Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 252/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 30/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 252/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B B TH TC HÀNH CHÍNH CP TNH THUC THM QUYN GII QUYẾT CA S Y T TNH BÌNH PHƯC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 01/TTr-SYT ngày 07/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 09/12/2012 của Chủ tịch UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước và Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kim soát TTHC (BTP);
-
CT, PCT;
- Như Điều 3;
-
Sở Tư pháp (KSTTHC);
-
LĐVP;
-
Lưu: VT, P.NC-NgV. DN13(21/01)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, B SUNG THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y T

STT

số
hồ sơ

Tên TTHC

Trang

I. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHM

 

1

268708

Cấp lại Chứng ch hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế)

 

2

269518

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế)

 

3

269523

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế)

 

4

269530

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

 

5

269560

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc

 

6

269561

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn.

 

7

269564

Cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc gồm: nhà thuốc, quầy thuốc; đại lý bn thuốc của doanh nghiệp; tủ thuốc của trạm y tế và cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh và có cơ sở bán buôn thuốc.

 

8

269566

B sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

 

9

269569

Cấp lại giấy chứng nhận Thc hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

 

10

269573

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

 

11

269575

Cấp giấy chứng nhân Thc hành tốt phân phối thuốc (GDP)

 

12

269578

Cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

 

13

272188

Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phm mỹ phẩm sản xuất ti Vit Nam

 

14

269579

Cấp “phiếu tiếp nhận h sơ Hội thảo, giới thiệu thuốc”

 

15

269590

Cấp “phiếu tiếp nhận hồ sơ qung cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người”

 

16

273610

Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuc (trừ cơ sở dch v bảo quản thuc thuộc thm quyn của Bộ Y tế)

 

17

273636

Cấp lại giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (trừ cơ sở dch vụ bảo quản thuc thuộc thm quyn của Bộ Y tế)

 

II. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH - CHỮA BỆNH

 

1

273646

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chn trị y học cổ truyền.

 

2

273653

Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

 

3

273682

Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Đa khoa.

 

4

273699

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu

 

5

273703

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khỏe tại nhà và CSDV kính thuốc).

 

6

273711

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu

 

7

273714

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt

 

8

273717

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối vi phòng khám chuyên khoa ngoại

 

9

273721

Cp giy chứng nhận đủ điu kiện hành ngh y tư nhân đi với Nhà h sinh

 

10

273727

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám nội tổng hợp, phòng khám bác sỹ gia đình

 

11

273961

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

 

12

273969

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình

 

13

273975

Cấp giấy chứng nhận đủ điu kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần

 

14

273980

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

 

15

273983

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu

 

16

273988

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm

 

17

273992

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm Mỹ

 

18

273996

Cp lại giy chứng nhận hành ngh y tư nhân (do bị mt) đi vi các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện).

 

19

274002

Cp lại giy chứng chỉ hành ngh y tư nhân đi với các hình thức khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ y tế cấp lại chứng chỉ hành nghề Áp dụng đối với trường hp người hành nghề bị mt hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi (trừ bệnh viện).

 

20

274006

Đnghị phê duyệt danh mục kỹ thuật

 

21

274009

Đ nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật b sung

 

22

274015

Cp giy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hp khi thay đi hình thức t chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

 

23

274025

Công b cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

 

24

274056

Cp giy phép hoạt động đi với trạm Y tế cp xã

 

25

274125

Cp lại giy phép hoạt động đi với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế do bị hỏng, bị mất hoặc bị thu hồi do không cấp đúng thm quyền

 

26

274127

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

27

274129

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh do bổ sung hồ sơ điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng)

 

28

274131

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đi địa đim hoạt động.

 

29

274133

Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp I

 

30

274139

Cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp II

 

31

274169

Cp lại giy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp I, II

 

32

274173

Cp lại giy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên cơ sở

 

33

274175

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cp I, II do hết hạn, bị hỏng, bị mt

 

34

274177

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

35

274184

Cấp giấy chứng nhn cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

III. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THC PHM

 

1

273238

Công b hợp quy và công b phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phm thuộc thm quyền của Sở Y tế.

 

2

273262

Công bố phù hp quy định an toàn thực phẩm

 

3

273282

Cấp lại bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xut trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc thm quyền của Sở Y tế

 

4

273297

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

 

5

273309

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

 

6

273313

Cấp giấy xác nhận Quảng cáo thực phm đối với nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phm; đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế trên địa bàn; xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm của các bộ, ngành khác quản lý khi quảng cáo có công bố tác dụng tới sức khỏe; Quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế

 

7

273343

Cấp giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị gii thiệu thực phẩm thuc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế

 

8

273344

Cấp Giấy Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức.

 

9

273345

Cấp Giấy Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30