Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2589/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 26/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2589/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 HẰNG NĂM”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” với một số nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU CỦA Đ ÁN

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của Việt Nam.

2. Tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đối tượng tuyên truyền: Các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc; chủ đề, thông điệp riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.

+ Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Gương người tốt, việc tốt; chuyện thực, việc thực, kinh nghiệm, mô hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử.

- Thời gian: Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.

- Cơ quan thực hiện:

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương thực hiện.

+ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam bố trí thời gian đưa tin, phát sóng vào các giờ cao điểm và các kênh quảng bá để thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

2. Tuyên truyền trực quan, cổ động.

- Đối tượng: Các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng.

- Nội dung: Chủ đề, thông điệp do Liên hợp quốc phát động và chủ đề, thông điệp riêng của Việt Nam nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.

- Hình thức: Băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, bảng tin cộng đồng.

- Thời gian: Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.

- Địa điểm: Cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức hoạt động.

3. Tổ chức mít tinh, hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và các hình thức phù hợp khác

- Nội dung: Chđề về hạnh phúc nói chung; hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.

- Thời gian: Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Hnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức hoạt động.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Kinh phí thực hiện được cân đối trong dự toán ngân sách hằng năm của các Bộ, cơ quan, địa phương.

- Huy động từ đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Hằng năm hướng dẫn chủ đề, thông điệp, nội dung hoạt động cụ thể gửi các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan đkịp thời tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 phê duyệt Đề án “Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.242

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.199.4