Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2559/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương, tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 2559/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2559/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 862/TTr-SCT ngày 05/8/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 980/SNV-CCHC ngày 10 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương, gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của đề án

- Đảm bảo thuận tiện, giảm bỏ các thủ tục phiền hà không cần thiết khi thực hiện công vụ, tạo điều kiện giải quyết công việc nhanh chóng cho đối tượng hưởng dịch vụ hành chính công theo quy định của Nhà nước, góp phần thực hiện văn minh công sở;

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ, đồng thời nâng cao kỹ năng hành chính; rèn luyện tác phong, động cơ, thái độ làm việc chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức;

- Nâng cao vai trò phối kết hợp của các phòng chuyên môn, giải quyết công việc có hiệu quả chất lượng;

- Tạo điều kiện cho công dân, tổ chức giám sát việc thực hiện công khai các thủ tục hành chính của Sở;

- Giúp lãnh đạo Sở nắm được các hoạt động cụ thể, một cách có hệ thống để kiểm tra, đôn đốc và xử lý đúng các nội dung theo yêu cầu của khách hàng.

II. Các lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương

1. Lĩnh vực Công nghiệp

- Thủ tục hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương;

- Thủ tục thẩm định đề án đăng ký khuyến công quốc gia;

- Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm).

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm).

- Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm).

- Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

- Thủ tục thành lập Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp;

- Thủ tục thành lập Cụm công nghiệp;

- Thủ tục mở rộng Cụm công nghiệp;

- Thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp;

- Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình.

2. Lĩnh vực Thương mại

- Thủ tục xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công;

- Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3;

- Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3;

- Thủ tục Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3;

- Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thủ tục Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

- Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương;

- Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

- Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại;

- Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;

- Thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;

- Thủ tục Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương;

- Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu;

- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu;

- Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu;

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện;

- Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện;

- Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương;

- Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện;

- Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại;

- Thủ tục Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại;

- Thủ tục Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai;

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

3. Lĩnh vực quản lý Điện năng

- Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương;

- Thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

- Thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

- Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương;

- Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

- Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ;

- Cấp lại thẻ an toàn điện;

- Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện;

- Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung hạ áp sau các trạm 110 kv);

- Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện;

- Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

4. Lĩnh vực kỹ thuật an toàn-Môi trường

- Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B,C;

- Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

- Thủ tục cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Thủ tục xác nhận khai báo hóa chất sản xuất;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô;

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện;

- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện;

- Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

5. Lĩnh vực thanh tra

- Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu;

- Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2;

- Thủ tục Giải quyết tố cáo.

III. Nội dung đề án của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Công Thương

1. Bố trí phòng, trang thiết bị làm việc

- Bố trí một phòng tại tầng 1, trong trụ sở Sở Công Thương (diện tích từ 20-35m2) làm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Công Thương theo đúng quy định, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

- Đảm bảo không gian làm việc nghiêm túc; có đủ phương tiện, điều kiện để công khai các thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện; diện tích phòng làm việc đủ để bố trí phù hợp các vật dụng, như: Bàn, ghế, tủ đựng hồ sơ của cán bộ, công chức; máy vi tính,... có khu vực các tổ chức, cá nhân ngồi đợi đến lượt giao dịch. Vị trí để đặt các trang thiết bị hướng dẫn, tra cứu các thủ tục và kiểm tra kết quả giải quyết của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

2. Công chức làm việc

2.1. Yêu cầu:

- Đảm bảo đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc;

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao;

- Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

2.2. Trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Công Thương;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác;

- Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định;

- Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

2.3. Quyền lợi:

- Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức;

- Được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng theo quy định của tỉnh.

2.4. Số lượng:

Đội ngũ công chức, viên chức bố trí làm việc thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Công Thương 2 người và trong chỉ tiêu biên chế được giao (không tăng thêm biên chế), được tuyển chọn từ các phòng thuộc Sở.

3. Tổ chức hoạt động

- Sở Công Thương phân công một đồng chí lãnh đạo Sở chỉ đạo hoạt động và cử một lãnh đạo Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức và hoạt động theo quy định của Giám đốc Sở Công Thương và chịu sự quản lý của Văn phòng Sở.

- Quy trình thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

- Nâng cấp, xây dựng, quản lý toàn bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở theo các quy định hiện hành;

- Bố trí cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở theo quy định;

- Xây dựng quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở.

- Công khai các quy định, TTHC đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo quy định; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để tạo thuận lợi cho việc giám sát.

- Thông tin, tuyên truyền để cá nhân, tổ chức biết về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại đơn vị.

2. Sở Nội vụ

Theo dõi, hướng dẫn thực hiện các quy trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa đúng quy định.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí trong nguồn ngân sách của tỉnh để Sở Công Thương thực hiện Đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ lắp đặt thiết bị máy móc tin học, phần mềm vận hành và hướng dẫn sử dụng hệ thống tin học tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Thông tin truyền thông, Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ; (B/c)
- Thường vụ TU; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; (B/c)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2559/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương, tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79