Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2604/QĐ-BTNMT năm 2013 về thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2604/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 23/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2604/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

 QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NHÃN XANH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.

1. Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tư vấn, giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai và phát triển Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.

2. Hội đồng được sử dụng con dấu của Tổng cục Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

4. Hội đồng hoạt động theo Quy chế làm việc do Chủ tịch Hội đồng ban hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

1. Thẩm định danh mục nhóm sản phẩm là đối tượng tham gia của Chương trình Nhãn xanh Việt Nam; tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho các nhóm sản phẩm là đối tượng của Chương trình.

2. Tư vấn cơ chế, chính sách và pháp luật về phát triển sản phẩm thân thiện môi trường được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

3. Tư vấn xây dựng và triển khai mô hình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm phẩm thân thiện môi trường.

4. Truyền thông, quảng bá Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.

5. Huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.

Điều 3. Thành viên của Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

2. Ủy viên Hội đồng:

a) Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương;

b) Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng;

d) Đại diện Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế;

đ) Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ, Tổng cục Môi trường;

e) Đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường;

g) Đại diện Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường thuộc Tổng cục Môi trường;

h) Trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng quyết định mời đại diện cơ quan có liên quan làm Ủy viên Hội đồng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

i) Đại diện Vụ Chính sách và Pháp chế Tổng cục Môi trường, ủy viên kiêm thư ký Hội đồng;

3. Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng trên cơ sở đề nghị của Chánh văn phòng Nhãn xanh Việt Nam.

Điều 4. Cơ quan giúp việc Hội đồng

1. Tổng cục Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng.

2. Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam là cơ quan giúp việc Hội đồng, đặt tại Tổng cục Môi trường do Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế làm Chánh Văn phòng. Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng công chức của Vụ Chính sách Pháp chế để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký hợp đồng lao động có thời hạn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1492/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chương trình nhãn sinh thái

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh văn phòng Bộ, thành viên Hội đồng, các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCMT (100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2604/QĐ-BTNMT ngày 23/12/2013 về thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


290

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219