Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 2514/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2514/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các Doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Vụ VĐCXDPL – Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh uỷ;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII của tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh phụ trách NC;
- Lưu VT, NC

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2514/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 Của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 55//2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Tạo sự chuyển biến cơ bản trong tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế tại các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các Doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh nhằm nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức pháp chế, đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định của pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.

II. YÊU CẦU

1. Xác định đầy đủ và triển khai kịp thời các hoạt động mà Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành các văn bản hành chính để triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ, kiên toàn đội ngũ cán bộ pháp chế tại các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trình UBND tỉnh Quý IV năm 2011.

2. Nghiên cứu, tổ chức kiên toàn tổ chức pháp chế và nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế theo các quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

a) Hướng dẫn, phối hợp với tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước tỉnh xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế theo các quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 8,9,10 và khoản 1 Điều 17).

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Thông Tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế, tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế.

b) Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác pháp chế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012.

c) Khảo sát, đánh giá trình độ chuyên ngành luật của những người làm công tác pháp chế nhằm xây dựng Kế hoạch đào tạo trình độ cử nhân luật cho các đối tượng làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước theo quy định chuyển tiếp của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ (khoản 2 Điều 17).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012.

d) Tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức pháp chế của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế

a) Giải đáp vướng mắc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ và về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

b) Tổ chức kiểm tra triển khai thực hiện Nghị định, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và tổ chức công tác pháp chế tại một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2012.

c) Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thi hành Nghị định và đánh giá việc kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước theo quy định chuyển tiếp của Nghi định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động đúng thời hạn được nêu trong kế hoạch này.

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở nội vụ trong việc thực hiện kế hoạch này.

2. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

Sở Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69