Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong cơ quan hành chính thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 247/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 07/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phvề vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 94/TTr-SNV ny 12 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức trong các cơ quan hành chính thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- B
Nội vụ (b/c);
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- VP
UBND tnh;
- Lưu: VT, TH2
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC I

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Chủ tịch HĐND huyện

Chuyên viên

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của HĐND huyện, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và trước pháp luật vthực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2

Chủ tịch UBND huyện

Chuyên viên

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy và trước pháp lut về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3

Phó Chtịch HĐND huyện

Chuyên viên

Giúp Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ND huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4

Phó Chủ tịch UBND huyện

Chuyên viên

Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chtịch UBND huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

5

Trưởng ban của HĐND huyện

Chuyên viên

Lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động Ban, chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND huyện và trước pháp luật vviệc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

6

Trưởng phòng

Chuyên viên

Quản lý, điều hành chung công việc của phòng: Chđộng đề xuất lãnh đạo UBND huyện gii quyết công việc được giao. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, trước pháp luật vviệc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phụ trách.

7

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Quản lý, điều hành chung công việc của Văn phòng; theo dõi công việc, đề xuất lãnh đạo UBND huyện gii quyết công việc được giao. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. quyền hạn được giao phụ trách.

8

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Qun lý, điều hành chung công việc của Thanh tra huyện, phụ trách công tác thanh tra: công tác gii quyết khiếu nại, t cáo; thực hin việc thanh tra trực tiếp ti các cơ quan, đơn vị; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, trước pháp luật vviệc thực hiện công tác thanh tra.

9

Phó Trưởng ban của HĐND huyện

Chuyên viên

Giúp Trưởng Ban phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

10

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

11

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

12

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một smặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, Chtịch UBND huyện và trước pháp luật về nhiệm vđược phân công.

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp v

1

Quản lý tổ chức - biên chế và hội

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, qun lý các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chc, viên chức và các tổ chức hội thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn huyện.

2

Qun lý đội ngũ CBCCVC

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về đội ncán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp, quản lý đội ngũ công chức cấp xã, triển khai công tác đào tạo, bi dưỡng, công tác cử tuyển, chính sách tiền lương, chế đđãi ngộ và các chế độ, chính sách khác.

3

Qun lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

Chuyên viên

Tham mưu trin khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính, công tác xây dựng chính quyền cơ sở và tham mưu quản lý công tác thanh niên trên địa bàn huyện.

4

Quản lý tôn giáo

Chuyên viên

Tham mưu quản lý tôn giáo trên địa bàn huyện

5

Quản lý thi đua - khen thưởng

Chuyên viên

Tham mưu qun lý thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện

6

Quản lý văn thư - lưu trữ

Chuyên viên

Tham mưu thực hin công tác về quản lý văn thư, lưu tr

7

Cải cách hành chính

Chuyên viên

Tham mưu công tác ci cách hành chính trên địa bàn huyện

8

Trợ giúp pháp lý và hòa gii cơ sở

Chuyên viên

Tham mưu, Xây dựng, trình trưởng phòng ban hành chương trình, kế hoạch ph biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành; tham mưu xây dựng nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

9

Hành chính tư pháp

Chuyên viên

Tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện các vn đề theo quy định vlĩnh vực tư pháp.

10

Kim soát văn bn và thủ tục hành chính

Chuyên viên

Tham mưu, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành; xây dựng các chương trình về ci cách thủ tục hành chính, rà soát văn bn.

11

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

Chuyên viên

Tham mưu, ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dc pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành; xây dựng đề cương phbiến các văn bản Luật mới được ban hành và xlý vi phạm hành chính theo Luật định.

12

Quản lý tài chính - ngân sách

Chuyên viên

Tham mưu các nội dung về quản lý ngân sách, thu ngân sách, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, quản lý tài sn của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, kinh phí, dịch vụ tài chính, giá.

13

Quản lý kế hoạch và đầu tư

Chuyên viên

Tham mưu các nội dung về quản lý kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về công tác mời thu và lĩnh vực đầu tư.

14

Qun lý kinh tế tập th và tư nhân

Chuyên viên

Tham mưu theo dõi, quản lý lĩnh vực kinh tế tập thvà kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện.

15

Qun lý đất đai

Chuyên viên

Tham mưu qun lý công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

16

Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản

Chuyên viên

Tham mưu quản lý tổ chức ứng phó, khc phục sự cố ô nhim nguồn nước; Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xnước thi; quản lý hoạt động khoáng sn tại địa phương;

17

Quản lý môi trường

Chuyên viên

Tham mưu quản lý công tác môi trường trên địa bàn huyện.

18

Quản lý về trồng trọt (bo vệ thực vật)

Chuyên viên

Tham mưu các hoạt động về kthuật cây trồng, phòng trừ sâu bnh, bảo vệ thực vật.

19

Quản lý về chăn nuôi

Chuyên viên

Tham mưu các hoạt động về chăn nuôi thú y, kinh tế trang trại.

20

Qun lý về thủy sn (huyện có thế mạnh về thủy sn)

Chuyên viên

Tham mưu các hoạt động về chăn nuôi thủy sn trên địa bàn huyện.

21

Qun lý về thủy lợi (hồ, đập, phòng chống lụt bão)

Chuyên viên

Tham mưu xây dựng phương án phòng chng bão lũ gim nhẹ thiên tai, chống hạn, tổng hợp đề xuất các công trình hư hng tu sửa và kiên chóa các kênh mương bị hư hng đảm bo đnước tưới phục vụ sản xuất.

22

Qun v an toàn nông sn, lâm sản, thủy sn

Chuyên viên

Tham mưu kiểm tra đánh giá cht lượng an toàn thực phm trên địa bàn huyện.

23

Quản lý về lâm nghiệp

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý bảo vệ và phát trin lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

24

Theo dõi xây dựng nông thôn mới

Cán sự

Tham mưu xây dựng nông thôn mới, theo dõi Chương trình so sánh, đánh giá các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới các xã so với bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

25

Qun lý vkhoa học công nghệ

Chuyên viên

Tham mưu quản về lĩnh vực khoa học công nghệ.

26

Qun lý giao thông vận tải

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về hạ tng và phát triển đô thị.

27

Qun lý xây dựng

Chuyên viên

Tham mưu qun lý về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện.

28

Qun lý công nghiệp, tiểu thcông nghiệp

Chuyên viên

Tham mưu qun lý về lĩnh vực công nghiệp - tiểu th công nghiệp.

29

Quản lý thương mại

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về lĩnh vực thương mại, dịch vụ

30

Bảo v và chăm sóc trẻ em

Chuyên viên

Tham mưu công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

31

Theo dõi bình đẳng giới và gim nghèo bền vững

Cán sự

Tham mưu theo dõi công tác bình đẳng giới và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

32

Phòng, chống tnạn xã hội

Chuyên viên

Tham mưu triển khai công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

33

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý về lao động việc làm và dạy nghề trên địa bàn huyện.

34

Thực hiện chính sách người công

Chuyên viên

Tham mưu thực hiện công tác quản lý chính sách người có công.

35

Tiền lương và bảo hiểm

Chuyên viên

Tham mưu quản lý, theo dõi tiền lương, bảo him doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện.

36

Qun lý văn hóa thông tin cơ sở

Chuyên viên

Tham mưu tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của SThông tin và Truyền thông.

37

Quản lý văn hóa và gia đình

Chuyên viên

Tổ chức thực hiện hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, phòng, chng bạo lực trong gia đình.

38

Quản lý thdục, ththao và du lịch

Chuyên viên

Qun lý nhà nước về lĩnh vực thể dục, ththao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

39

Quản lý thông tin - truyền thông

Chuyên viên

Quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

40

Quản lý giáo dục trung học cơ sở

Chuyên viên

Tham mưu chun môn lĩnh vực giáo dục THCS; kiểm tra giám sát việc tổ chức dạy và hc tại các trường THCS trên địa bàn huyện.

41

Quản lý giáo dục tiểu hc

Chuyên viên

Tham mưu chuyên môn lĩnh vực giáo dục Tiểu học; kim tra giám sát việc tổ chức dạy và học tại các trường Tiu học trên địa bàn huyện.

42

Qun lý giáo dục mầm non

Chuyên viên

Tham mưu chuyên môn lĩnh vực giáo dục Mầm non; kiểm tra giám sát việc tổ chức dạy và học lại các trường Mầm non trên địa bàn huyện.

43

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực qun lý kế hoạch phát triển giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tài sn của ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

44

Theo dõi phcập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực qun lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù ch.

45

Quản lý nghiệp vụ y

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý nghiệp vụ y tế, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trên địa bàn huyện.

46

Quản lý dược, mỹ phm

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực qun lý y dược ctruyền, trang thiết bị y tế, dược; mphẩm trên địa bàn huyện.

47

Qun lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý, kiểm tra chất lượng vsinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

48

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế dự phòng, y tế cơ sở.

49

Qun lý dân số, kế hoạch hóa gia đình

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước vdân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản địa bàn huyện.

50

Qun lý bo hiểm y tế

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực qun lý nhà nước về lĩnh vực bo him y tế.

51

L tân đối ngoại

Cán sự

Tham mưu công tác l tân, khánh tiết

52

Theo dõi công tác dân tộc

Chuyên viên

Tham mưu quản lý nghiệp vụ công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.

53

Theo dõi công tác biên giới (huyện giáp biên giới)

Chuyên viên

Tham mưu quản lý nhà nước về công tác biên giới trên địa bàn huyện

54

Gii quyết khiếu nại tố cáo

Chuyên viên

Phụ trách công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện.

55

Tiếp công dân

Cán sự

Phụ trách công tác tiếp công dân về những lĩnh vực công dân đề xuất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện.

56

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu xây dựng các văn bản, kế hoạch thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc thanh tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện trên địa bàn.

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

1

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu về lĩnh vực hành chính, tổng hợp

2

Chuyên trách giúp HĐND

Chuyên viên

Tham mưu giúp việc cho HĐND huyện.

3

Hành chính một cửa

Cán sự

Tham mưu về công tác một ca, thủ tục hành chính của huyện.

4

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu quản lý hệ thống mạng, hệ thống coffice, vận hành trang thông tin điện t.

5

Quản trị công s

Cán sự

Tham mưu quản lý hành chính qun trị cơ quan.

6

Tiếp nhận và x lý đơn thư

Cán sự

Tham mưu, theo dõi việc tiếp nhận và xử lý đơn thư.

7

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

8

Thủ quỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về qun lý qutiền mặt cơ quan

9

Văn thư

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

10

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu tr cơ quan

11

Nhân viên kthuật

 

Tham mưu vviệc sửa cha thay thế máy móc của huyện

12

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

13

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan

14

Bảo vệ

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh)

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

Tên vị trí việc làm: Chủ tịch HĐND huyện

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Kh năng lập kế hoạch, phân công, trao quyn đối với từng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chủ tịch UBND huyện

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự

- Kh năng lập kế hoạch, phân công, trao quyn đối với từng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chủ tịch HĐND thành phố

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kh năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chủ tịch UBND thành phố

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kh năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng Ban của HĐND thành phố

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kh năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kh năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: phù hợp với vị trí chức năng của phòng chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kh năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: phù hợp với vị trí chức năng của phòng chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kh năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng ban HĐND thành phố

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành được giao thực hiện.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: phù hợp với vị trí chức năng của phòng chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Thanh tra.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tổ chức - biên chế và hội

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý đội ngũ CBCCVC

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Trắc địa, bản đồ, địa hình), Chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý tôn giáo

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, tôn giáo, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý văn thư - lưu tr

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, văn thư lưu trữ, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý thi đua - khen thưởng

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

n vị trí việc làm: Ci cách hành chính

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Trgiúp pháp lý và hòa giải cơ sở

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về Tư pháp.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tư pháp

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về Tư pháp.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về thi hành pháp luật.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tài chính - ngân sách

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về tài chính ngân sách.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý kế hoạch và đầu tư

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về kinh tế tổng hợp, kế hoạch.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế tổng hợp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kinh tế tập thvà tư nhân

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về kinh tế tổng hợp, kế hoạch.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế tổng hợp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý đt đai

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực quản lý đất đai và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Quản lý đất đai, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về quản lý tài nguyên nước và khoáng sản; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khoáng sản và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Khoáng sản, địa chất, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý môi trường

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về quản lý môi trường; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực quản lý môi trường và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Môi trường, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý về thủy lợi (hồ, đập, phòng chống lụt bão)

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý khoa hc công nghệ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giao thông vận tải

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về lĩnh vực tầng và phát triển đô thị; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng-Công nghiệp; Hạ tầng đô thị; Kiến trúc; Quy hoạch đô thị, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý quy hoạch-kiến trúc

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn ngành kiến trúc, xây dựng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng Kiến trúc, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

n vị trí việc làm: Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành xây dựng, kế toán-tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng, Kế toán-Tài chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý xây dựng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về lĩnh vực quản lý xây dựng và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công nghệ, kỹ thuật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý thương mại

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, kinh doanh thương mại, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ và chăm sóc tr em

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý công tác xã hội; có kỹ năng về phân tích, thẩm định hồ sơ, văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi bình đẳng gii

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý công tác xã hội; có kỹ năng về phân tích, thẩm định hồ sơ, văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự (CS) trở lên

Tên vị trí việc làm: Phòng, chng tệ nn xã hội

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định hồ sơ, văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

n vị trí việc làm: Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về lĩnh vực lao động-việc làm; có kỹ năng về phân tích, tổng hợp văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH, lĩnh vực tổng hợp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Xã hội, Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Thực hiện chính sách người có công

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý thực hiện chính sách người có công với cách mạng; có kỹ năng về phân tích, thẩm định hồ sơ, văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng xlý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Tiền lương và bảo hiểm

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về lĩnh vực xã hội, tài chính; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động - TBXH

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc m: Qun lý văn hóa thông tin cơ s

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Văn hóa, công tác xã hội, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun văn hóa và gia đình

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Văn hóa, Công tác xã hội, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý thdục, th thao

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Thể dục thể thao, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý du lịch

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng xlý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Du lịch, Báo chí, Văn hóa, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý thông tin - truyền thông

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Văn hóa, công tác xã hội, báo chí, CNTT, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý giáo dục trung học s

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giáo dục tiểu học

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thc quản lý về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý giáo dục mầm non

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý kế hoạch và cơ sở vật cht giáo dục

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý về nông nghiệp

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Chăn nuôi, trồng trọt

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Nông nghiệp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên

n vị trí việc làm: Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng xlý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý nghiệp vụ y

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Y, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý dược, mỹ phẩm

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Y, Dược, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý vệ sinh an toàn thc phẩm

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Y, An toàn thực phẩm, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý y tế cơ svà y tế dự phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Y, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun bảo him y tế

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực bảo hiểm.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Bảo hiểm, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi công tác dân tộc

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Tham mưu qun lý nghiệp vụ công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố.

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực dân tộc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Hành chính, Văn hóa DTTS, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Gii quyết khiếu nại tố cáo

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành luật.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Hành chính, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: L tân đối ngoại

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật.

- Kỹ năng giao tiếp, đối thoại

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về kỹ năng giao tiếp, đối ngoại

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, Quản lý văn hóa, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vtrí việc làm: Tiếp công dân

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành luật.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Hành chính, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Tham mưu xây dựng các văn bn, kế hoạch thanh tra: gii quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chng tham nhũng; thực hiện việc thanh tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố trên địa bàn.

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Thanh tra và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kế toán, Xây dựng,….

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn văn phòng và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Chuyên trách giúp HĐND

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn văn phòng và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một ca

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Hành chính và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành công nghệ thông tin.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun trị công s

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành quản trị.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Hành chính, Quản trị, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Tiếp nhận và x lý đơn thư

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- Knăng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành hành chính, luật.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Hành chính, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- Knăng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Thủ quỹ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chc trách

Tham mưu công tác văn thư của cơ quan.

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- Knăng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn văn thư và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Văn thư, Lưu trữ, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Lưu tr

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Tham mưu qun lý công tác lưu trữ tài liệu của cơ quan.

1

Năng lực, k năng

- kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn lưu trữ và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Lưu trữ, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kthuật

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

Thành thạo về máy móc, trang thiết bị

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Nắm vững và hiu biết về các máy móc trang thiết bị

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: không

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Thực hiện nhim vụ lái xe cơ quan

1

Năng lực, k năng

kiến thức kthuật về ô tô; khả năng phán đoán và đánh giá nh huống; k năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe; sa chữa thông thường về ô tô

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Bằng lái xe ô tô

Chuyên ngành: lái xe ô tô

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin hc: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan, phục vụ nước uống cho lãnh đạo UBND thành phố.

1

Năng lực, k năng

Có kiến thức, kh năng phán đoán và đánh giá tình huống, dù sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Nm vng các công việc theo nhiệm vụ được giao

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin hc: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: không

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ và biện pháp nghiệp vụ bảo vệ

3

Tu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin hc: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: không

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong cơ quan hành chính thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17