Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2500/QĐ-UBND năm 2013 công bố bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 2500/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 03/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2500/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 176/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 11 năm 2013 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1739 /TTr-STP ngày 26 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này theo đúng thời gian quy định.

Đối với thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thuộc tỉnh quản lý)

2

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

1. Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thuộc tỉnh quản lý)

a) Quy trình thực hiện:

- Chủ rừng là tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có nhu cầu cải tạo rừng gửi 05 bộ hồ sơ (01 bản chính và 04 bản sao) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn biết để hoàn thiện hồ sơ.

- Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hội đồng thẩm định; tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc có lý do không phê duyệt duyệt hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh thực địa thì thời gian được kéo dài không quá 15 ngày làm việc;

b) Cách thức thực hiện: cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua bưu điện;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ chính và 04 bộ sao):

- Đơn đề nghị cải tạo rừng (theo mẫu).

- Biên bản kiểm tra hiện trường (theo mẫu);

d) Thời gian giải quyết: 20 - 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Các tổ chức không phải là tổng công ty lâm nghiệp và các chủ rừng không thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định phê duyệt cải tạo rừng;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu Phụ lục 02 tại Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

 

PHỤ LỤC 02

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

.............................. , ngày           tháng               năm                                        

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG

Kính gửi:....................................

Tên chủ hộ/cá nhân/cộng đồng dân cư thôn:......................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 về việc Quy định cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, đề nghị cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt như sau:

Vị trí: thuộc lô............................... khoảnh..................... , tiểu khu........................

Hiện trạng rừng......................... , diện tích................ ha; diện tích cải tạo:..................... ha

Trữ lượng:.............................................................. m3; bình quân........................... m3/ha;

Mục tiêu cải tạo rừng:......................................................................................................

Phương án cải tạo:

- Cải tạo theo băng...........................................................................................................

- Cải tạo theo đám............................................................................................................

- Cải tạo toàn diện:...........................................................................................................

- Trồng lại rừng: Loài cây trồng........................................................ , thời gian trồng..........

Thời gian thực hiện: từ ngày........ tháng..... năm......... đến ngày..... tháng.. năm..................

Tôi cam kết thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đại diện cơ quan Kiểm lâm sở tại
 
(ký và đóng dấu)

Đại diện UBND xã
(ký và đóng dấu)

Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ và tên)

Người làm đơn
(chữ ký)

 

PHỤ LỤC 03

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

                        , ngày             tháng          năm                    

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

1. Tên hồ sơ cải tạo rừng:

2. Địa điểm:

3. Thành phần kiểm tra:

- Đại diện chủ rừng quản lý khu rừng đề nghị cải tạo...........................................................

- Đại diện UBND xã nơi khu rừng được cải tạo...................................................................

- Đại diện cơ quan Kiểm lâm sở tại:..................................................................................

- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ:.........................................................................

4. Kết quả kiểm tra:

- Về vị trí lô rừng..............................................................................................................

- Về điều kiện rừng cải tạo ( 5 điều kiện theo Thông tư quy định...........................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Kết luận và kiến nghị:.......................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 05 bản và thông qua vào hồi...................... giờ........... ngày.............

................... tháng          năm            

Đại diện cơ quan Kiểm lâm sở tại
 
(ký và đóng dấu)

Đại diện UBND xã
(ký và đóng dấu)

Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ rừng

 

2. Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

a) Quy trình thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế, gửi 05 bộ hồ sơ (bao gồm: 01 bộ chính, 04 bộ sao) nộp tại Chi cục Lâm nghiệp:

+ Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

+ Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ dự án nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định; trường hợp phải xác minh thực địa, thì thời gian thẩm định phương án không được kéo dài quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho chủ dự án đã gửi để biết.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch y ban nhân dân xem xét phê duyệt phương án; trường hợp không đề nghị y ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết lý do.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể tngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, y ban nhân dân cấp tỉnh phải phê duyệt phương án; trường hp không phê duyệt, y ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rõ lý do đtrả lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết;

b) Cách thức thực hiện: cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp hoặc qua bưu điện;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ chính và 04 bộ sao):

- Văn bản đề nghị phê duyệt phương án (theo mẫu tại Phụ lục 01 của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT).

- Phương án lập (theo mẫu tại Phụ lục 02 của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT);

d) Thời gian giải quyết: 20 - 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài;

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Lâm nghiệp.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức khoa học có liên quan;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác;

h) Lệ phí: không;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu Phụ lục 01 và 02 tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

PHỤ LỤC 01

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

                        , ngày             tháng          năm                    

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC

Dự án:............................................................................................................................

Kính gửi:.........................................................................................................................

Tên tổ chức:....................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng cho mục đích khác, đề nghị......................................................................... ........ phê duyệt phương án trồng rừng thay thế như sau:

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:...................................................................

Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:.................................................................................

Đối tượng rừng chuyển đổi...............................................................................................

Diện tích đất trồng rừng thay thế:......................................................................................

Vị trí trồng rừng thay thế: thuộc khoảnh.......... tiểu khu................. , xã.... huyện..... tỉnh......

Thuộc đối tượng đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):..................................................

Phương án trồng rừng thay thế:........................................................................................

 - Loài cây trồng...............................................................................................................

- Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):........................................................................

- Mức đầu tư bình quân 1ha (triệu đồng):............................................................................

- Thời gian trồng:..............................................................................................................

Tổng mức đầu tư trồng rừng thay thế:...............................................................................

 ...............................    (tên tổ chức) cam đoan thực hiện đúng quy định của Nhà nước về trồng rừng thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện của tổ chức
(ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 02

ĐỀ PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Đặt vấn đề

II. Căn cứ xây dựng

III. Khái quát về diện tích rừng, đất rừng chuyển mục đích

1. Tên dự án:

2. Vị trí khu rừng: Diện tích........................................ ha, thuộc khoảnh.................. , lô......

Các mặt tiếp giáp.............................................................................................................

Địa chỉ khu rừng: Thuộc xã........................................... huyện........................ tỉnh...........

3. Địa hình: Loại đất...................................................... độ dốc........................................

4. Khí hậu:.......................................................................................................................

5. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng...............................................................................

IV. Mục tiêu, nội dung phương án

V. Xây dựng phương án

1. Phương án 1: Chủ đầu tư tự thực hiện

- Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:

- Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:

- Đối tượng rừng chuyển đổi:

+ Trạng thái rừng.............................................................................................................

+ Trữ lượng rừng.................................................. m3, tre, nứa.................................... cây

- Diện tích đất trồng rừng thay thế:

+ Vị trí trồng: thuộc khoảnh................................... , tiểu khu.......... xã.... huyện..... tỉnh.........

+ Thuộc đối tượng đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):...............................................

- Kế hoạch trồng rừng thay thế

+ Loài cây trồng:..............................................................................................................

+ Mật độ.........................................................................................................................

+ Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):.......................................................................

+ Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng:........................................................................................

+ Thời gian và tiến độ trồng:..............................................................................................

+ Xây dựng đường băng cản lửa:......................................................................................

+ Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):..........................................................................

+ Tổng vốn đầu tư trồng rừng thay thế.

2. Phương án 2: Nộp tiền về quỹ bảo vệ và phát triển rừng (do hết quỹ đất)

- Lý do xây dựng phương án

- Dự toán kinh phí thực hiện phương án

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2500/QĐ-UBND năm 2013 công bố bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144