Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2527/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; hủy bỏ, bãi bỏ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 2527/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 06/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2527/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mã số TTHC.H.01;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 và Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mã số TTHC.X.01;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Những thủ tục hành chính thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trước đây không được điều chỉnh trong Quyết định này vẫn thực hiện theo các quyết định đã công bố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

MỤC I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh phổ thông ngoài công lập là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách được quy định tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Cấp giấy phép dạy thêm cho cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường.

II. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

2

Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do các trường trung học phổ thông lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh.

3

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch.

 

MỤC II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH KIÊN GIANG

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ/HỦY BỎ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cho cá nhân (T-KGI-121308-TT).

2

Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cho tổ chức (T-KGI-121240-TT).

3

Chuyển trường cho học sinh tiểu học (thủ tục hành chính không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật) (T-KGI-121315-TT).

4

Đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (T-KGI-107047- TT).

5

Thẩm định thủ tục giải thể nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

6

Giải thể trường mẫu giáo, mầm non (T-KGI-141782-TT).

7

Giải thể trường trung học cơ sở (T-KGI-141786-TT).

8

Giải thể trường tiểu học (T-KGI-141787-TT).

9

Miễn giảm học phí cho học sinh mẫu giáo, trung học cơ sở (T-KGI-141788- TT).

10

Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, mầm non (T-KGI-141789-TT).

11

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học (T-KGI-141791-TT).

12

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (T-KGI-141792-TT).

13

Thẩm định thủ tục thành lập nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (T-KGI-141793-TT).

14

Thành lập trường tiểu học (T-KGI-141795-TT).

15

Thành lập trường trung học cơ sở (T-KGI-121377-TT).

16

Thành lập trường mẫu giáo, mầm non (T-KGI-121371-TT).

II. Lĩnh vực: Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

1

Giáo viên xin chuyển đến, đi ngoài cấp huyện (T-KGI-141690-TT).

2

Tuyển học sinh vào lớp 6 trung học cơ sở (T-KGI-146176-TT).

3

Tuyển dụng giáo viên mầm non - Nghị định 116/2003/NĐ-CP hết hiệu lực (T-KGI-141704-TT).

4

Tuyển dụng giáo viên tiểu học - Nghị định 116/2003/NĐ-CP hết hiệu lực (T-KGI-141709-TT).

5

Tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở - Nghị định 116/2003/NĐ-CP hết hiệu lực (T-KGI-141709-TT).

III. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Bổ sung thêm ngày, tháng, năm trong bằng tốt nghiệp (T-KGI-146304-TT).

2

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do thay đổi hộ khẩu, khai sinh (T-KGI-146286-TT).

3

Cấp bằng tốt nghiệp do bị mất (T-KGI-146267-TT).

4

Cấp mới bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (T-KGI-146259-TT).

5

Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (thủ tục hành chính thuộc nội bộ ngành).

6

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do thay đổi hộ khẩu, khai sinh (T-KGI-146286- TT).

IV. Lĩnh vực: Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

1

Công nhận trường đạt trường học thân thiện, học sinh tích cực (T-KGI-141738-TT).

2

Công nhận trường đạt thư viện chuẩn quốc gia (T-KGI-141726-TT).

3

Công nhận trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Xanh - Sạch - Đẹp (thủ tục hành chính nội bộ ngành).

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cho cá nhân, tổ chức.

2

Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập.

3

Đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.

4

Sáp nhập, chia tách đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.

5

Đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.

6

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập.

7

Thành lập trường tiểu học.

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

9

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học.

10

Đình chỉ hoạt động đối với trường tiểu học.

11

Giải thể trường tiểu học.

12

Thành lập trường trung học (trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở).

13

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học (trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở).

14

Sáp nhập, chia tách trường trung học (trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở).

15

Đình chỉ hoạt động trường trung học (trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở).

16

Giải thể trường trung học (trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở).

17

Đề nghị cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh học mẫu giáo là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách được quy định tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH.

II. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

1

Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do các trường trung học phổ thông lập danh sách dự thi sai hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh (điều chỉnh tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ, căn cứ pháp lý).

2

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (điều chỉnh tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý).

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Chuyển trường cho học sinh trung học cơ sở.

2

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

3

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

 

MỤC III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ/HỦY BỎ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh

1

Xác nhận đơn xin xác nhận vùng sâu, vùng xa cộng điểm ưu tiên tuyển sinh (T-KGI-104836-TT).

2

Xác nhận con thương binh, liệt sỹ để hưởng trợ cấp đi học (T-KGI-104840- TT).

3

Đơn xin xác nhận học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để vay vốn (T- KGI-105182-TT).

4

Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí (T-KGI-105187-TT).

5

Xác nhận lý lịch học sinh, sinh viên.

6

Xác nhận phiếu đăng ký tuyển sinh.

7

Xác nhận phiếu đăng ký học nghề.

8

Xác nhận hồ sơ trúng tuyển.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Xin miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2527/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; hủy bỏ, bãi bỏ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.114

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144