Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 249/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 20/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm

1. Mục tiêu

Rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính.

2. Sản phẩm

a) Báo cáo kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính.

b) Phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo phân công tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này. Kết quả rà soát được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt gửi về Văn phòng trước ngày 31 của tháng đầu Quý III năm 2012 gồm: Các biểu mẫu rà soát, biểu mẫu tính toán chi phí, báo cáo rà soát.

2. Trách nhiệm của Văn phòng

a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính theo phân công tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này; trả lại và yêu cầu cơ quan, đơn vị rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; trường hợp cơ quan, đơn vị được yêu cầu không thực hiện việc rà soát, đánh giá, Văn phòng báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

b) Rà soát độc lập, huy động sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các cá nhân, tổ chức liên quan và các đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính.

c) Tổng hợp, đánh giá, trình Bộ trưởng quyết định phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan đến thủ tục hành chính không đáp ứng quy định tại Điều 28 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí dành cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị có tài khoản riêng chủ động lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị không có tài khoản riêng lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), P.20.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số: 249/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên TTHC, quy định hành chính

Căn cứ pháp lý TTHC, quy định hành chính

Cơ quan, đơn vị

Thời gian

Căn cứ lựa chọn rà soát

Dự kiến sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch

Tổng cục Du lịch

- Văn phòng;

- Vụ Pháp chế

Quý I

Quý III

Quy định về TTHC chưa đủ các bộ phận theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC

Báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao;

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP

Tổng cục Thể dục thể thao

- Văn phòng;

- Vụ Pháp chế

Quý I

Quý III

Nghiên cứu, hoàn thiện, giải quyết vướng mắc ở địa phương

Báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

 

3

Quy định về cho phép đăng cai giải thi đấu thể thao

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

- Văn phòng;

- Vụ Pháp chế

Quý I

Quý III

Nghiên cứu, hoàn thiện, giải quyết vướng mắc ở địa phương

Báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

 

4

Quy định về quản lý việc trang bị vũ khí thể thao

Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tổng cục Thể dục thể thao

- Văn phòng;

- Vụ Pháp chế

Quý I

Quý III

Nghiên cứu, hoàn thiện, giải quyết vướng mắc ở địa phương

Báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

5

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Văn phòng;

- Vụ Pháp chế

Quý I

Quý III

- Quy định về TTHC chưa đủ các bộ phận theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC;

- Theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ

Báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

 

6

Xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú

Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2010 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú

Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Văn phòng;

- Vụ Pháp chế

Quý I

Quý III

- Quy định về TTHC chưa đủ các bộ phận theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC;

- Theo kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ

Báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

 

7

Xếp hạng bảo tàng hạng I đối với bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành

- Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

Cục Di sản văn hóa

- Văn phòng;

- Vụ Pháp chế

Quý I

Quý III

Quy định về TTHC chưa đủ các bộ phận theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC

 

Báo cáo kết quả rà soát quy định, TTHC

 

8

Xếp hạng bảo tàng hạng I đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập

9

Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

10

Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

11

Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng cấp tỉnh ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

12

Đưa di vật, cổ vật thuộc sở hữu tư nhân ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

13

Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành

14

Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng chuyên ngành

15

Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng chuyên ngành

16

Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập

17

Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập

18

Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 249/QĐ-BVHTTDL ngày 20/01/2012 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228