHH MTV XDTM ĐTDL Ea Kar (Cty TNHH Đông Sơn Đắk Lắk)

Thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar

Đá XD

14

Công ty TNHH Thạch Nguyên An

Buôn Dlung II, xã Ea Siên, TX. Buôn Hồ

Đá XD

15

Công ty TNHH Phục Hưng

Thôn Độc Lập, xã Cư KPô, huyện Krông Buk

Đá XD

16

Công ty TNHH Phú Bình

Sông Krông Nô, xã Nam Kar, huyện Lăk

Cát XD

17

Công ty TNHH Minh Sáng

Buôn Niêng II, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn

Đá XD

IV

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

1

Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Giếng khoan SD02, mỏ Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm

Nước khoáng

2

Công ty cổ phần An Phước

Mỏ Cây Sung 2, thuộc thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Đá granit ốp lát

3

Công ty TNHH MTV Hà An Diên Khánh

Mỏ Cây Sung 1 thuộc thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Đá granit ốp lát

4

Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

Xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh

Nước khoáng

5

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sơn Phát

Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Đá granit ốp lát

6

Công ty TNHH Tâm Việt

Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Đá granit ốp lát

7

Công ty cổ phần VLXD Khánh Hòa

Xã Vạn Thắng và Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh

Granit ốp lát

8

Công ty CP Khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa

Xã Vạn Thắng và xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh

Granit ốp lát

9

Công ty TNHH Bách Việt

Xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

Granit ốp lát

Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Granit ốp lát

10

Công ty CP chế biến gỗ Việt Đức

Xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh

Granit ốp lát

11

Công ty CP Khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa

Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh

Cát vàng

Xã Cam Hải, huyện Cam Lâm

Cát trắng

12

Công ty cổ phần Phú Tài

Xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

Granit ốp lát

13

Công ty CP VTTB GT Khánh Hoà

Xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh

Đá, đất làm VLXDTT

14

Công ty TNHH Hiển Vinh

Xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh

Đá, đất làm VLXDTT

15

Công ty cổ phần Á Châu

Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh

Đá, đất làm VLXDTT

16

Công ty CP Kỹ thuật cầu đường An Phong

Xã Diên Lâm, huyện Diêện Khánh

Đá, đất làm VLXDTT

17

Công ty cổ phần Thiên Phú Phát

Xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh

Đá, đất làm VLXDTT

18

DNTN Thanh Danh

Xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh

Đá, đất làm VLXDTT

19

Công ty cổ phần Đầu tư KS Sài Gòn

Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh

Đá, đất làm VLXDTT

20

Công ty cổ phần Nha Trang SeaFood F17

Xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang

Nước khoáng

Xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang

Nước khoáng

 

PHỤ LỤC 09:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐỐI VỚI MỘT SỐ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VEN BIỂN
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức

Địa điểm

Ghi chú

I

Tỉnh Thanh Hoá

 

 

1

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

Công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

2

Công ty CP Cảng DV dầu khí PTSC Thanh Hóa (Cảng dịch vụ đầu khí PTSC)

Xã Nghị Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Dịch vụ cảng & Logistics, cơ khí dầu khí công nghiệp, tàu dịch vụ

3

Công ty xi măng Nghi Sơn (Cảng Nhà máy xi măng)

Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xi măng

4

Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương (Bến cảng số 3,4,5)

Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Dịch vụ cảng & Logistics

5

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Nghi Sơn

Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

II

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

1

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Số 52 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

2

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi

KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Kinh doanh dịch vụ cảng biển

3

Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi

KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Kinh doanh dịch vụ cảng biển

4

Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất

KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Kinh doanh dịch vụ cảng biển

III

Tỉnh Nghệ An

 

 

1

Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Kinh doanh dịch vụ cảng biển

2

Công ty Cổ phần Hoa Sen Nghệ An

Khu công nghiệp Đông Hồi, xã quỳnh lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

 

 

PHỤ LỤC 10:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN THANH TRA NĂM 2021 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC ĐA MỤC TIÊU, CÓ QUY MÔ LỚN
(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên đơn vị

Tên công trình/Cơ sở

Địa bàn tỉnh

Căn cứ

1

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

NMN Ba La

1. Hà Nội

Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Mục 5, Văn bản số 10097/VPCP- QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ (đã phối hợp với Thanh tra Bộ rà soát)

NMN Dương Nội

2

Công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

TCN Đồn Thủy

3

Công ty CP nước sạch Quảng Ninh

NMN Diễn Vọng

2. Quảng Ninh

4

Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam

Hệ thống cấp nước sạch sông Hồng giai đoạn 1

3. Hà Nam

5

Công ty TNHH MTV cấp nước sông Lam

NMN Tp. Vinh

4. Nghệ An

6

Công ty Cổ phần nước sạch Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

7

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng

NMN Cầu Đỏ

5. Đà Nẵng

8

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

Vạn Niên

6. Thừa Thiên Huế

9

Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa

Võ Cạnh

7. Khánh Hòa

10

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định

TCN An Nhơn

8. Bình Định

Hà Thanh

Thế Thạnh

TCN Bồng Sơn

11

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước đầu tư XD Đăk Lắk

Công trình cấp nước phục vụ thành phố Buôn Ma Thuột

9. Đăk Lăk

12

Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên

NMN Hòa An

10. Phú Yên

NMN Hòa Thắng

13

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc

 

11. Lâm Đồng

14

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

NMN Tân Hiệp

12. Bình Dương

15

Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một

Nam Thủ Dầu Một

16

Công ty TNHH cấp nước Bình An

Bình An

17

Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ

Cần Thơ 1

13. Cần Thơ

18

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam

NMN Ngã Bảy

14. Hậu Giang

19

Cty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng

TCN KCN An nghiệp

15. Sóc Trăng

NMN ngầm số 2

NMN Nguyễn Chí Thanh

NMN Mỹ Xuyên

20

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn -TNHH Một thành viên

NMN Thủ Đức 2

16. Tp. Hồ Chí Minh

Hòa Phú

21

Công ty TNHH MTV nước ngầm Sài Gòn

NMN Tân Phú

22

Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An

XN Tân An

17. Long An

XN Bình Ảnh

XN Gò Đen

23

Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm

Đồng Tâm

18. Tiền Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 262/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra ngày 05/02/2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.138

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!