Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn và ban hành biện pháp, chính sách thi hành các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6

Số hiệu: 2498/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 13/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BAN HÀNH CÁC BIỆN PHÁP, CHÍNH SÁCH THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Thực hiện Công văn số 4842/BTP-VĐCXDPL ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2780/STP-VB ngày 17 tháng 5 năm 2019 về việc ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết và ban hành các biện pháp, chính sách thi hành các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết và ban hành các biện pháp, chính sách thi hành các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện được phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn được giao theo Quyết định này và sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung, chế độ đã quy định.

Trường hợp đề nghị điều chnh thời điểm trình ban hành văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo có văn bản gửi Sở Tư pháp nêu rõ lý do, giải pháp, thời hạn thực hiện để Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài Chính, Bộ NNPTNT, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp - Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực HĐND TP;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Văn phòng và các Ban HĐND TP;
- VP UB: c
ác PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Trung tâm tin học, TTCB;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh) D.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BAN HÀNH CÁC BIỆN PHÁP, CHÍNH SÁCH THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2498/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Hình thc văn bản

Trích yếu

Văn bản quy phạm pháp luật của trung ương giao quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

01

Quyết định

Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020)

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân quận-huyện

Năm 2020 (sau khi có hướng dẫn thi hành)

02

Quyết định

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008)

Điểm a Khoản 2 Điều 13 Luật Công an nhân dân năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

Công an Thành phố

Các sở, ngành có liên quan

Quý I/2020

03

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bcho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (thay thế Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008)

Điểm a Khoản 2 Điều 13 Luật Công an nhân dân năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

Công an Thành phố

Các sở, ngành có liên quan

Quý IV/2019

04

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012)

Điểm a Khoản 2 Điều 13 Luật Công an nhân dân năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

Công an Thành phố

Các sở, ngành có liên quan

Quý IV/2019

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn và ban hành biện pháp, chính sách thi hành các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196