Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 26/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 13/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài chính tại Tờ trình s 179/TTr-STC ngày 10/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một s văn bản quy phm pháp lut do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Chỉ thị số 18/1999/CT-UB ngày 21 tháng 9 năm 1999 về một số biện pháp xử lý nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ thị s 19/1999/CT-UB ngày 21 tháng 9 năm 1999 về một số biện pháp trin khai thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

3. Chỉ thị số 23/1999/CT-UB ngày 12 tháng 11 năm 1999 về việc thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị.

4. Chỉ thị số 08/2003/CT-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 về việc tăng cường quản lý công tác thu thuế và các khoản thu khác ngân sách nhà nước.

5. Quyết định số 71/2003/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2003 về việc phê duyệt mức thu học phí đào tạo công nhân vận hành máy xây dựng.

6. Quyết định s17/2006/QĐ-UBND ngày 21 ngày 3 tháng 2006 về việc giá tiêu thụ nước sạch.

7. Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã.

Điều 2. Hiệu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đăng Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2. Sở Tư pháp tổng hợp các văn bản bị bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này vào Danh mục văn bn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh
ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- B
áo Gia Lai;
- Đài Phát thanh truyền h
ình tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.835

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196