Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 26/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 29/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 176/TTr-CAT-PA61 ngày 10 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Công an tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thống nhất theo Quy chế này.

3. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các buổi họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc tham mưu xây dựng các văn bản về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 6. Phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Trao đổi, thông báo cho Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan về các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; các mẫu giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do Bộ Công an ban hành.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc người nước ngoài hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức công tác tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác này.

d) Tiếp nhận văn bản của cơ quan cấp trên về việc chưa cho nhập cảnh, giải tỏa chưa cho nhập cảnh, buộc xuất cảnh đối với người nước ngoài quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 22 và Điểm b, Khoản 2, Điều 30 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác này.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tiếp nhận các mẫu giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài và trao đổi với Công an tỉnh cho ý kiến trả lời việc chấp thuận hay không chấp thuận cho người được cấp giấy tờ cư trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thì thông báo đến Công an tỉnh nắm để phối hợp quản lý chặt chẽ người nước ngoài lao động tại tỉnh Bạc Liêu.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ theo dõi, quản lý việc xin nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; xin thôi và xin nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong việc thống kê, theo dõi công dân Việt Nam kết hôn có yếu tố nước ngoài trong phạm vi mình quản lý.

6. Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 7. Phối hợp trong công tác kiểm tra nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

1. Công an tỉnh có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Mẫu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh, chứng nhận tạm trú.

b) Danh sách người nước ngoài thuộc diện chưa cho xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.

c) Danh sách người nước ngoài vào khu vực biên giới biển thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

d) Danh sách hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài bị mất, bị hủy giá trị sử dụng.

2. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin cho Công an tỉnh tình hình người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú; người nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc có nghi vấn phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển do Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý.

Điều 8. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh trong việc trao đổi thông tin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép lao động, giấy phép hành nghề; chỉ đạo cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh; trong thời hạn 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài tử nạn, tử vong phải báo cáo về Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao mà người đó là công dân.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện quản lý cư trú của người nước ngoài ở địa phương.

Điều 9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1. Công an tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ tiến hành thanh tra việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Công an tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống nhất kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 10. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ kịp thời thông báo đến các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

2. Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài thuộc khu vực biên giới biển do Bộ đội Biên phòng quản lý, phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền, nếu có tình tiết phức tạp thì trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

3. Đối với trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú nhưng thuộc diện ưu đãi miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Điều 11. Phối hợp hướng dẫn sử dụng các mẫu giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Công an tỉnh có trách nhiệm cung cấp bản mẫu giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, mẫu dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh, chứng nhận tạm trú do Bộ Công an ban hành cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn người nước ngoài sử dụng các loại mẫu giấy tờ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú do Bộ Công an ban hành.

Điều 12. Phối hợp trong công tác thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1. Bộ đội Biên phòng tỉnh thống kê số liệu người nước ngoài vi phạm pháp luật buộc xuất cảnh do Bộ đội Biên phòng xử lý ở khu vực biên giới biển thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống kê số liệu người nước ngoài làm việc với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Công an tỉnh.

3. Định kỳ 03 tháng, các đơn vị có liên quan thông báo số liệu thống kê về cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh.

4. Công an tỉnh thực hiện thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và gửi số liệu về Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Cục Thống kê Bạc Liêu theo quy định; đồng thời, trao đổi với Sở Ngoại vụ nắm, quản lý.

Điều 13. Phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài cho các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan tại tỉnh Bạc Liêu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Kinh phí thực hiện quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí đảm bảo các hoạt động trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ động trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (qua Công an tỉnh) để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


516

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100