Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 26/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII tại Kỳ họp thứ 8 về việc phê duyệt mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 1088 /TTr-CAT-PV28 ngày 09 /9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố theo từng chức danh, cụ thể như sau :

1.Trưởng Ban Bảo vệ dân phố : Hệ số 0,4 của mức lương cơ sở;

2. Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố: Hệ số 0,36 của mức lương cơ sở;

3. Tổ trưởng: Hệ số 0,32 của mức lương cơ sở;

4. Tổ phó: Hệ số 0,28 của mức lương cơ sở;

5. Tổ viên: Hệ số 0,24 của mức lương cơ sở;

Điều 2. Thời gian thực hiện và cách thức chi trả phụ cấp cho Bảo vệ dân phố.

1. Thời gian hưởng phụ cấp hàng tháng thực hiện từ ngày 01/01/2014;

2. Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp cho Bảo vệ dân phố theo từng chức danh của phường nào thì do Ủy ban nhân dân phường đó chi trả;

3. Hoạt động và các chế độ chính sách khác của Bảo vệ dân phố được thực hiện theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01/3/2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ; thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các tổ chức cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Lao động -Thương binh
và xã hội, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Kế
hoạch và Đầu tư, CA tỉnh, Kho bạc NN;
- HĐND, UBND thị xã NL, thành phố YB;
- Như Điều 3 QĐ;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (NC, TH)
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TH-CB
- Lưu: VT, NC, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2013/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.058
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60