Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 254/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Phú Lữ
Ngày ban hành: 15/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 58/TTr-TP ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 ính kèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TTHU, TTUB;
- Lưu: VT-TH(TrH), P.TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Phú Lữ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LC TOÀN BỘ

1

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân huyện Bình Chánh

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/02/2018

2

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

Về sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/02/2018

3

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/02/2018

4

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/06/2018

5

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018

08/10/2018

6

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 25/10/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh

Bị thay thế bởi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/11/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

0

0

0

0

2

Chỉ thị

0

0

0

0

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Bị thay thế bi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

20/11/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

0

0

0

0

2

Chỉ thị

0

0

0

0

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

16/01/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Quyết định

0

0

0

0

2

Chỉ thị

0

0

0

0

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Quyết định

0

0

0

0

2

Chthị

0

0

0

0

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Quyết định

0

0

0

0

2

Chỉ thị

0

0

0

0

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.675
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20