Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2515/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Phú Thọ

Số hiệu: 2515/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Công Thủy
Ngày ban hành: 27/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2515/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 27 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 20/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- NCTH;
- Lưu: VT. NC1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ THỌ (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh PThọ)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác, quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất (Báo cáo tháng)

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác, quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất.

Điều 21, Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Quản lý nhà nước

X

vpubndphutho
@gmail.com

UBND tỉnh; Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành thị

UBND xã, phường, thị trấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác, quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất (Báo cáo quý)

Báo cáo quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác, quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất.

Điều 21, Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Quản lý nhà nước

X

vpubndphutho
@gmail.com

UBND tỉnh; Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành thị

UBND xã, phường, thị trấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất (Báo cáo 6 tháng)

Báo cáo 6 tháng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác, quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất.

Điều 21, Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Quản lý nhà nước

X

vpubndphutho
@gmail.com

UBND tỉnh; Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành thị

UBND xã, phường, thị trấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác, quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất (Báo cáo năm)

Báo cáo năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác, quản lý, điều hành của cơ quan giải pháp thực hiện; kiến nghị đề xuất.

Điều 21, Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Quản lý nhà nước

X

vpubndphutho
@gmail.com

UBND tỉnh; Sở KH&ĐT

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành thị

UBND xã, phường, thị trấn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.

Báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Tình hình thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Khoản 4, Điều 6 của quy định)

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở quản lý chuyên ngành chất lượng sản phẩm, hàng hóa

UBND huyện, thành, thị

 

Sở Khoa học và Công nghệ

6.

Báo cáo việc xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan/đơn vị

Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCQG TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ hàng năm của UBND tỉnh

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ

 

 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

7.

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh

Tình hình quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh

Công văn s1893/UBND- KGVX ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành

UBND huyện, thành, thị

 

Sở Khoa học và Công nghệ

8.

Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ theo thuyết minh được duyệt; tình hình sử dụng và giải ngân kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/6/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)

Hoạt động khoa học

X

Phongqlkhpt@
gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ngành chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp tỉnh

UBND huyện, thành, thị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN

 

Sở Khoa học và Công nghệ

9.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 2020)

Báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 3/11/2016 của UBND tỉnh (điểm 9, khoản 5, điều 1)

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)

Sở hữu trí tuệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

UBND các huyện, thành, thị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN

 

Sở Khoa học và Công nghệ

10.

Báo cáo kết quả hoạt động du lịch (hàng năm)

Đánh giá kết quả thực hiện theo năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo

Nghị quyết số 09- NQ/TU ngày 19/10/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển Du lịch Phú Thọ giai đoạn 2011-2015

NQ 14-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban chấp hành Đảng, tỉnh khóa XVII về phát trin Du lịch Phú Thọ giai đoạn 2016-2020;

Du lịch

X

 

Ban Chỉ đạo PT Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND các huyện, thành, thị

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11.

Báo cáo thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020

Báo cáo kết quả

Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 7/02/2017

Giáo dục

X

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND các huyện, thành, thị

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

12.

Báo cáo Di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng Hùng Vương”

Báo cáo công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”

Văn bản số 385/SVHTTDL- DSVH ngày 5/6/2017

Giáo dục

X

 

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

UBND các huyện, thành, thị

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

13.

Quản lý tài chính các Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ

Báo cáo kết quả

Văn bản số 828/STC-ĐT ngày 13/6/2017 của Sở Tài chính

Đầu tư xây dựng cơ bản

X

 

Sở Tài chính

Ban quản lý dự án đầu tư XDCTNN và PTNT

 

 

Sở Tài chính

14.

Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Báo cáo kết quả

Văn bản số 974/STC-ĐT ngày 21/6/2017 của Sở Tài chính

Đầu tư xây dựng cơ bản

X

 

Sở Tài chính

Ban quản lý dự án đầu tư XDCTNN và PTNT

 

 

Sở Tài chính

15.

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổng hợp kết quả tiếp công dân, nhận xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

UBND tỉnh giao (theo các kỳ họp của HĐND tỉnh)

Tất cả các lĩnh vực

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành, thị

UBND xã, phường, thị trấn

Thanh tra tỉnh

16.

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

UBND tỉnh giao (theo các kỳ họp của HĐND tỉnh)

Tất cả các lĩnh vực

X

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành, thị

UBND xã, phường, thị trấn

Thanh tra tỉnh

17.

Báo cáo kết quả thực hiện giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đn Hùng

Báo cáo kết quả

Theo kế hoạch của UBND tỉnh

Lao động thương binh xã hội

X

 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan liên quan

Sở Lao động Thương binh xã hội

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

18.

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm ngày TBLS

Báo cáo kết quả

Theo kế hoạch của UBND tỉnh

Lao động thương binh xã hội

X

 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Sở Lao động Thương binh xã hội

 

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

19.

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thanh tra Ban

Theo công văn của Thanh tra tỉnh yêu cầu

Lĩnh vực công tác dân tộc

X

 

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc

 

 

Thanh tra tỉnh

20.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng

Báo cáo kết quả

Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về quy chế hoạt động khối thi đua thuộc tỉnh

Thi đua khen thưởng

X

 

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng

 

 

Sở Nội vụ

21.

Báo cáo công tác thông tin đối ngoại định kỳ 6 tháng

Tng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 5744/KH-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Thông tin đối ngoại

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành, thị

 

Sở Thông tin và Truyền thông

22.

Báo cáo công tác thông tin đối ngoại định kỳ năm

Tng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 5744/KH-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

Thông tin đối ngoại

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành, thị

 

Sở Thông tin và Truyền thông

23.

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới ngành TTTT

Kết quả trin khai các nhiệm vụ xây dựng NTM thuộc lĩnh vực TTTT

Theo văn bản yêu cầu của UBND tỉnh

Viễn thông

X

UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

24.

Báo cáo ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Tình hình ứng dụng CNTT

Phục vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm. Giai đoạn, đột xuất theo yêu cầu

Công nghệ thông tin

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, banh, ngành

UBND các huyện, thành, thị

 

Sở Thông tin và Truyền thông

25.

Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước

Đánh giá hiện trạng Hạ tầng, ứng dụng, nhân lực, chính sách đầu tư CNTT

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

Công nghệ thông tin

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành, thị

 

Sở Thông tin và Truyền thông

26.

Báo cáo ứng dụng CNTT 6 tháng

Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT

Chương trình công tác hàng năm của Sở, đột xuất theo yêu cầu

Công nghệ thông tin

X

 

UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

27.

Báo cáo ứng dụng CNTT 01 năm

Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT

Chương trình công tác hàng năm của Sở, đột xuất theo yêu cầu

Công nghệ thông tin

X

 

UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

28.

Báo cáo bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

Số liệu về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

Công nghệ thông tin

X

 

UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

29.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Bin, Đảo

Báo cáo năm

Kế hoạch 3157/KH-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Thông tin đối ngoại

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành, thị

 

Sở Thông tin và Truyền thông

30.

Báo cáo tình hình hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí

Báo cáo tháng

QĐ số 1445-QĐ/TU ngày 20/8/2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ về ban hành Quy chế giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh

Báo chí

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

31.

Báo cáo Kết quả công tác thông tin cơ sở

Báo cáo năm

 

Thông tin cơ sở

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND huyện, thành, thị

 

Sở Thông tin và Truyền thông

32.

Báo cáo 6 tháng hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND phường, xã

Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND phường, xã

Văn bản của UBND thành phố

Chỉ đạo, điều hành

X

 

UBND thành phố

 

 

UBND xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

33.

Báo cáo năm hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND phường, xã

Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND phường, xã

Văn bản của UBND thành phố

Chỉ đạo, điều hành

X

 

UBND thành phố

 

 

UBND xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

34.

Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán

Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán

Văn bản của UBND thành phố

Chỉ đạo, điều hành

X

 

UBND thành phố

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

35.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 trong năm 2016-2017

Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp xã

Văn bản hành chính của UBND TP

Quản lý đất đai

X

 

UBND Thành phố

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

36.

Báo cáo kết quả sản xuất vụ chiêm xuân, kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông; tổng kết sản xuất nông nghiệp năm

Kết quả sản xuất vụ chiêm xuân, kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông; tổng kết sản xuất nông nghiệp năm

Văn bản hành chính của UBND

Nông nghiệp

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phương

UBND thành phố Việt Trì

37.

Báo cáo kết quả tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi (đợt I, đt II)

Kết quả tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi (đợt I, đợt II)

Văn bản hành chính của UBND TP

Nông Nghiệp

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

38.

Báo cáo kết quả thực hiện KH tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi

Kết quả thực hiện KH tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi

Văn bản hành chính của UBND TP

Nông Nghiệp

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

39.

Báo cáo khuyến nông

Kết quả công tác khuyến nông 6 tháng

Văn bản hành chính của UBND TP

Nông Nghiệp

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

40.

Báo cáo khuyến nông

Kết quả công tác khuyến nông năm

Văn bản hành chính của UBND TP

Nông Nghiệp

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

41.

Báo cáo thiên tai (Định kỳ 6 tháng)

Báo cáo thống kê ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra

Văn bản hành chính của UBND TP

Kinh tế - xã hội

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

42.

Báo cáo thiên tai (Định kỳ 01 năm)

Báo cáo thống kê ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra

Văn bản hành chính của UBND TP

Kinh tế - xã hội

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

43.

Báo cáo kinh tế tập thể (Định kỳ 6 tháng)

Tình hình kinh tế tập thể và kết quả hoạt động của Ban đổi mới phát triển KTTT trên địa bàn Thành phố

Văn bản hành chính của UBND TP

Kinh tế

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố

44.

Báo cáo kinh tế tập thể (Định kỳ 01 năm)

Tình hình kinh tế tập thể và kết quả hoạt động của Ban đổi mới phát triển KTTT trên địa bàn Thành phố

Văn bản hành chính của UBND TP

Kinh tế

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

45.

Báo cáo tình hình sản xuất CN-TTCN trên địa bàn

tình hình kết quả sản xuất CN- TTCN trên địa bàn TP

Văn bản hành chính của UBND TP

Công thương

X

 

UBND TP

 

 

UBND Xã, phường

UBND thành phố Việt Trì

46.

Kết quả hoạt động hàng tháng

Kết quả hoạt động hàng tháng

Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016- 2021 (ban hành kèm theo Nghị quyết của HĐND huyện)

 

X

 

Thường trực HĐND huyện

 

UBND huyện

 

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

47.

Báo cáo kết quả hoạt động công tác và chương trình công tác

Kết quả hoạt động công tác và chương trình công tác

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện

 

X

 

Thường trực HĐND huyện

 

UBND huyện UB MTTQ huyện

 

UBND huyện Phù Ninh, âm Thao, Tam Nông, Hạ Hòa

48.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp hàng năm

Kết quả thực hiện quy chế phối hợp hàng năm

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQ huyện

 

X

 

TT HĐND, UBND, UBMTTQ huyện

 

Văn phòng HĐND& UBND huyện

 

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Hạ Hòa

49.

Báo cáo thực hiện công tác 1 cửa hàng quý

Kết quả thực hiện công tác 1 cửa

Chương trình công tác năm

Văn phòng

X

 

UBND huyện

 

UBND huyện

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

50.

Báo cáo tinh giảm biên chế theo (hàng quý)

Số lưng cán bộ công chức được tinh giảm

Đề án tinh giảm biên chế

Văn phòng

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

51.

Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Kết quả triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Kế hoạch

Văn phòng

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

52.

Báo cáo kiểm kê Đất Đai

kết quả kim kê đất đai hàng năm

Kế hoạch công tác năm

Địa chính

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

53.

Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu lao động, và dịch vụ việc làm

Kết quả hoạt động công tác xuất khẩu lao động, và dịch vụ việc làm quý/năm

 

văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

54.

Báo cáo kết quả chỉ tiêu việc làm tăng thêm hàng năm

Kết quả thực việc làm tăng thêm hàng năm

 

Văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

55.

Công tác thdục thể thao hàng năm

Công tác thdục thể thao hàng năm

Chương trình công tác năm

Văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

56.

Báo cáo công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình 6 tháng

Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình 6 tháng

Chương trình công tác năm

Văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

57.

Báo cáo công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình 1 năm

Công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình 1 năm

Chương trình công tác năm

Văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

58.

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng

Kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng

Chương trình công tác năm

 

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

59.

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 1 năm.

Kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 1 năm.

Chương trình công tác năm

Văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

60.

Báo cáo sơ kết công tác thông tin truyền thông

Sơ kết công tác thông tin truyền thông

Chương trình công tác năm

Văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Hạ Hòa

61.

Báo cáo thực hiện công tác 1 cửa hàng tháng

Kết quả thực hiện công tác 1 cửa

Chương trình công tác năm

Tổng hợp

X

 

TT huyện ủy, TT HĐND

 

UBND huyện

UBND xã, thị trấn

UBND huyện Tam Nông

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ THỌ (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh PThọ)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giy

BC qua hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tchức

1.

Báo cáo tình hình đầu tư phát triển hàng năm; Kế hoạch năm tiếp theo

Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đu tư phát triển hàng năm; Kế hoạch năm tiếp theo

Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

Đầu tư công

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

X

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.

Báo cáo tiến độ trin khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cp tỉnh

Báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ theo thuyết minh được duyệt; tình hình sử dụng và giải ngân kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)

Hoạt động khoa học

X

phongqlkhpt
@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ

X

X

Sở Khoa học và Công nghệ

3.

Báo cáo tình hình hoạt động, hiệu quả của dự án đổi mới công nghệ sau hỗ trợ kinh phí

Tình hình hoạt động của máy móc, thiết bị và công nhân vận hành máy móc, thiết bị; năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ; doanh thu, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; nhu cầu đổi mới công nghệ và tình hình tác động đến môi trường

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ (Điểm c, Khoản 6, Điều. 12)

Quản lý công nghệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

X

Sở Khoa học và Công nghệ

4.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020)

Báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 3/11/2016 của UBND tỉnh (Điểm 9, Khoản 5, Điều 1)

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)

Sở hữu trí tuệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

X

X

Sở Khoa học và Công nghệ

5.

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh (thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất và đời sống tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020)

Báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện; tình hình sử dụng kinh phí; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 3/11/2016 của UBND tỉnh ( Điểm 6, Mục VI, Điều 1)

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ (Khoản 1, Điều 21)

ng dụng chuyển giao

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

X

X

Sở Khoa học và Công nghệ

6.

Báo cáo sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học trong học kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ trong học kỳ II

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học

Giáo dục

X

vanphong.
sophutho
@moet.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

7.

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học tiếp theo

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học, phương hướng, nhiệm vụ trong năm học tiếp theo

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học

Giáo dục

X

vanphong.
sophutho
@moet.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

8.

Báo cáo tình hình nghỉ lễ

Báo cáo tình hình thực hiện, sự cố bất thường xảy ra trong các ngày nghỉ lễ trong năm như: Tết Nguyên đán, giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5, Quốc Khánh

Theo Công văn của Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh

Giáo dục

X

vanphong.
sophutho
@moet.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

9.

Báo cáo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy PT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020

Báo cáo kết quả

Kế hoạch số 3147/KH-UBND, ngày 13/08/2012

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

10.

Báo cáo thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020

Báo cáo kết quả

Kế hoạch số 378/KH-UBND, ngày 7/02/2017

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

11.

Báo cáo tiếp tục thực hiện NQ số 45/NQ-CP, ngày 11/9/2017 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2017- 2020

Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm

Kế hoạch số 1565/KH-UBND, ngày 20/4/2017

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

12.

Công tác GD ATGT trong trường học

Báo cáo kết quả

KH số 14/KH- BATGT ngày 09/01/2017

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

13.

Công tác phòng, chống tội phạm

Báo cáo kết quả

KH số 923/KH- UBND ngày 15/3/2017

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

14.

Công tác phòng chống mua bán người

Báo cáo kết quả

KH số 1069/KH- BCĐ ngày 23/3/2017

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

15.

Công tác phòng chống ma túy

Báo cáo kết quả

KH số 1070/KH- BCĐ ngày 23/3/2017

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

16.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Báo cáo kết quả

KH số 486/KH- BCĐ ngày 16/02/2017

Giáo dục

X

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

17.

Báo cáo sơ kết học kỳ I công tác CTTT&PC

Báo cáo công tác chính trị tư tưởng và pháp chế

VB hướng dẫn nhiệm vụ năm học

Giáo dục

X

phongcthssv.
sophutho@
moet.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

18.

Báo cáo tổng kết công tác CTTT&PC

Báo cáo công tác chính trị tư tưởng và pháp chế

VB hướng dẫn nhiệm vụ năm học

Giáo dục

X

phongcthssv.
sophutho@
moet.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

19.

Báo cáo công tác giáo dục đạo đức lối sống HSSV

Báo cáo công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV

Kế hoạch 1181/KH-SGD&ĐT

Giáo dục

X

phongcthssv.
sophutho@
moet.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

Sở Giáo dục và Đào tạo

20.

Báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017

Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017

Văn bản số 189/STTTT-CNTT ngày 26/5/2017 của SThông tin và Truyền thông

Công nghệ thông tin

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

X

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2515/QĐ-UBND ngày 27/09/2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


792

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!