Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 254/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 254/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 14/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 254/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2003 NGUỒN VỐN BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4950/KHĐT-TH ngày 06 tháng 11 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

+ Các dự án thực hiện theo phương thức thi công ứng vốn và hoàn trả bằng nguồn tiền đền bù giải tỏa còn giữ lại của các hộ dân có nhu cầu tái định cư (32 dự án) : 502,455 tỷ (năm trăm lẻ hai tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu) đồng ;

+ Các dự án sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước (98 dự án) : 297,519 tỷ (hai trăm chín mươi bảy tỷ, năm trăm mười chín triệu) đồng.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước, các sở, cơ quan ngang sở và các Tổng Công ty (cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư) tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Đối với các dự án thực hiện theo phương thức thi công ứng vốn, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi tiền đền bù giải tỏa còn giữ lại của các hộ dân có nhu cầu tái định cư để chi trả cho các đơn vị thi công ; các khoản chênh lệch thiếu do Ủy ban nhân dân thành phố cho thanh toán trả chậm, ngân sách thành phố sẽ xem xét giải quyết chi bổ sung sau.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc cấp phát và thanh toán vốn đầu tư cho các dự án thực hiện theo phương thức thi công ứng vốn và hoàn trả bằng nguồn tiền đền bù giải tỏa còn giữ lại của các hộ dân có nhu cầu tái định cư.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ ĐT, ĐT-ĐB, TH (5b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 254/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41