Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 25/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 31/3/2003;
Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 27/TTr-SLĐTBXH ngày 21/4/2006 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25 /2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010; UBND tỉnh triển khai Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM:

1- Mục tiêu chung:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn mại dâm, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh, xoá bỏ mại dâm trẻ em.

2- Mục tiêu cụ thể:

2.1- Mục tiêu giai đoạn 2006 - 2008:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân, đặc biệt là những gia đình có thành viên vi phạm tệ nạn mại dâm để họ tự giáo dục con em và người thân trong gia đình không vi phạm tệ nạn mại dâm.

- Ngăn chặn, giảm dần tệ nạn mại dâm ở các huyện, thành phố trọng điểm về tệ nạn mại dâm có tổ chức, không để tệ nạn mại dâm hoạt động nơi công cộng; kiên quyết không để tệ nạn mại dâm phát sinh ở những địa bàn chưa nghiêm trọng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc.

- Xóa bỏ tệ nạn mại dâm ở trẻ em, mại dâm vị thành niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng 75% xã, phường trong sạch không có tệ nạn mại dâm.

2.2) Mục tiêu giai đoạn 2009 - 2010:

Duy trì kết quả đạt được của giai đoạn 2006 - 2008; phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm nhằm ngăn chặn không để phát sinh, phát triển tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

3- Các chỉ tiêu cụ thể hàng năm:

- Không để mại dâm hoạt động nơi công cộng.

- Giảm cơ bản các cơ sở kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cơ sở karaoke...) trá hình chứa chấp, môi giới mại dâm, đặc biệt là các cơ sở, doanh nghiệp của Nhà nước.

- Đấu tranh triệt phá, xử lý 100% các đường dây mại dâm có tổ chức được phát hiện.

- Xử lý 100% đối tượng vi phạm tệ nạn mại dâm, đặc biệt là cán bộ, đảng viên theo đúng pháp luật.

- Giữ vững số xã, phường, thị trấn hiện không có tệ nạn mại dâm; xây dựng mới 10% xã, phường không có tệ nạn mại dâm.

- Chữa trị, giáo dục, dạy nghề cho 100% người bán dâm được đưa vào cơ sở chữa bệnh.

4- Nội dung chính của Chương trình phòng, chống mại dâm:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phòng, chống mại dâm ở các xã, phường, thị trấn gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

- Lồng ghép việc thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tạo cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp cho phụ nữ nghèo và đối tượng bán dâm đang giáo dục ở xã, phường, thị trấn và người bán dâm hoàn lương nhằm giảm các yếu tố tái phạm.

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo của các cấp Uỷ đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mại dâm.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, chữa trị và tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

- Tổ chức quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ, đối tượng vi phạm và đối tượng hoàn lương ở các xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm ở một số địa phương làm tốt công tác phòng, chống mại dâm.

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1- Công tác phòng ngừa:

1.1- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, đưa nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thường xuyên, định kỳ, hàng qúy các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cho cơ quan cấp trên. Phân công, quy định trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của chính quyền các cấp, định kỳ phải tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đề xuất những biện pháp khắc phục hạn chế.

1.2- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, panô, tờ rơi, tờ bướm, chú trọng đến hình thức tuyên truyền trực tiếp như lồng ghép vào các cuộc họp của thôn, tổ dân phố; đồng thời phổ biến những mô hình, những cá nhân, tập thể làm tốt công tác phòng, chống mại dâm, biểu dương, khen thưởng, đồng thời phê phán hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm, tạo phong trào quần chúng nhân dân lên án, phát hiện, tố giác và cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống tệ nạn mại dâm; đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống mại dâm vào các chương trình hoạt động, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể xã hội, khu dân cư, các cơ quan đơn vị.

1.3- Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở xã, phường, thị trấn, tổ chức phân loại, đánh giá chuyển hóa tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn theo Nghị quyết Liên tịch số 01/2005/NQLT/BLĐTBXH-BCA-BVHTT- UBTƯMTTQVN, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn mại dâm, khuyến khích việc huy động các nguồn lực hợp pháp, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính để phục vụ cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

1.4- Thực hiện lồng ghép các chính sách, chương trình kinh tế - xã hội, các dự án như xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm... quan tâm thực hiện hỗ trợ trực tiếp như vay vốn xóa đói giảm nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, học văn hóa cho phụ nữ nghèo và người bán dâm hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng.

2- Các biện pháp chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan và đấu tranh, xử lý các vi phạm:

2.1- Rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở kinh doanh dịch vụ (nhà trọ, nhà hàng, khách sạn vũ trường, cơ sở karaoke, massage ...) để có biện pháp quản lý tốt phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân.

2.2- Thực hiện tốt các quy định về cấp, tạm ngừng, thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

2.3- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các qui định về giấy phép, tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh, quản lý lao động, an ninh trật tự, lưu hành văn hóa phẩm khiêu dâm, hành vi khiêu dâm, kích dục, sử dụng thuốc lắc, tiêm chích ma túy...

2.4- Đẩy mạnh công tác truy quét, triệt phá ổ nhóm; xóa bỏ các đường dây, tổ chức, ổ nhóm, tụ điểm mại dâm làm trong sạch địa bàn.

2.5- Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, xử lý nghiêm hành vi mại dâm trẻ em và mại dâm người chưa thành niên.

3- Nâng cao chất lượng công tác chữa trị, tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm:

Nâng cao năng lực cán bộ, đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở chữa bệnh, nhân rộng các mô hình làm tốt công tác quản lý, giáo dục, chữa trị và dạy nghề cho người bán dâm ở cơ sở chữa bệnh cũng như ở cộng đồng; đồng thời huy động các gia đình, tổ chức, các đoàn thể xã hội cùng tham gia vận động, cảm hóa và hỗ trợ cho người mại dâm hoàn lương có việc làm và thu nhập ổn định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi:

1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện về hoạt động phòng, chống mại dâm.

- Tổ chức tốt công tác giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề cho người bán dâm ở cơ sở chữa bệnh và phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm hoàn lương có việc làm ổn định.

2- Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tổ chức đấu tranh tội phạm mại dâm, quản lý hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Lập hồ sơ đề nghị đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh, quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa người mại dâm không nơi cư trú nhất định vào tạm thời lưu trú tại cơ sở chữa bệnh.

- Bố trí cán bộ, chiến sỹ giúp Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội bảo vệ, quản lý đối tượng trong những đợt cao điểm.

3- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng:

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đấu tranh chống tội phạm mại dâm, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới nhằm mục đích mại dâm; đồng thời vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm.

4- Sở Văn hóa - Thông tin:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trong ngành thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm; hướng dẫn cho phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp của ngành tổ chức các loại hình sinh hoạt văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với một số ngành liên quan tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa, ngăn chặn văn hóa độc hại, đồi trụy, các cơ sở kinh doanh trá hình để môi giới, chứa chấp mại dâm.

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo và hướng dẫn cho các địa phương thực hiện công tác xây dựng xã, phường trong sạch lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

5- Sở Y tế:

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho các cơ sở chữa bệnh, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm.

- Cử Y, Bác sỹ giúp Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội công tác chữa trị trong những đợt cao điểm.

6- Sở Tư Pháp:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và hội đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm.

7- Sở Giáo dục - Đào tạo:

Chỉ đạo việc giáo dục giới tính, kỹ năng sống, giáo dục các biện pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm ở các trường cho học sinh, sinh viên,

8- Sở Thương mại:

Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề của các cơ sở kinh doanh dịch vụ như lưu trú, ăn uống..., phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

9- Sở Kế hoạch - Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí ngân sách hàng năm, đồng thời tổ chức huy động các nguồn lực khác hợp pháp cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

10- Sở Tài Chính:

Chủ trì và phối hợp với một số ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc lập, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống mại dâm theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

11- Uỷ ban Dân số- Gia đình và Trẻ em tỉnh:

Phối hợp chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm với chương trình ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em và các chương trình khác có liên quan.

12- Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Quảng Ngãi:

Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm.

13- UBND các huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; xây dựng kế hoạch chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 và kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình của UBND các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời chấn chỉnh việc cấp giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách của địa phương và huy động các nguồn lực khác đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm ở địa phương mình.

14- Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Tăng cường, chỉ đạo công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về mại dâm, nâng cao tính giáo dục, ren đe, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mại dâm.

15- Đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động): Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động phong trào toàn dân cùng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm mại dâm, tổ chức giáo dục đối tượng mại dâm tại cộng đồng dân cư, chú trọng việc thực hiện ở các thôn, tổ dân phố.

IV. KINH PHÍ, THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1- Hàng năm ngoài kinh phí của tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình, UBND các huyện, thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách của địa phương; huy động các nguồn tài trợ hợp pháp để phục vụ cho công tác phòng, chống mại dâm đạt các mục tiêu đã đề ra.

2- Thời gian: Trong qúy II năm 2006, các Sở, Ban ngành, Hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và địa phương.

Định kỳ hàng qúy, 6 tháng và hàng năm, các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm cho UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209