Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2594/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2594/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm Công báo;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT; PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN 1

STT

Tên thủ tục hành chính

I.

Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ

1

Cho phép thành lập hội

2

Phê duyệt Điều lệ hội

3

Công nhận Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội (khi có đề nghị của hội)

4

Cho phép hội đặt văn phòng đại diện tại Khánh Hòa

5

Cho phép đổi tên hội

6

Cho phép giải thể hội

7

Cho phép chia tách, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội

8

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội

9

Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực nội vụ

10

Thành lập pháp nhân trực thuộc hội

11

Cấp giấy phép thành lập Quỹ

12

Công nhận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ

13

Cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ

14

Cho phép Quỹ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương khác

15

Cho phép Quỹ đặt chi nhánh, văn phòng đại điện tại Khánh Hòa

16

Cấp lại giấy phép cho Quỹ đổi tên

17

Cấp lại giấy phép cho Quỹ được hợp nhất

18

Cấp lại giấy phép cho Quỹ được sáp nhập

19

Cấp lại giấy phép cho Quỹ được chia tách

20

Cho phép giải thể Quỹ đối với Quỹ tự giải thể

II.

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

1

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân (khen thưởng thường xuyên, theo đợt thi đua, chuyên đề)

2

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

3

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, tổ chức, doanh nghiệp (khen thưởng thường xuyên, theo đợt thi đua, chuyên đề)

4

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, tổ chức, doanh nghiệp lập được thành tích xuất sắc đột xuất

5

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

6

Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

7

Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

8

Tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

9

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân

10

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất

11

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể tổ chức doanh nghiệp

12

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể tổ chức, doanh nghiệp lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

13

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể tổ chức, doanh nghiệp

14

Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

15

Tặng thưởng Huân chương cho cá nhân

16

Tặng thưởng Huân chương cho tập thể tổ chức, doanh nghiệp

17

Phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng lao động” cho cá nhân

18

Phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Anh hùng lao động” cho tập thể tổ chức, doanh nghiệp

III.

Lĩnh vực tôn giáo

1

Đăng ký hoạt động tôn giáo

2

Công nhận tổ chức tôn giáo

3

Đăng ký tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

4

Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ở ngoài cơ sở tôn giáo

5

Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành phố trong tỉnh

6

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành phố trong tỉnh

7

Chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo

8

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

9

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

10

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

11

Cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

12

Cho phép hợp nhất các tổ chức tôn giáo trực thuộc

13

Cho phép sáp nhập các tổ chức tôn giáo trực thuộc

14

Cho phép chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc

15

Cho phép cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo.

IV.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ

1

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử

2

Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

3

Cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ gián tiếp hoặc từ xa

4

Thẩm tra tài liệu hết giá trị trước khi tiêu hủy

V.

Lĩnh vực khác

1

Cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Tổng cộng: 58 thủ tục hành chính

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2594/QĐ-UBND ngày 21/09/2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.462

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!