Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 2548/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 27/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, căn cứ Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt:

1. Xây dựng Văn bản hướng dẫn, quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trình UBND tỉnh ban hành chậm nhất trong tháng 12 năm 2018.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG, GIỮ NGUYÊN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

1. Báo cáo công tác phối hợp về bảo vệ môi trường (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh.

- Lý do: Nội dung báo cáo này đã được quy định cụ thể trong Báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường của Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định về chế độ báo cáo tại khoản 8 Điều 5 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh”.

2. Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Báo cáo về cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được lồng ghép vào báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại khoản 11 Điều 16 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

3. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 3713 (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban ngành; UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và hoạt động của UBND tỉnh.

- Lý do: Báo cáo này được tổng hợp, lồng ghép trong nội dung Báo cáo công tác CCHC và báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh tại các cơ quan, đơn vị.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Phần IV Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và hoạt động của UBND tỉnh.

4. Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Báo cáo này được tổng hợp trong Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và địa phương hàng năm.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định về chế độ báo cáo tại Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

5. Báo cáo nâng bậc lương đối với cán bộ công chức (Báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Báo cáo này được tổng hợp trong Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và địa phương hàng năm.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

6. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Báo cáo này được tổng hợp trong Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và địa phương hàng năm.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

7. Báo cáo công tác cán bộ (báo cáo tháng)

- Văn bản quy định: Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Báo cáo này được tổng hợp trong Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và địa phương hàng năm.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

8. Báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có, số lượng chỉ tiêu cần nâng ngạch (ở các ngạch) và số lượng công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự thi nâng ngạch hàng năm (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi nâng ngạch không thường xuyên theo định kỳ hàng năm, vì vậy khi có kế hoạch tổ chức thi, Sở Nội vụ sẽ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

9. Báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước và nước ngoài hàng năm (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Các cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của tỉnh. Vì vậy, không báo thực hiện nội dung báo cáo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, tổ chức đơn vị về Sở Nội vụ.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

10. Báo cáo kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã (Báo cáo năm, giai đoạn)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Lý do: Nội dung này đã thực hiện báo cáo theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nay đã kết thúc nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác thể hiện ở báo cáo đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

11. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thương mại điện tử (báo cáo năm).

- Văn bản quy định: Kế hoạch 1740/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020.

- Lý do: Không cần thiết làm báo cáo riêng, lồng ghép nội dung vào báo cáo tổng kết hàng năm của ngành Công thương.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Điểm 2, Khoản 1, Mục IV- Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Kế hoạch số 1740/QĐ-UBND ngày 24/6/2016.

12. Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống lao (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh Triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Báo cáo này sẽ được tổng hợp, lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện Dự án phòng chống lao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số của bệnh viện Phổi.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh Triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

13. Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Lý do: Có thể lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số của bệnh viện Phổi.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

14. Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Hướng dẫn số 188/HD-SNV ngày 23/7/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Đã cập nhật các thông tin về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm quản lý hồ sơ quản lý công chức, viên chức.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Hướng dẫn số 188/HD-SNV của Sở Nội vụ.

15. Báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 2455/UBND-VX1 ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em).

- Lý do: Nội dung báo cáo về kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em đã có trong báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác trẻ em ở đơn vị.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 2455/UBND-VX1 ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

16. Báo cáo Tuyên truyền cải cách hành chính (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm của UBND tỉnh.

- Lý do: Báo cáo này chỉ cần bổ sung thêm một mục về công tác tuyên truyền CCHC trong Báo cáo CCHC theo hàng quý, năm của các cơ quan đơn vị, địa phương.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ chế độ báo cáo riêng được quy định tại Kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm, đồng thời bổ sung thêm quy định trong chế độ Báo cáo công tác CCHC mục công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG

1. Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa: Đề nghị bổ sung về hình thức thực hiện chế độ báo cáo (báo cáo giấy và báo cáo qua phần mềm điện tử).

- Lý do: Để tiện lợi trong việc tổng hợp và lưu trữ

- Kiến nghị thực thi: Đề nghị qui định rõ hình thức thực hiện báo cáo tại điểm i khoản 1 Điều 6 Chương II của Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng (báo cáo tuần, đột xuất)

- Văn bản quy định: Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2018 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa: Đề nghị sửa đổi thời điểm gửi báo cáo và tần suất báo cáo, cụ thể:

+ Thời điểm gửi báo cáo: Trước ngày 25 hàng tháng.

+ Tần suất báo cáo: Báo cáo theo tháng thay vì báo cáo theo tuần, đột xuất như hiện nay.

- Lý do: Để giảm số lượng báo cáo hàng tuần, đột xuất như hiện nay.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi điểm 1, Mục 5 Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng năm 2018 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

3. Báo cáo tình hình thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh.

- Phương án đơn giản hóa: Quy định cụ thể tần suất báo cáo, thời điểm chốt số liệu báo cáo trước 31/12 hàng năm và thời gian gửi báo cáo trước 30/01 hàng năm.

- Lý do: Để các cơ quan đơn vị chủ động cập nhật số liệu và đơn vị tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015.

4. Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (báo cáo quý, năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 7/4/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020.

- Phương án đơn giản hóa: Sửa đổi, bổ sung tần suất gửi báo cáo, cụ thể:

Báo cáo định kỳ 6 tháng và theo năm, thay vì báo cáo định kỳ hàng quý như quy định.

- Lý do: Giảm khối lượng báo cáo của các địa phương nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý Nhà nước.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Mục 6, Phần III, Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh thành.

5. Báo cáo vi phạm chất lượng công trình và trật tự xây dựng (báo cáo tháng)

- Văn bản quy định: Công văn số 2179/UBND-XD2 ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự và chất lượng các công trình xây dựng; Công văn số 2877/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự và chất lượng các công trình xây dựng.

- Phương án đơn giản hóa: Giảm bớt tần suất báo cáo từ báo cáo theo tháng sang báo cáo theo quý.

- Lý do: Giảm khối lượng báo cáo của các địa phương nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý Nhà nước. Đồng thời với đặc thù ngành xây dựng thời gian triển khai công trình kéo dài tương đối lâu do đó thời gian báo cáo mỗi quý một lần là phù hợp. Đối với các trường hợp phát sinh các địa phương có báo cáo đột xuất hoặc liên hệ với đơn vị quản lý để kịp thời xử lý.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 2179/UBND-XD2 ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự và chất lượng các công trình xây dựng; Công văn số 2877/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự và chất lượng các công trình xây dựng.

6. Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt (báo cáo tuần).

- Văn bản quy định: Công văn số 375/UBND-XD2 ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

- Phương án đơn giản hóa: Giảm bớt tần suất báo cáo từ báo cáo theo tuần sang báo cáo theo quý.

- Lý do: Tại thời điểm năm 2015 tình hình triển khai thực hiện nhà ở còn nhiều bất cập do đó cần báo cáo thường xuyên để kịp thời nắm bắt chỉ đạo, xử lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay tình hình triển khai nhà ở trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành, vì vậy tần suất báo cáo có thể giảm xuống để các địa phương không phải báo cáo quá nhiều.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Công văn số 375/UBND-XD2 ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

7. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (báo cáo Quý, 6 tháng, năm).

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa: Quy định cụ thể thời gian chốt số liệu báo cáo và thời gian gửi báo cáo.

Đối với báo cáo 6 tháng, thời điểm chốt số liệu đến hết ngày 20/6 và gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 25/6; đối với báo cáo năm, thời điểm chốt số liệu đến hết ngày 20/12 và gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 25/12.

- Lý do: Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời gian gửi báo cáo quy định không cụ thể nên khó khăn trong việc thu thập và tổng hợp số liệu báo cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Mục IV Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh hành động thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

8. Báo cáo Kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (báo cáo theo quý)

- Văn bản quy định: Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa: Giảm bớt tần suất báo cáo từ báo cáo theo quý sang báo cáo theo 6 tháng và năm.

- Lý do: Vì trong 03 tháng chưa có nhiều hoạt động cũng như kết quả hoạt động. Ngoài ra để phù hợp với quy định về tần suất báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ yêu cầu báo cáo năm.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh.

9. Báo cáo công tác phối hợp phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo 6 tháng)

- Văn bản quy định: Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp về phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành, xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa: Giảm bớt tần suất báo cáo và bổ sung thời điểm báo cáo, cụ thể:

+ Tần suất báo cáo: Thực hiện báo cáo năm thay vì 6 tháng như quy định.

+ Thời điểm báo cáo: Trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.

- Lý do: Để đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ từ 02 lần/năm (6 tháng/lần) xuống còn 01 lần/năm và quy định rõ thời điểm báo cáo để các cơ quan liên quan thực hiện báo cáo (trước ngày 15/12 hàng năm).

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 18 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh.

10. Báo cáo công tác dân vận chính quyền (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

- Phương án đơn giản hóa: Giảm bớt tần suất báo cáo từ báo cáo theo 6 tháng, năm sang báo cáo theo năm.

- Lý do: Báo cáo công tác (dân vận chính quyền chỉ thực hiện 01 lần/năm để nắm bắt tình hình chung về công tác dân vận chính quyền của địa phương từng năm.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

11. Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (báo cáo tháng)

- Văn bản quy định: Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa: Sửa đổi thời điểm chốt số liệu báo cáo tháng theo đúng thời điểm chốt số liệu báo cáo của Trung ương.

- Lý do: Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định thống nhất về thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 hàng năm; đối với báo cáo hàng năm tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm. Trong khi đó, hiện nay, đối với báo cáo hàng tháng về kết quả xử lý vi phạm hành chính, thời điểm lấy số liệu là từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng sau khiến cho việc tổng hợp số liệu dễ bị nhầm lẫn, sai sót. Vì vậy, kiến nghị thay đổi thời điểm chốt số liệu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

12. Báo cáo quỹ con giống do tập đoàn Vingroup tài trợ (báo cáo tháng)

- Văn bản quy định: Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và phát triển "Quỹ con giống" từ nguồn tài trợ bê cái giống của Tập đoàn Vingroup trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa:

+ Bổ sung đề cương, mẫu biểu báo cáo thống nhất và có phần hướng dẫn rà soát, cập nhật số liệu thông tin trong biểu mẫu.

+ Giảm tần suất báo cáo từ 12 lần/năm (báo cáo tháng) xuống còn 2 lần/năm (báo cáo 6 tháng và năm).

- Lý do: Chưa có mẫu đề cương báo cáo thống nhất nên dẫn đến khó khăn trong việc báo cáo; tần suất báo cáo nhiều.

- Kiến nghị thực thi:

+ Đề nghị bổ sung đề cương, mẫu biểu báo thống nhất; có phần hướng dẫn rà soát, cập nhật số liệu thông tin trong biểu mẫu.

+ Sửa đổi quy định chế độ báo cáo tại Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh.

13. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực hiện chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số đánh giá CCHC và Quy chế xác định Chỉ số CCHC tại các sở, ban ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Phương án đơn giản hóa: Bỏ chế độ báo cáo lời.- Lý do: Nội dung Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực hiện Chỉ số cải cách hành chính là một phần kèm theo Báo cáo cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo tại khoản b Điều 7 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số đánh giá CCHC và Quy chế xác định Chỉ số CCHC tại các sở, ban ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN

1. Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp huyện trở lên hàng năm (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Để quản lý số cán bộ, công chức, viên chức hiện có và quản lý hệ số, ngạch bậc, quỹ tiền lương.

2. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong nước, nước ngoài (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Công văn số 1275/SNV-CCVC ngày 08/12/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Để có số liệu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

3. Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (báo cáo đột xuất, quý)

- Văn bản quy định: Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Lý do: Để có số liệu đánh giá và nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập định kỳ hàng năm.

4. Báo cáo kế hoạch biên chế (Báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Hướng dẫn số 188/HD-SNV ngày 21/7/2014 của Sở Nội vụ.

- Lý do: Để có số liệu đánh giá kết quả sử dụng và xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập định kỳ hàng năm.

5. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020.

- Lý do: Để đánh giá và nắm bắt tình hình thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh 06 tháng, hàng năm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng (báo cáo tháng, quý, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

- Lý do: Để có số liệu và đánh giá chính xác về kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng quý, 6 tháng, năm nhằm phục vụ các cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh hàng quý, 6 tháng, năm và báo cáo Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng thời có cơ sở tham mưu UBND tỉnh đánh giá, bình xét khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chính xác, kịp thời, có chất lượng.

7. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Để đánh giá và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ hàng năm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đây là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại phong trào thi đua toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

8. Báo cáo công tác thanh tra (báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Lý do: Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ không quy định thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra hàng tháng, nhưng theo quy định tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND tỉnh, theo đó, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Thanh tra tỉnh phải chấp hành quy định chế độ báo cáo gửi UBND tỉnh.

Việc nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng hàng tháng tại các địa phương, cơ sở là một nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành thanh tra, vì thế nhất thiết phải duy trì, giữ nguyên chế độ báo cáo công tác thanh tra hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

9. Báo cáo kết quả về tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Để nắm tình hình ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị, địa phương; kịp thời giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời cung cấp thông tin, số liệu phục vụ báo cáo của tỉnh gửi các bộ ngành Trung ương trong đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của tỉnh, đánh giá chỉ số hiện đại hóa hành chính của tỉnh.

10. Báo cáo tình hình, kết quả thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định tạm thời về việc lập, thẩm định về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Để nắm tình hình kết quả thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; kịp thời giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Rà soát các đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

11. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Lý do: Để UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành và đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo xử lý các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

12. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định tạm thời về việc lập, thẩm định về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Nắm tình hình, kết quả thực hiện, cập nhật các nội dung trong kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Qua đó, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có biện pháp phòng ngừa và đề ra phương án một cách cụ thể, sẵn sàng ứng phó nhanh, hiệu quả đối với sự cố tràn dầu và giảm thiểu tối đa mọi hậu quả xấu đối với môi trường.

13. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (báo cáo quý, 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Quy định về cơ chế quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các cấp ở địa phương; vai trò giám sát của cộng đồng trong quản lý và điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

14. Báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Lý do: Nắm bắt tình hình về công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

15. Báo cáo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (báo cáo đột xuất, 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Lý do: Cập nhật, nắm bắt thông tin, kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn phục vụ công tác tham mưu, quản lý, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổng hợp, báo cáo các cấp, các ngành theo quy định.

16. Báo cáo về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Lý do: Cập nhật, nắm bắt thông tin, kết quả công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, phục vụ công tác quản lý, tham mưu của ngành và tổng hợp, báo cáo các cấp, các ngành theo quy định.

17. Báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh (báo cáo 6 tháng, năm)

- Văn bản quy định: Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Lý do: Cập nhật, nắm bắt thông tin, tình hình sử dụng lao động nước ngoài và việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động của doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý, tham mưu của ngành và tổng hợp, báo cáo các cấp, các ngành theo quy định.

18. Báo cáo về hoạt động hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh (báo cáo 6 tháng, đột xuất)

- Văn bản quy định: Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của hòa giải viên lao động

- Lý do: Cập nhật, nắm bắt thông tin, tình hình bổ nhiệm, miễn nhiệm và hoạt động của hòa giải tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý, tham mưu của ngành và tổng hợp, báo cáo các cấp, các ngành theo quy định.

19. Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (báo cáo năm)

- Văn bản quy định: Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 144/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Lý do: Để có số liệu kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục.

20. Báo cáo việc thực hiện ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử của các đơn vị trực thuộc (báo cáo tháng)

- Văn bản quy định: Công văn số 1500/UBND-CNTT ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh về việc ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận các văn bản điện tử.

- Lý do: Nhằm quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227