Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 257/QĐ-BQP 2016 thủ tục chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến Bộ Quốc phòng

Số hiệu: 257/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 20/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ nhiệm TCCT, các đ/c Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC/BTP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Cổng TTĐT BQP;
- Lưu: VT, PC; Thông 85.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 257/QĐ-BQP ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Chính sách

Cấp xã

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

1. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) lập bản khai và trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

Bước 2. Từng đợt, trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân cấp xã hoàn thành việc xét duyệt, lập 02 bộ hồ sơ cho từng đối tượng; lập Biên bản họp Hội đồng chính sách xã, làm công văn đề nghị, kèm theo danh sách đối tượng được hưởng chế độ, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Những trường hợp chưa rõ đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ hoặc có khiếu nại, tố cáo thì để lại xác minh, làm rõ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo sau;

Bước 3. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo (theo từng đợt), hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện cho ý kiến; hoàn thiện hồ sơ, làm công văn đề nghị, gửi Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần (mỗi đối tượng 02 bộ) và danh sách đối tượng được hưởng chế độ;

Bước 4. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận hồ sơ do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện báo cáo; trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt) hoàn thành việc xét duyệt, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cho ý kiến; hoàn thiện hồ sơ, làm công văn đề nghị, gửi cấp có tham quyền theo quy định sau đây:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu (qua Phòng Chính sách) thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần, kèm theo mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ và danh sách đối tượng được hưởng chế độ; lưu trữ mỗi trường hợp 01 bộ hồ sơ và danh sách đối tượng được hưởng chế độ.

- Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng hợp, đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Bước 5. Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành việc thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần, sau khi có ý kiến thẩm định của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;

Bước 6. Sau khi được cấp kinh phí trợ cấp, trong thời gian 10 ngày làm việc, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng bảo đảm kịp thời, công khai, chặt chẽ, chính xác; trao Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến cùng với chi trả chế độ trợ cấp một lần; thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện:

Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (với đối tượng đã từ trần) trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần).

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã giấy tờ tham gia dân công hỏa tuyến (nếu có), gồm một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, trong đó có thể hiện thời gian tham gia dân công hỏa tuyến; danh sách các đợt huy động tham gia dân công hỏa tuyến của địa phương; hồ sơ hưởng chính sách người có công, hưởng bảo hiểm xã hội có khai thời gian tham gia dân công hỏa tuyến.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 45 ngày, cụ thể:

1. Cấp xã: 05 ngày.

2. Cấp huyện: 10 ngày.

3. Cấp tỉnh, Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 10 ngày.

4. Cấp quân khu: 10 ngày.

5. Cấp huyện chi trả trợ cấp một lần, trao Giấy chứng nhận: 10 ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Cơ quan phối hợp: Cơ quan quân sự cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quân khu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

1. Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg .

2. Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg (Mẫu số 1A);

2. Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg (Mẫu số 1B; đối với đối tượng đã từ trần).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được Ủy ban hành chính hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường, trong thời gian và địa bàn như sau:

1. Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9 năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia.

2. Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, ở Campuchia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.

3. Đối với một số địa bàn đặc biệt, thời gian tham gia của dân công hỏa tuyến có thể được tính sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian nêu trên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

2. Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg .

 

Mẫu số 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần
theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015
của Thủ tướng Chính phủ

1. Họ và tên:………………………………………………; Nam, nữ: …………………………………

2. Sinh ngày…….tháng………năm……………………………………………………………………..

3. Dân tộc: ……………………………………..; Tôn giáo: ……………………………………………

4. Quê quán: Thôn (ấp, bản, tổ dân phố)……………………………………………………………… xã (phường) ……………………………………………………………………………………………… huyện (thị, quận)……………………………………….., tỉnh (thành phố) ……………………………

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn (ấp, bản, tổ dân phố)……………………………………

xã (phường) ………………………………………………………………………………………………

huyện (thị, quận)………………………………………..., tỉnh (thành phố) …………………………..

6. Ngày vào đảng:………………………………….Chính thức: ……………………………………...

7. Khen thưởng:…………………………………………Kỷ luật:………………………………………

8. Hồ sơ, giấy tờ liên quan còn giữ được: ……………………………………………………………

9. Hiện nay đang hưởng chế độ, chính sách gì: ……………………………………………………..

10. Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………………...

11. Đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế (Đã hưởng □; chưa hưởng □)

12. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại:……………………………………………………………

13. Quá trình tham gia dân công hỏa tuyến:

- Đợt 1:

+ Ngày đi: …………………………………………………………………………………………………

+ Nơi đi: …………………………………………………………………………………………………..

+ Ngày về: ………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi về: ………………………………………………………………………………………………….

+ Cấp huy động tập trung: ………………………………………………………………………………

+ Nhiệm vụ được giao: ………………………………………………………………………………….

+ Địa bàn thực hiện nhiệm vụ: …………………………………………………………………………

+ Người chỉ huy ………………………………………………………………………………………….

+ Người trong thôn, xã cùng đi: ………………………………………………………………………..

+ Người trong thôn, xã cùng về: ……………………………………………………………………….

- Đợt 2:

+ Ngày đi: …………………………………………………………………………………………………

+ Nơi đi: …………………………………………………………………………………………………..

+ Ngày về: ………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi về: ………………………………………………………………………………………………….

+ Cấp huy động tập trung: ………………………………………………………………………………

+ Nhiệm vụ được giao: ………………………………………………………………………………….

+ Địa bàn thực hiện nhiệm vụ: …………………………………………………………………………

+ Người chỉ huy ………………………………………………………………………………………….

+ Người trong thôn, xã cùng đi: ………………………………………………………………………..

+ Người trong thôn, xã cùng về: ……………………………………………………………………….

- Đợt 3:

+ Ngày đi: …………………………………………………………………………………………………

+ Nơi đi: …………………………………………………………………………………………………..

+ Ngày về: ………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi về: ………………………………………………………………………………………………….

+ Cấp huy động tập trung: ………………………………………………………………………………

+ Nhiệm vụ được giao: ………………………………………………………………………………….

+ Địa bàn thực hiện nhiệm vụ: …………………………………………………………………………

+ Người chỉ huy ………………………………………………………………………………………….

+ Người trong thôn, xã cùng đi: ………………………………………………………………………..

+ Người trong thôn, xã cùng về: ……………………………………………………………………….

Tổng thời gian tham gia dân công hỏa tuyến: ………………….năm…………….tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

………..ngày……tháng……năm 20…..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần
theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015
của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với đối tượng đã từ trần)

 

I. PHẦN KHAI VỀ THÂN NHÂN CỦA ĐỐI TƯỢNG

Họ và tên:……………………………………..Bí danh:……………………………………..Nam, nữ.

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………..Số CMND…………………………………….

Quê quán:.………………………………………………………………………………………………...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.………………………………………………………………………

Đơn vị, cơ quan công tác hoặc nơi sinh sống hiện nay:…………………………………………….

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:………………………………………………………………

II. PHẦN KHAI VỀ ĐỐI TƯỢNG

1. Họ và tên đối tượng:…………………………………………..; Nam, nữ: ………………………...

2. Năm sinh: ……………………………………………………………………………………………...

3. Dân tộc: ………………………………………………..; Tôn giáo: …………………………………

4. Quê quán: Thôn (ấp, bản, tổ dân phố) ……………………………………………………………..

xã (phường) ……………………..…… huyện (thị, quận) …………………………………………….

tỉnh (thành phố) …………………………………………………………………………………………..

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn (ấp, bản, tổ dân phố) …………………………………...

xã (phường) ………………………………………………………………………………………………

huyện (thị, quận)…………………………………, tỉnh (thành phố) …………………………………..

6. Từ trần: Ngày ………tháng………..năm tại:………………………………………………………..

7. Hồ sơ, giấy tờ liên quan còn giữ được: ……………………………………………………………

8. Quá trình tham gia dân công hỏa tuyến:

- Đợt 1:

+ Ngày đi: …………………………………………………………………………………………………

+ Nơi đi: …………………………………………………………………………………………………..

+ Ngày về: ………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi về: ………………………………………………………………………………………………….

+ Cấp huy động tập trung:.………………………………………………………………………………

+ Nhiệm vụ được giao:.………………………………………………………………………………….

+ Địa bàn thực hiện nhiệm vụ:.…………………………………………………………………………

- Đợt 2:

+ Ngày đi: …………………………………………………………………………………………………

+ Nơi đi: …………………………………………………………………………………………………..

+ Ngày về: ………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi về: ………………………………………………………………………………………………….

+ Cấp huy động tập trung:……………………………………………………………………………………………………….

+ Nhiệm vụ được giao:…………………………………………………………………………………..

+ Địa bàn thực hiện nhiệm vụ:………………………………………………………………………….

- Đợt 3:

+ Ngày đi: …………………………………………………………………………………………………

+ Nơi đi: …………………………………………………………………………………………………..

+ Ngày về: ………………………………………………………………………………………………..

+ Nơi về: ………………………………………………………………………………………………….

+ Cấp huy động tập trung:……………………………………………………………………………….

+ Nhiệm vụ được giao:…………………………………………………………………………………..

+ Địa bàn thực hiện nhiệm vụ:………………………………………………………………………….

Tổng thời gian tham gia dân công hỏa tuyến: ………………năm……….tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

………..ngày……tháng……năm 20…..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ
CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI (NẾU CÓ)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 257/QĐ-BQP ngày 20/01/2016 công bố thủ tục hành chính về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


571

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38