Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang

Số hiệu: 2616/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 19/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 94/TTr-STP ngày 10 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Thủ tục hỗ trợ học bổng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học hệ chính quy ngoài tỉnh và nước ngoài đối với học sinh, sinh viên có điểm học lực từ giỏi trở lên và điểm rèn luyện xếp loại tốt cả năm.

 

2

Thủ tục xét khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học hệ chính quy ngoài tỉnh và nước ngoài đối với sinh viên đạt loại giỏi khi tốt nghiệp.

 

3

Thủ tục khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học nước ngoài đối với sinh viên cuối năm học có điểm học lực từ loại giỏi trở lên.

 

4

Thủ tục trợ cấp đối với học sinh, sinh viên An Giang người dân tộc đang theo học ở các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngoài tỉnh.

 

5

Thủ tục trợ cấp đặc biệt khó khăn đối với học sinh, sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

Lĩnh vực Nông nghiệp

Thủ tục cấp giấy chứng nhận heo đực giống đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH AN GIANG

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

1. Thủ tục hỗ trợ học bổng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học hệ chính quy ngoài tỉnh và nước ngoài đối với học sinh, sinh viên có điểm học lực từ giỏi trở lên và điểm rèn luyện xếp loại tốt cả năm:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên chi Hội, chi Hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng đang học; Ban Liên lạc sinh viên An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính (phải ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ) (Cá nhân trả phí dịch vụ bưu chính nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính).

+ Bước 2: Cán bộ phụ trách: tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi nếu hồ sơ đúng theo quy định, gửi trả lại cho người nộp, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thủ tục.

+ Bước 3: Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt và niêm yết công khai danh sách tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 4: Đến ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm, cá nhân có tên trong danh sách đến Sở Giáo dục - Đào tạo nhận tiền và bằng khen UBND tỉnh (nếu có).

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hành chính.

+ Qua bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1) Đơn xin hỗ trợ học bổng loại giỏi, xuất sắc (theo mẫu);

2) Phiếu điểm học lực có xác nhận và đóng dấu đỏ của trường (điểm trung bình chung học tập học kỳ, năm học không cộng điểm rèn luyện vào); Phiếu điểm rèn luyện có xác nhận và đóng dấu đỏ của trường.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin hỗ trợ học bổng loại giỏi, xuất sắc (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học bổng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân đến nhận tiền phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc chứng minh thư.

+ Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học ngoài tỉnh, nếu cuối năm học được nhà trường xếp loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện được xếp loại tốt, được hỗ trợ học bổng một lần vào cuối năm học (ngoài chế độ học bổng của trường).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang.

 

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN HỖ TRỢ HỌC BỔNG LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC

Năm học ……………………………

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

Tôi tên: ……………………………………………..……………………….....….

Sinh ngày: ……..… tháng ………… năm ………… Nam, nữ …….............……..

Nơi sinh: ………………………………………………..………………………….

………………………………………………………….…………………………..

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường: ……………...………………………...

Khóm (ấp): …………………….………. Phường (xã): …..………………………

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ..……………………………….

Hiện đang học năm thứ: ………..… Sinh viên (học sinh) lớp: ……….…………..

Trường: …………………………… thuộc hệ công lập, ngoài công lập: ………....

Ngành: ………………………………………….………………………………….

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): ……………………………………...

Năm học ……………., tôi đã đạt được kết quả như sau:

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học: ………..     Xếp loại: ..............

- Điểm rèn luyện cả năm học: ………..                                          Xếp loại: ..............

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được nhận tiền hỗ trợ học bổng của tỉnh.

* Khi nộp đơn, gửi kèm phiếu điểm học tập và phiếu điểm rèn luyện cả năm học có xác nhận và đóng dấu của nhà trường.

Trân trọng kính chào.

 

 

……, ngày ……. tháng ..…năm 20

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục xét khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học hệ chính quy ngoài tỉnh và nước ngoài đối với sinh viên đạt loại giỏi khi tốt nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên chi Hội, chi Hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng đang học; Ban Liên lạc sinh viên An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính (phải ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ) (Cá nhân trả phí dịch vụ bưu chính nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính).

+ Bước 2: Cán bộ phụ trách: tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi nếu hồ sơ đúng theo quy định, gửi trả lại cho người nộp, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thủ tục.

+ Bước 3: Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt và niêm yết công khai danh sách tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 4: Đến ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm, cá nhân có tên trong danh sách đến Sở Giáo dục - Đào tạo nhận tiền và bằng khen UBND tỉnh (nếu có).

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hành chính.

+ Qua bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1) Đơn xin nhận tiền khen thưởng và Bằng khen (theo mẫu).

2) Bằng tốt nghiệp (bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện) hoặc giấy xác nhận có đóng dấu đỏ của trường.

3) Bản dịch tiếng Việt Bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận, có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện (đối với sinh viên đi học nước ngoài).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin nhận tiền khen thưởng và Bằng khen (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân đến nhận tiền phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc chứng minh thư.

+ Khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh và nước ngoài đạt loại giỏi khi tốt nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang.

 

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG VÀ BẰNG KHEN UBND TỈNH

Năm học ……………………

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

Tôi tên: …………………………………………………..……………………….

Sinh ngày: …..…tháng …… năm ……       Nam, nữ ………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường: ………………………………………..

Khóm (ấp):…………………….………. Phường (xã): …………………………...

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………….

………………………………………………………..Điện thoại: ..……………....

Hiện đang học năm thứ: ………… Sinh viên lớp: ……….………………………..

Trường: ………………………… thuộc hệ (công lập, ngoài công lập): ………….

Tên nước đang theo học (đối với HSSV du học): …………………………………

Ngành: …………………………………………………………………………..…

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): ……………………………………....

Năm học …………., tôi đã đạt được kết quả:(Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học; đạt loại giỏi khi tốt nghiệp ĐH-CĐ-TCCN; đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học; đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp sau đại học): ……………………

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn nầy kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được nhận tiền khen thưởng và Bằng khen của UBND tỉnh.

* Khi nộp đơn, gửi kèm bản sao bằng cấp có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc giấy xác nhận có đóng dấu của nhà trường. Nếu là học sinh, sinh viên đang đi học nước ngoài nộp thêm Bản dịch Tiếng Việt các giấy tờ trên, có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện.

Trân trọng kính chào.

 

 

....……, ngày ……. tháng ..…năm 20

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học nước ngoài đối với sinh viên cuối năm học có điểm học lực từ loại giỏi trở lên.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên chi Hội, chi Hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng đang học; Ban Liên lạc sinh viên An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi bưu điện (phải ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ).

+ Bước 2: Cán bộ phụ trách: tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi nếu hồ sơ đúng theo quy định, gửi trả lại cho người nộp, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thủ tục.

+ Bước 3: Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên lập danh sách những em đủ điều kiện trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt và niêm yết công khai danh sách tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 4: Đến ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm, cá nhân có tên trong danh sách đến Sở Giáo dục - Đào tạo nhận tiền và bằng khen UBND tỉnh (nếu có).

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hành chính.

+ Qua bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1) Đơn xin nhận tiền khen thưởng loại giỏi, xuất sắc (theo mẫu).

2) Phiếu điểm học lực có xác nhận và đóng dấu đỏ của trường (nếu là bản photocopy phải có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện).

3) Bản dịch Tiếng Việt phiếu điểm học lực, có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin nhận tiền khen thưởng loại giỏi, xuất sắc (dành cho sinh viên du học) Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân đến nhận tiền phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc chứng minh thư.

+ Khen thưởng cho sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài, cuối năm học được nhà trường xếp điểm học lực từ loại giỏi trở lên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang.

 

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG LOẠI GIỎI, XUẤT SẮC

Năm học ……………………(dành cho học sinh du học)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

Tôi tên: …………………………………………………..………………………...

Sinh ngày: ……..… tháng ………… năm …………   Nam, nữ ……...............……

Nơi sinh: ……….......………………………………………………………………

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường: ………………………………………..

Khóm (ấp): …………………….………Phường (xã): ……………………………

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………..…...

……………………………………......Điện thoại: ..……………………………....

Hiện đang học năm thứ: ………… Sinh viên (học sinh) lớp: ……….……………

Trường: ………………………… thuộc hệ (công lập, ngoài công lập): ………….

Tên nước đang theo học: …………………………………......................................

Ngành: ……………………………………………………………………………..

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): ……………………………………....

Năm học ……………., tôi đã đạt được kết quả: Điểm trung bình chung học tập cả năm học: …………….. Xếp loại: ..............

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn nầy kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được nhận tiền khen thưởng của tỉnh.

* Khi nộp đơn, gửi kèm phiếu điểm học tập cả năm học có xác nhận và đóng dấu của nhà trường và Bản dịch Tiếng Việt phiếu điểm trên, có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện.

Trân trọng kính chào.

 

 

……, ngày ……. tháng ..…năm 20

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Thủ tục trợ cấp đối với học sinh, sinh viên An Giang người dân tộc đang theo học ở các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngoài tỉnh.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên chi Hội, chi Hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng đang học; Ban Liên lạc sinh viên An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi bưu điện (phải ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ).

+ Bước 2: Cán bộ phụ trách tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi nếu hồ sơ đúng theo quy định; gửi trả lại cho người nộp, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thủ tục.

+ Bước 3: Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên lập danh sách những em đủ điều kiện trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt và niêm yết công khai danh sách tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 4: Đến ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm, cá nhân có tên trong danh sách đến Sở Giáo dục và Đào tạo nhận tiền.

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hành chính.

+ Qua bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin trợ cấp diện dân tộc (theo mẫu) có xác nhận và đóng dấu đỏ của trường và chính quyền địa phương nơi cư ngụ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trợ cấp diện dân tộc (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân đến nhận tiền phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc chứng minh thư.

+ Học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm, Khmer đang học ở các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngoài tỉnh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang.

 

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN TRỢ CẤP DIỆN DÂN TỘC

Năm học: …………………………

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

(Qua xác nhận của Hiệu trưởng Trường và chính quyền địa phương)

Tôi tên: …………………….............................................      Dân tộc: ...............

Sinh ngày: …..… tháng ……… năm ……     Nam, nữ …………..............

Nơi sinh: …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………….......

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường ……………………………….......…....

Khóm (ấp):…………………….……….Phường (xã): …………….......………….

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: ………………………......…………………………………….......

………………………………………………Điện thoại: ..………………………..

Hiện đang học năm thứ: ………..……....... Sinh viên lớp: …………….………….

Trường: …………………….......… thuộc hệ công lập, ngoài công lập: ………….

Ngành: ...……….......…………………………………………................................

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): ……......…………………………......

Số tài khoản:……………………., Ngân hàng Đông Á, chi nhánh tỉnh An Giang.

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng tiền trợ cấp dân tộc năm học ………………. của tỉnh.

Trân trọng kính chào.

 

 

…………, ngày……… tháng ….. năm  20

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

(Ký tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên và đóng dấu)

 

5. Thủ tục trợ cấp đặc biệt khó khăn đối với học sinh, sinh viên An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Từ ngày 01 tháng thứ nhất đến ngày 20 tháng thứ ba của mỗi quý, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên chi Hội, chi Hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng đang học; Ban Liên lạc sinh viên An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi bưu điện (phải ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ).

+ Bước 2: Cán bộ phụ trách tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi nếu hồ sơ đúng theo quy định; gửi trả lại cho người nộp, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thủ tục.

+ Bước 3: Sau khi hết hạn nhận hồ sơ mỗi quý, phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên kết hợp với 1 số phòng liên quan tiến hành họp xét và lập danh sách những em đủ điều kiện trình Ban Giám đốc Sở ký duyệt và niêm yết công khai danh sách tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Bước 4: Cá nhân có tên trong danh sách đến Sở Giáo dục và Đào tạo nhận tiền vào tuần đầu tiên của quý kế tiếp.

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hành chính.

+ Qua bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1) Đơn xin trợ cấp đặc biệt khó khăn (theo mẫu) có xác nhận và đóng dấu đỏ của trường và chính quyền địa phương nơi cư ngụ.

2) Các loại giấy tờ liên quan đến việc xin trợ cấp (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Tuần đầu tiên của quý.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trợ cấp đặc biệt khó khăn (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân đến nhận tiền phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc chứng minh thư.

+ Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn đột xuất như: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, ốm đau.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đảng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

+ Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang.

 

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Năm học: …………………………

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

(Qua xác nhận của Hiệu trưởng Trường và chính quyền địa phương)

Tôi tên: ………………………….............................................................................

Sinh ngày: ….… tháng …… năm ………                  Nam, nữ …………...............

Nơi sinh: …………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Gia đình cư ngụ tại nhà số: …….. Đường ………………………………………...

Khóm (ấp):………………………….Phường (xã): ……………………………….

Huyện (thị xã): ………………………….. tỉnh An Giang.

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… …..

Điện thoại: ..………………………………..

Hiện đang học năm thứ: ………..…… Sinh viên lớp: …………….………………

Trường: …………………………… thuộc hệ công lập, ngoài công lập: …………

Ngành: …………………………………………………………..............................

Niên khóa (năm vào học và năm ra trường): ……………………………………....

Số tài khoản:……………………., Ngân hàng Đông Á, chi nhánh tỉnh An Giang.

Lý do xin trợ cấp: (Nêu thật cụ thể trường hợp khó khăn và kèm theo những giấy tờ chứng minh (nếu có)): ……………………………………………………………….

….……..……………………………………………………………………………

…….……………..…………………………………………………………………

Tự xét thấy đủ điều kiện, nay tôi làm đơn này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng tiền trợ cấp đặc biệt khó khăn của tỉnh.

 

 

…………, ngày……… tháng ….. năm  20

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

(Ký tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên và đóng dấu)

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Thủ tục cấp giấy chứng nhận heo đực giống đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám định bình tuyển heo đực giống đăng ký tại Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện.

Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện tổng hợp nhu cầu đăng ký và thông báo thời gian tiến hành giám định đến cơ sở chăn nuôi heo đực giống.

+ Bước 2: Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện tổ chức giám định thực tế điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân:

Nếu đạt điều kiện yêu cầu tiến hành xếp cấp và cấp giấy chứng nhận sau 30 ngày (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

Nếu không đạt điều kiện thì yêu cầu chủ cơ sở loại thải.

+ Bước 3: Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện theo yêu cầu.

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1) Tờ đăng ký cấp giấy chứng nhận heo đực giống đạt tiêu chuẩn khai thác tinh.

2) Giấy chứng nhận đã đăng ký giám định những năm trước (nếu có).

3) Có sổ sách ghi chép theo dõi hoạt động của đực giống cần giám định.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân.

+ Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nuôi lợn đực giống phải công bố chất lượng giống theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 1206/2004/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về quản lý giống cây trồng, giống vật nuôi trong tỉnh An Giang.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220